Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 1888 γεννιέται ο Τόμας Στερν Ελιοτ

Σαν σήμε­ρα 26 Σεπτεμ­βρί­ου 1888 γεν­νιέ­ται ο Τόμας Στερν  Ελιοτ. Αγγλο­α­με­ρι­κα­νός ποι­η­τής και κρι­τι­κός με αναμ­φι­σβή­τη­το ποι­η­τι­κό κύρος και ταλέ­ντο. Πέθα­νε στις 4 Ιανουα­ρί­ου 1965.

«Στα πρώ­τα στά­δια, η ποί­η­ση του Ελιοτ χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από το πνεύ­μα της τρα­γι­κό­τη­τας για την κατα­στρο­φή της προ­σω­πι­κό­τη­τας μέσα σε ένα πνευ­μα­τι­κό αδιέ­ξο­δο. Το πιο αντι­προ­σω­πευ­τι­κό του έργο θεω­ρεί­ται η «Ερη­μη Χώρα » (1922) όπου υπάρ­χει το μοτί­βο για την εξά­ντλη­ση της δημιουρ­γι­κής δύνα­μης της ανθρω­πό­τη­τας. Ο Ελιοτ, χωρίς συμ­βι­βα­σμούς, αρνή­θη­κε τον αστι­κό πολι­τι­σμό, κατέ­λη­ξε όμως σε συντη­ρη­τι­κές θέσεις, όπως η υπο­στή­ρι­ξη μια «κοι­νω­νί­ας αρμο­νί­ας» με τις αρχές της μοναρ­χί­ας. Ο Τ.Σ. Ελιοτ έπαι­ξε σημα­ντι­κό ρόλο στην ανά­πτυ­ξη της αγγλό­φω­νης ποί­η­σης (Πηγή: Ριζοσπάστης),

Το έργο του Τ.Σ Ελιοτ ευτύ­χη­σε να γνω­ρί­σει στην Ελλά­δα τη μετά­φρα­ση του Γ. Σεφέρη

Από­φα­γε, βαριέ­ται κι είναι κουρασμένη,
Κάνει μια από­πει­ρα να την μπλέ­ξει σε χάδια
Που εκεί­νη δεν ποθεί, μήτε αποδοκιμάζει.
Πυρός κι απο­φα­σι­στι­κός, ρίχνε­ται αμέσως•
Χέρια ερευ­νη­τι­κά δε συνα­ντούν αντίσταση•
Η ματαιο­δο­ξία του δεν απαι­τεί ανταπόκριση,
Και παίρ­νει για παρα­δο­χή την αδιαφορία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο