Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν σήμερα 28 Μαΐου 1979 υπογράφτηκε η συμφωνία ένταξης της Ελλάδας στην ΕΟΚ — Ενα επίκαιρο κείμενο

Σαν σήμε­ρα, στις 28 Μαΐ­ου 1979,  ο Κων­στα­ντί­νος Καρα­μαν­λής υπο­γρά­φει στο περι­στύ­λιο του Ζαπ­πεί­ου τη συμ­φω­νία πλή­ρους έντα­ξης της Ελλά­δος στην Ευρω­παϊ­κή Οικο­νο­μι­κή Κοι­νό­τη­τα (Ε.Ο.Κ.).

Με αφορ­μή αυτή την επέ­τειο και αφού έχουν περά­σει 38 χρό­νια έκτο­τε, δημο­σιεύ­ου­με σήμε­ρα την ανα­κοί­νω­ση της ΚΕ του ΚΚΕ, μια μέρα πριν την υπο­γρα­φή της συμ­φω­νί­ας έντα­ξης, 27/5/1979.

Ένα κεί­με­νο (προ­φι­τι­κό) που δεν έχει χάσει την επι­και­ρό­τη­τα του.

***

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΟΚ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Αύριο, στις 28 Μάη, θα υπο­γρα­φεί με πανη­γυ­ρι­σμούς η συμ­φω­νία έντα­ξης της χώρας μας στην ΕΟΚ.

Η συμ­φω­νία αυτή, αν τελι­κά εγκρι­θεί από τα Κοι­νο­βού­λια των 9 χωρών – μελών της ΕΟΚ, θα σημά­νει την είσο­δο της  χώρας μας σε μια νέα φάση της ιστο­ρί­ας μας. Η κυβέρ­νη­ση της Νέας Δημο­κρα­τί­ας, του κύριου σήμε­ρα εκφρα­στή της ντό­πιας μονο­πω­λια­κής ολι­γαρ­χί­ας, ισχυ­ρί­ζε­ται ότι με την έντα­ξη της χώρας μας στην ΕΟΚ θα επι­τα­χυν­θεί η οικο­νο­μι­κή και πολι­τι­στι­κή ανά­πτυ­ξη, θα κατο­χυ­ρω­θεί η δημο­κρα­τία και θα ενι­σχυ­θεί η εθνι­κή ανε­ξαρ­τη­σία. Η αλή­θεια είναι ότι με την έντα­ξη, η ελλη­νι­κή μονο­πω­λια­κή ολι­γαρ­χία δένει ακό­μη περισ­σό­τε­ρο και επί­ση­μα τη χώρα στα διε­θνή μονο­πώ­λια και τον ιμπε­ρια­λι­σμό. Σκο­πός της είναι νβα εξυ­πη­ρε­τή­σει καλύ­τε­ρα τα συμ­φέ­ρο­ντά της και να εξα­σφα­λί­σει ι άλλα εξω­τε­ρι­κά στη­ρίγ­μα­τα στην προ­σπά­θειά της να διαιω­νί­σει την εξου­σία της.

Η έντα­ξη στην ΕΟΚ, όπως έδει­ξε και η πεί­ρα άλλων χωρών – μελών της, δεν συνε­πά­γε­ται αυτό­μα­τα κανέ­ναν ουσια­στι­κό περιο­ρι­σμό της αμε­ρι­κα­νο­κρα­τί­ας. Αντί­θε­τα, πλάι σ’ αυτήν κι άλλες μορ­φές εξάρ­τη­σης ή το πολύ, με αντι­κα­τά­στα­ση και εκσυγ­χρο­νι­σμό τους, θα ανα­πτυ­χθούν νέες, πιο περί­πλο­κες μορ­φές εξάρ­τη­σης, θα επε­κτα­θεί και θα βαθύ­νει η οικο­νο­μι­κή εξάρ­τη­ση, θα παγιω­θεί η τεχνο­λο­γι­κή εξάρ­τη­ση και, πάνω απ’ όλα, θα πάρει νέες δια­στά­σεις η πολι­τι­κή εξάρ­τη­ση της χώρας. Η λαϊ­κή κυριαρ­χία θα περιο­ρι­στεί ακό­μη πιο πολύ. Η λήψη των απο­φά­σε­ων για τα βασι­κά ζητή­μα­τα της χώρας θα μετα­φερ­θεί σε ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρο βαθ­μό στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα. Το σημε­ρι­νό πολι­τι­κό καθε­στώς , θα γίνει πιο αυταρ­χι­κό και πιο σκλη­ρό για τους εργα­ζό­με­νους. Θα δυσκο­λευ­τεί η δίκαιη λύση των εθνι­κών θεμά­των, θα εντα­θούν οι εκβια­σμοί και πιέ­σεις από την πλευ­ρά των ιθυ­νό­ντων κύκλων της ΕΟΚ για να δοθούν αμε­ρι­κα­νο­να­τοϊ­κές λύσεις σ’ αυτά και για να επα­νέλ­θει η χώρα στο στρα­τιω­τι­κό σκέ­λος του ΝΑΤΟ.

Όλα αυτά τ είπε καθα­ρά ο Ολλαν­δός πρω­θυ­πουρ­γός κ. Βαν Αγκτ κατά την πρό­σφα­τη επί­σκε­ψή του στην Αθή­να, τονί­ζο­ντας κυνι­κά ότι η Ελλά­δα, μπαί­νο­ντας στην ΕΟΚ, πρέ­πει να υπο­τά­ξει τα εθνι­κά της συμ­φέ­ρο­ντα σε εκεί­να της «κοι­νό­τη­τας», δηλα­δή των κοι­να­γο­ρί­τι­κων μονοπωλίων.

Η εθνι­κή οικο­νο­μία θα προ­σαρ­μό­ζε­ται όλο και περισ­σό­τε­ρο στις απαι­τή­σεις των μονο­πω­λί­ων της ΕΟΚ με απο­τέ­λε­σμα μια σει­ρά βιο­μη­χα­νι­κοί και αγρο­τι­κοί κλά­δοι να κατα­στρα­φούν και η οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη να γίνε­ται πιο μονό­πλευ­ρη και σε βάρος του εργα­ζό­με­νου λαού.

  • Για τους αγρό­τες η έντα­ξη θα σημά­νει χαμη­λό­τε­ρες τιμές και δυσκο­λό­τε­ρη διά­θε­ση προ­ϊ­ό­ντων. Πολ­λά αγρο­τι­κά νοι­κο­κυ­ριά θα οδη­γη­θούν έτι στην καταστροφή.
  • Για τους εργά­τες και τους υπαλ­λή­λους, το πρό­βλη­μα της ανερ­γί­ας και η ανα­σφά­λεια για το μέλ­λον θα οξυν­θούν. Η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας θα μεγα­λώ­σει, η εκμε­τάλ­λευ­ση θα ενταθεί
  • Η έντα­ξη στην ΕΟΚ θα οδη­γή­σει στην παρα­πέ­ρα υπο­βάθ­μι­ση του ελλη­νι­κού επι­στη­μο­νι­κού δυνα­μι­κού. Οι παρά­γο­ντες της Τέχνης και του πολι­τι­σμού θάχουν να αντι­με­τω­πί­σουν τα μονο­πω­λια­κά κυκλώ­μα­τα της ΕΕ.
  • Βαριές θα είναι οι συνέ­πειες της έντα­ξης για τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γε­λα­μα­τί­ες και τους βιο­τέ­χνες, καθώς και μικρούς και μεσαί­ους επι­χει­ρη­μα­τί­ες. Η έντα­ξη στην ΕΟΚ θα δημιουρ­γή­σει μια νέα, σκλη­ρό­τε­ρη από τη σημε­ρι­νή, πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, που η υπο­τέ­λεια της άρχου­σας τάξης θα την κάνει ακό­μη πιο σκλη­ρή για τους εργα­ζό­με­νους της χώρας μας.

Το κόμ­μα μας θεω­ρεί χρέ­ος του να προει­δο­ποι­ή­σει, ακό­μη μια φορά, τον ελλη­νι­κό λαό για τις βαριές συνέ­πειες που θάχει η έντα­ξη της χώρας μας σ’ όλους τους τομείς της οικο­νο­μι­κής, πολι­τι­κής και κοι­νω­νι­κής ζωής της και να καλέ­σει την εργα­τι­κή τάξη και όλους τους εργα­ζό­με­νους να οργα­νώ­σουν καλύ­τε­ρα και να εντεί­νουν την πάλη τους ενά­ντια στην ΕΟΚ, για μια πολι­τι­κή εθνι­κής ανε­ξαρ­τη­σί­ας και ισό­τι­μων οικο­νο­μι­κών σχέ­σε­ων με όλες τις χώρες.

Αυτός είναι ο μόνος δρό­μος που αντα­πο­κρί­νε­ται στα πραγ­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα του λαού και  της χώρας. Και στον αγω­νι­στι­κό αυτό δρό­μο οι εργα­ζό­με­νοι της χώρας μας θα συντο­νί­ζουν όλο και περισ­σό­τε­ρο τη δρά­ση τους με τους εργα­ζό­με­νους των άλλων χωρών της καπι­τα­λι­στι­κής Ευρώπης.

Η ΚΕ του ΚΚΕ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο