Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σαν Φρανσίσκο — ΗΠΑ: Ιδιοκτήτης γκαλερί ψέκασε άστεγη με μάνικα για να τη διώξει (ΒΙΝΤΕΟ)

Ένα βίντεο ενδει­κτι­κό της βιαιό­τη­τας και απο­κτή­νω­σης που επι­κρα­τεί στη μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού, τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες, κάνει το γύρο του κόσμου.

Στο βίντεο, που είναι τρα­βηγ­μέ­νο στο Σαν Φραν­σί­σκο, φαί­νε­ται ο ιδιο­κτή­της μιας πολυ­τε­λούς γκα­λε­ρί αρχαιο­τή­των να ψεκά­ζει με μάνι­κα νερού άστε­γη γυναί­κα έξω από το κατά­στη­μά του με σκο­πό να την διώ­ξει. Προ­φα­νώς του… «χαλού­σε» τη βιτρί­να, μιας και όπως έγι­νε γνω­στό, η γκα­λε­ρί του δια­θέ­τει επώ­νυ­μους πελά­τες, από ηθο­ποιούς του Χόλι­γουντ μέχρι διά­ση­μους αθλη­τές και μεγαλοεπιχειρηματίες.

Το βίντεο το κατέ­γρα­ψε με το κινη­τό του ιδιο­κτή­της γει­το­νι­κού καφέ.

Κλη­θείς να σχο­λιά­σει το απα­ρά­δε­κτο σκη­νι­κό, ο ιδιο­κτή­της της γκα­λε­ρί Collier Gwin δήλω­σε ότι  «η γυναί­κα είναι γνω­στή στη γει­το­νιά», προ­σθέ­το­ντας ότι στο παρελ­θόν χρειά­στη­κε να καλέ­σει πολ­λές φορές την αστυ­νο­μία και τις κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες της περιο­χής, αφού «γίνε­ται συχνά ενοχλητική».

Ωστό­σο, κάτοι­κοι και εργα­ζό­με­νοι της περιο­χής, είπαν οτι η εν λόγω γυναί­κα ουδέ­πο­τε δημιούρ­γη­σε πρό­βλη­μα και ήταν πάντο­τε ήσυχη.

Εκπρό­σω­πος της τοπι­κής αστυ­νο­μί­ας δήλω­σε ότι κανέ­νας από τους δύο δεν επι­θυ­μεί την περαι­τέ­ρω εμπλο­κή της αστυ­νο­μί­ας στην υπό­θε­ση. Παρ’ όλα αυτά η υπό­θε­ση βρί­σκε­ται στο γρα­φείο ερευ­νών του αστυ­νο­μι­κού τμή­μα­τος του Σαν Φραν­σί­σκο για περαι­τέ­ρω διερεύνηση.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο