Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σεισμός τώρα: Νύχτα με δεκάδες σεισμικές δονήσεις μεταξύ Κρήτης και Κάσου

Σει­σμός τώρα: Δεκά­δες ήταν κατά τη διάρ­κεια της χθε­σι­νής νύχτας οι σει­σμι­κές δονή­σεις που κατα­γρά­φη­καν στον θαλάσ­σιο χώρο ανά­με­σα στην Κρή­τη και την Κάσο, μετά τον σει­σμό των 5,5 Ρίχτερ, ο οποί­ος σημειώ­θη­κε λίγο πριν τις 21:00 και τη δόνη­ση των 5,2 Ρίχτερ λίγο μετά τις 18:00.

Δύο σει­σμι­κές δονή­σεις από αυτές που κατα­γρά­φη­καν πλη­σί­α­σαν ή και ξεπέ­ρα­σαν τα 4 Ρίχτερ, οι περισ­σό­τε­ρες ήταν από 3 έως 3,6 Ρίχτερ, ενώ σημειώ­θη­καν και μικρό­τε­ρες, σύμ­φω­να με το Γεω­δυ­να­μι­κό Ινστι­τού­το Αθηνών.

Το επί­κε­ντρο των σει­σμών εντο­πί­ζε­ται 30–50 χιλιό­με­τρα νότια της Κάσου, ενώ κάποιοι από αυτούς έχουν γίνει αισθη­τοί και στο ανα­το­λι­κό τμή­μα της Κρή­της, σε περιο­χές όπως η Σητεία και η Ιερά­πε­τρα, χωρίς μέχρι αυτήν την ώρα να έχει δημιουρ­γη­θεί κάποιο πρό­βλη­μα ή να έχουν κατα­γρα­φεί ζημιές.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο