Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σουηδία:“Γεια σας φοιτητές! Μηδέν δάνειο; Βγες ραντεβού με έναν Sugar Daddy”

    Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

stockholm
Περί…αναπτυγμένου καπι­τα­λι­σμού Σου­η­δί­ας. Την Δευ­τέ­ρα ξεκι­νούν οι φοι­τη­τές το χει­με­ρι­νό εξά­μη­νο. Το.… ανα­πτυγ­μέ­νο Σου­η­δι­κό σύστη­μα χορη­γεί φοι­τη­τι­κά δάνεια κάθε εξά­μη­νο αρκεί να περά­σεις το 75% των μαθη­μά­των. Αν δεν τα έχεις περά­σει και άρα δεν θα πάρεις δάνειο η μετα­φε­ρό­με­νη γιγα­ντο­α­φί­σα έχει την λύση στο κέντρο του Γκέ­τε­μποργκ ! “Γεια σας φοι­τη­τές! Μηδέν  δάνειο; Βγες ραντε­βού με έναν Sugar Daddy”. Έναν γέρο δηλα­δή που θα σε πλη­ρώ­νει ένα­ντι των “υπη­ρε­σιών” που θα του παρέχεις.
Βάζει και την διεύ­θυν­ση της εται­ρεί­ας όπου θα απευ­θυν­θείς, που που­λά­ει σεξ ! Αυτή την κοι­νω­νία πρό­τυ­πο των ατο­μι­κών ελευ­θε­ριών μας προτείνουν.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο