Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στάλιν: Ψηλά στην συνείδηση του ρώσικου λαού, παρά τους τόνους αστικής προπαγάνδας

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Αστα­μά­τη­τη υπήρ­ξε η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή και αντι­σο­βιε­τι­κή προ­πα­γάν­δα, με αιχ­μή τον Στά­λιν, εδώ και περισ­σό­τε­ρα από 25 χρό­νια, έπει­τα από την επι­κρά­τη­ση της αντε­πα­νά­στα­σης στην ΕΣΣΔ. Αστα­μά­τη­τοι και οι τόνοι λάσπης απέ­να­ντι στο πρό­σω­πο του Ιωσήφ Στά­λιν, μιάς και η ρώσι­κη και ξένη αστι­κή τάξη ουδέ­πο­τε του συγ­χώ­ρε­σε- και ούτε πρό­κει­ται ασφα­λώς- το γεγο­νός ότι επί ηγε­σί­ας του τέθη­καν οι βάσεις της οικο­δό­μη­σης του σοσια­λι­σμού και συντρί­φτη­κε ο ναζι­σμός και η ντό­πια αντίδραση.

Παρ’ όλα αυτά, 64 χρό­νια μετά το θάνα­το του και σχε­δόν μια 30ετία έπει­τα από τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ανα­τρο­πές στην ΕΣΣΔ, ο Στά­λιν παρα­μέ­νει ψηλά στην συνεί­δη­ση του λαού της Ρωσί­ας. Έτσι, σε σχε­τι­κή δημο­σκό­πη­ση του ερευ­νη­τι­κού κέντρου “Levada Center” που διε­νερ­γή­θη­κε τον περα­σμέ­νο Απρί­λη, το 38% των Ρώσων απά­ντη­σε ότι θεω­ρεί τον Ι.Β.Στάλιν ως την πιο σημα­ντι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα της Ιστο­ρί­ας. Στην ίδια έρευ­να, από 34% συγκέ­ντρω­σαν ο νυν πρό­ε­δρος Βλά­ντι­μιρ Πού­τιν και ο ποι­η­τής Αλε­ξά­ντρ Πού­σκιν, ενώ τρί­τος στη λίστα με ποσο­στό 32% βρί­σκε­ται ο ηγέ­της της Μεγά­λης Οκτω­βρια­νής Σοσια­λι­στι­κής Επα­νά­στα­σης Βλά­ντι­μιρ Ι. Λένιν.

Η δημο­σκό­πη­ση έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει ότι οι προ­σπά­θειες των αστι­κών ρωσι­κών κυβερ­νή­σε­ων (τόσο του Πού­τιν όσο και του «μέντο­ρα» και προ­κα­τό­χου του Γιέλ­τσιν) να συκο­φα­ντη­θούν και να αμαυ­ρω­θούν στις συνει­δή­σεις των Ρώσων οι μεγά­λοι μπολ­σε­βί­κοι ηγέ­τες, πέφτουν στο κενό. Η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της αντι­λαϊ­κής επί­θε­σης- συνώ­νυ­μο της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης- που η κυβέρ­νη­ση του πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νου Βλ. Πού­τιν έχει εξα­πο­λύ­σει ενά­ντια στην εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της Ρωσί­ας, ξυπνά σε μεγά­λο τμή­μα του λαού «μνή­μες» από τις κατα­κτή­σεις που απο­λάμ­βα­νε επί σοσιαλισμού.

Δεν είναι τυχαίο άλλω­στε ότι, παρά την φαιά αστι­κή προ­πα­γάν­δα και τον αντι­κομ­μου­νι­σμό των μέσων μαζι­κής ενη­μέ­ρω­σης στην καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία, η δημο­φι­λία του Ι.Β.Στάλιν έχει τρι­πλα­σια­στεί από το 1990. Σε σχε­τι­κή δημο­σκό­πη­ση που είχε διε­νερ­γή­σει το “Levada Center” το 2015, πάνω από το 50% των Ρώσων ανα­γνώ­ρι­ζε «θετι­κό ρόλο» στον Στά­λιν, με το 16% να απα­ντά ότι ο σοβιε­τι­κός ηγέ­της δια­δρα­μά­τι­σε «αναμ­φί­βο­λα θετι­κό ρόλο», ενώ το 36% να δηλώ­νει πως ο ρόλος του ήταν «μάλ­λον θετικός».

Τόσο όσο ζού­σε, αλλά κυρί­ως μετά το θάνα­το του, οι πολέ­μιοι και συκο­φά­ντες του Στά­λιν επε­δί­ω­ξαν και επι­διώ­κουν να αμαυ­ρώ­σουν στο μυα­λό και την καρ­διά των εργα­ζο­μέ­νων όλου του κόσμου την υπό­θε­ση του σοσια­λι­σμού-κομ­μου­νι­σμού, νομί­ζο­ντας πως έτσι θα ορθώ­σουν ένα ακό­μη εμπό­διο στην εξέ­λι­ξη των εργα­τι­κών-λαϊ­κών αγώ­νων και τη νομο­τε­λεια­κή κίνη­ση της ιστο­ρι­κής εξέ­λι­ξης προς τα εμπρός. Ματαιοπονούν.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο