Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Στρατοκρατείται η πόλη του φωτός…

Parisi Stratos

Το όλο θέμα και η κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­νε­ται στη Γαλ­λία με ένα ευρύ κλί­μα τρο­μο­ϋ­στε­ρί­ας — που αντι­κει­με­νι­κά εξυ­πη­ρε­τεί τα αντι­λαϊ­κά σχέ­δια όπως αυτά που ενι­σχύ­ουν τα μέτρα κατα­στο­λής και αντι-μετα­να­στευ­τι­κής πολι­τι­κής — απο­κτά ιδιαί­τε­ρη σημα­σία για όλη την ΕΕ, με δεδο­μέ­νο ότι το ζήτη­μα της «αντι­με­τώ­πι­σης της τρο­μο­κρα­τί­ας, του εξτρε­μι­σμού και ριζο­σπα­στι­σμού», όπως λένε, σηκώ­νει πολ­λές ερμη­νεί­ες και μπο­ρεί να αξιο­ποι­η­θεί για τον πραγ­μα­τι­κό αντί­πα­λο των αστών τα εργα­τι­κά, λαϊ­κά κινή­μα­τα. Δεν είναι τυχαία η ευκο­λία με την οποία διαρ­ρέ­ουν πλη­ρο­φο­ρί­ες Μυστι­κών Υπη­ρε­σιών για νέα — όπως ισχυ­ρί­ζο­νται — «τρο­μο­κρα­τι­κά χτυ­πή­μα­τα», κάτι που επε­κτεί­νε­ται και σε άλλες χώρες εκτός της Γαλλίας.

(Από το «Ριζο­σπά­στη»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο