Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συμφωνία της Βάρκιζας — Δύο βίντεο

Στις 12 Φεβρουα­ρί­ου 1945 υπο­γρά­φε­ται η απα­ρά­δε­κτη Συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας. Στις δια­πραγ­μα­τεύ­σεις το ΕΑΜ εκπρο­σώ­πη­σαν οι Γιώρ­γης Σιά­ντος (Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ), Μήτσος Παρ­τσα­λί­δης (ΓΓ της ΚΕ του ΕΑΜ) και Ηλί­ας Τσι­ρι­μώ­κος (ΓΓ του κόμ­μα­τος Ένω­ση Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας. Την κυβέρ­νη­ση Πλα­στή­ρα εκπρο­σώ­πη­σαν οι Ιωάν­νης Σοφια­νό­που­λος (υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών), Περι­κλής Ράλ­λης (υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών) και Ιωάν­νης Μακρό­που­λος (υπουρ­γός Γεωργίας).

Η Συμ­φω­νία προ­έ­βλε­πε μετα­ξύ άλλων: α) τη μονο­με­ρή απο­στρά­τευ­ση του ΕΛΑΣ και συγκρό­τη­ση εθνι­κού στρα­τού μέσα από κανο­νι­κή στρα­το­λο­γία, β) την εκκα­θά­ρι­ση του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού από δωσί­λο­γους και φασι­στι­κά στοι­χεία και γ) τη διε­νέρ­γεια δημο­ψη­φί­σμα­τος και στη συνέ­χεια εκλο­γών μέσα στο 1945.

Η Συμ­φω­νία της Βάρ­κι­ζας απο­τε­λού­σε έναν απα­ρά­δε­κτο συμ­βι­βα­σμό που δεν αντι­στοι­χού­σε, ούτε στο συσχε­τι­σμό δυνά­με­ων, αλλά –κυρί­ως- ούτε στις ανά­γκες της ταξι­κής πάλης εκεί­νη την περί­ο­δο. Εντάσ­σο­νταν στην αδυ­να­μία του ΚΚΕ να δια­μορ­φώ­σει τη στρα­τη­γι­κή που θα οδη­γού­σε προς την επα­να­στα­τι­κή επί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος της πολι­τι­κής εξουσίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο