Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνελήφθη ο Χριστόδουλος Ξηρός!..

Και, «σαν έτοι­μοι από και­ρό», ο υπουρ­γός Δημό­σιας Τάξης δίνει τα εύση­μα στην ΕΛΑΣ, ο αρχη­γός της ΕΛΑΣ ευγνω­μο­νεί την κυβέρ­νη­ση, και οι δυο μαζί κάνουν αυτή την ώρα δηλώ­σεις στα ΜΜΕ…
Πριν καλά καλά κλεί­σει μια βδο­μά­δα από την επί­ση­μη έναρ­ξη της προ­ε­κλο­γι­κής περιό­δου, η κυβέρ­νη­ση «απο­δει­κνύ­ει με πρά­ξεις» ότι απο­τε­λεί «εγγύ­η­ση για την ασφά­λεια του Έλλη­να πολί­τη», ρίχνο­ντας ταυ­τό­χρο­να ένα «βαρύ χαρ­τί» στο τρα­πέ­ζι της… αντι­πα­ρά­θε­σης της «αλή­θειας» με την «ελπί­δα»…
Έναν καλά κρυμ­μέ­νο (όχι τόσο όσο ο Ξηρός…) «άσσο» στο μανί­κι της άρχου­σας τάξης. Του αφε­ντι­κού που σημα­δεύ­ει και μοι­ρά­ζει τα χαρ­τιά σε τρα­πέ­ζια όπου μόνο για το λαό δεν υπάρ­χει θέση…

Οικο­δό­μος

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο