Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Συνεχίζονται το «πήγαινε — έλα» και το αντιλαϊκό τσοντάρισμα

Οι διερ­γα­σί­ες ακου­μπούν όλο το φάσμα του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος, με την κατα­πό­ντι­ση αλλά και την ανά­δει­ξη νέων αντι­λαϊ­κών «εφε­δρειών», έτοι­μων να «τσο­ντά­ρουν» στη «στα­θε­ρό­τη­τα» του αστι­κού πολι­τι­κού συστή­μα­τος την επό­με­νη μέρα, είτε από τη θέση των συμπλη­ρω­μά­των σε αντι­λαϊ­κές κυβερ­νή­σεις, είτε από τη θέση των ανα­χω­μά­των στη λαϊ­κή δυσαρέσκεια.

Σε ένα τέτοιο πλαί­σιο, την πρό­θε­σή του να συνερ­γα­στεί με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, εφό­σον το κόμ­μα του εκλε­γεί στη Βου­λή, δήλω­σε χτες σε συνέ­ντευ­ξή του στον τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό «ΣΚΑΪ» ο Γ. Βαρου­φά­κης.

Σχε­τι­κά με τη θητεία του στο υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, επι­βε­βαιώ­νο­ντας πως το παζά­ρι αφο­ρού­σε σε κάθε περί­πτω­ση τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου και πώς αυτά θα υπη­ρε­τη­θούν πιο απο­τε­λε­σμα­τι­κά, υπο­στή­ρι­ξε πως «η ρήξη με το Euroworking Group για τη δρα­στι­κή μεί­ω­ση των φορο­λο­γι­κών συντε­λε­στών και η ανα­διάρ­θρω­ση του χρέ­ους χωρίς έξο­δο από το ευρώ» υπήρ­ξαν το ζητού­με­νο τότε αλλά και τώρα, ώστε να επι­τευ­χθεί η — καπι­τα­λι­στι­κή — ανά­πτυ­ξη, την οποία όπως είπε «όλοι μας θέλουμε».

Σχο­λί­α­σε δε πως στο πρό­γραμ­μά του, ο Κυρ. Μητσο­τά­κης «κάνει το ίδιο ατό­πη­μα με τον Αλ. Τσί­πρα στο πρό­γραμ­μα της Θεσ­σα­λο­νί­κης, δίνο­ντας υπο­σχέ­σεις που προ­α­παι­τούν ρήξη, την οποία δεν είναι δια­τε­θει­μέ­νος να κάνει». Πρό­σθε­σε πως αν και «η συγκε­κρι­μέ­νη ηγε­σία της ΝΔ κάνει επι­λο­γές που θα έρθουν σε σύγκρου­ση με πολύ μεγά­λο ποσο­στό των ανθρώ­πων της ΝΔ υπέρ κερ­δο­σκό­πων και και­ρο­σκό­πων» και πως «θα χάσει τη θέλη­ση για ζωή εάν μετα­τρα­πεί το ΜέΡΑ25 σε ΣΥΡΙΖΑ», αυτός και το κόμ­μα του «δεν θα είμα­στε αρνη­τι­κοί απέ­να­ντι σε κανέ­ναν» και «θα συνερ­γα­ζό­μα­σταν με όλους».

Στο μετα­ξύ, μέσα σε διά­στη­μα μίας μέρας παραι­τή­θη­καν από υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές της Ελλη­νι­κής Λύσης, σε Β’ και Α’ ΕΠ Πει­ραιά αντί­στοι­χα, οι Νίκος Μαστρο­γιάν­νης και Δώρα Αντω­νί­ου. Στην ανάρ­τη­σή του, ο Ν. Μαστρο­γιάν­νης ανα­φέ­ρει: «(…) Η Ελλη­νι­κή Λύση δεν είναι αυτό που φαί­νε­ται, αργά δια­πί­στω­σα ότι αυτό το πολι­τι­κό κόμ­μα κι εγώ δεν συμ­βα­δί­ζου­με ιδε­ο­λο­γι­κά και ηθι­κά», ενώ η Δ. Αντω­νί­ου τόνι­σε: «Η ηθι­κή μου και η αξιο­πρέ­πειά μου δεν μου επι­τρέ­πουν να συνε­χί­σω». Την απο­χώ­ρη­σή του από το κόμ­μα του Κ. Βελό­που­λου ανα­κοί­νω­σε και ο επι­κε­φα­λής του «κόμ­μα­τος των δανειο­λη­πτών», Γιώρ­γος Μπαρ­τζώ­κης, κατη­γο­ρώ­ντας το κόμ­μα αλλά και τον Κ. Βελό­που­λο προ­σω­πι­κά για «συμπε­ρι­φο­ρά αλα­ζο­νεί­ας» και «αθέ­μι­τες συκο­φα­ντι­κές μεθό­δους για να μην ανα­λά­βου­με την κοι­νο­βου­λευ­τι­κή ομά­δα του ενιαί­ου κόμ­μα­τος (…) όπως ήταν η συμ­φω­νία μας». Ο Κ. Βελό­που­λος σε τηλε­ο­πτι­κή του συνέ­ντευ­ξη σχο­λί­α­σε τις απο­χω­ρή­σεις, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «καη­μέ­νους και περί­ερ­γους τύπους» τους απο­χω­ρή­σα­ντες, ενώ πρό­σθε­σε πως οι πραγ­μα­τι­κοί υπο­ψή­φιοι του κόμ­μα­τός του θα ανα­κοι­νω­θούν το επό­με­νο διάστημα.

Στο μετα­ξύ, οι διερ­γα­σί­ες συνε­χί­ζο­νται και στις προη­γού­με­νες — καμέ­νες πλέ­ον — αντι­λαϊ­κές «εφε­δρεί­ες». Σε αυτό το πλαί­σιο, χτες στη συνε­δρί­α­ση των βου­λευ­τών και της Εκτε­λε­στι­κής Επι­τρο­πής των ΑΝΕΛ, απο­φα­σί­στη­κε η τελι­κή από­φα­ση για το αν θα μετά­σχουν ή όχι στις εκλο­γές της 7/7, μετά τα απο­γοη­τευ­τι­κά ποσο­στά τους στις ευρω­ε­κλο­γές, να παρα­πεμ­φθεί στο λεγό­με­νο Εθνι­κό Συμ­βού­λιο των ΑΝΕΛ, την ερχό­με­νη Κυριακή.

Την από­φα­ση του κοι­νο­βου­λευ­τι­κού εκπρό­σω­που της Ενω­σης Κεντρώ­ων και βου­λευ­τή Σερ­ρών, Ανα­στά­σιου Μεγα­λο­μύ­στα­κα, να μη συμ­με­τά­σχει στις επι­κεί­με­νες εκλο­γές ανα­κοί­νω­σε σε δελ­τίο Τύπου το κόμ­μα του, ενώ την απο­χώ­ρη­σή του ανα­κοί­νω­σε και ο υπο­ψή­φιος ευρω­βου­λευ­τής Σταύ­ρος Καρ­βού­νης. Οπως διευ­κρι­νί­ζε­ται, η από­φα­ση του Αν. Μεγα­λο­μύ­στα­κα «ήταν ήδη ειλημ­μέ­νη από τον ίδιο και γνω­στο­ποι­η­μέ­νη σε μας, αλλά απο­φα­σί­στη­κε να ανα­κοι­νω­θεί μετά τις ευρω­ε­κλο­γές, προ­κει­μέ­νου να μην επη­ρε­α­στεί η εκλο­γι­κή μάχη».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο