Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχολικού και προαθλητικού έλεγχου συνέχεια…

Πριν ένα περί­που μήνα 2015 ανα­φέ­ρα­με σε σχε­τι­κό σημεί­ω­μα την ανα­γκαιό­τη­τα υπη­ρε­σιών σχο­λι­κής υγιει­νής και προ­α­θλη­τι­κού ελέγ­χου, την μηδε­νι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, την ουσια­στι­κή ανυ­παρ­ξία οργα­νω­μέ­νου δικτύ­ου υπη­ρε­σιών Π.Φ.Υ. που πρέ­πει να παρέ­χει δωρε­άν τέτοιες υπη­ρε­σί­ες και το βαρύ κόστος για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια. Αντί­στοι­χο σημεί­ω­μα (6 Νοεμ­βρί­ου 2014) γρά­φτη­κε με αφορ­μή τους 25 δρο­μείς του μαρα­θω­νί­ου που δια­κο­μί­στη­καν στον Ευαγγελισμό.

Επει­δή το θέμα είναι μεί­ζον και πιε­στι­κό για την υγεία εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων νέων, οφεί­λου­με να ανα­φέ­ρου­με τα εξής:

1. Μαζι­κή είναι η προ­σέ­λευ­ση από αρχές Σεπτέμ­βρη στα Νοσο­κο­μεία, μαθη­τών με τους γονείς, αλλά και σπου­δα­στών για χορή­γη­ση πιστο­ποι­η­τι­κών υγεί­ας, μπρο­στά στη νέα σχο­λι­κή ή ακα­δη­μαϊ­κή χρο­νιά. Ελά­χι­στοι εξε­τά­ζο­νται στον ΕΟΠΥΥ λόγω έλλει­ψης ιατρών.

2. Λόγω της πολυ­κο­σμί­ας και του μεγά­λου χρό­νου ανα­μο­νής, δεν είναι λίγοι που «παρα­κα­λούν» για μια υπο­γρα­φή χωρίς καν να εξε­τα­στούν. Σημειώ­νου­με ότι το ερω­τη­μα­το­λό­γιο μόνο για τη λήψη ιστο­ρι­κού που έχει συντά­ξει το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας – και σωστά – περι­λαμ­βά­νει 20 ερω­τή­σεις. Μόνο για πλή­ρη καρ­διο­λο­γι­κή εξέ­τα­ση χρειά­ζο­νται 15 του­λά­χι­στον λεπτά.

3. Η εξέ­τα­ση πρέ­πει να γίνε­ται από καρ­διο­λό­γο, οφθαλ­μί­α­τρο, δερ­μα­το­λό­γο (όταν πρό­κει­ται για κολυμ­βη­τή­ριο), και ορθο­πε­δι­κό (για μυο­σκε­λε­τι­κές παθή­σεις αφού πρό­κει­ται για σωμα­τι­κή άσκη­ση). Στην καλύ­τε­ρη περί­πτω­ση χρειά­ζε­ται ένας γονιός με το παι­δί 2 μέρες!!! Σε ένα νοσο­κο­μείο που στα εξω­τε­ρι­κά ιατρεία κάθε μέρα γίνε­ται το αδια­χώ­ρη­το που να βρε­θεί χρό­νος και ηρε­μία για μια τόσο σοβα­ρή πράξη;;

4. Από όποιο σχο­λείο κι αν περά­σεις – και περά­σα­με από πολ­λά – υπάρ­χουν κυρ­τώ­σεις και βαθου­λώ­μα­τα στο προ­αύ­λιο, κάγκε­λα που εξέ­χουν, σπα­σμέ­να τζά­μια, κλι­μα­τι­σμός υπο­τυ­πώ­δης έως ανύ­παρ­κτος, πολ­λές τουα­λέ­τες βρώ­μι­κες κ.λπ. Μήπως αυτά τα στοι­χειώ­δη δεν απο­τε­λούν κομ­μά­τια του «παζλ» της σχο­λι­κής υγιεινής;

5. Πριν λίγες βδο­μά­δες χάθη­κε στη Βέροια ένας νόες αθλη­τής στη διάρ­κεια άσκη­σης. Αντί να ακού­σου­με κάτι ουσια­στι­κό εκ μέρους της πολι­τεί­ας, ‘ώστε να ενι­σχυ­θούν δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες προ­α­θλη­τι­κού ελέγ­χου, περίσ­σε­ψε το υπο­κρι­τι­κό, το ψεύ­τι­κο κλά­μα κρα­τι­κών παρα­γό­ντων και δια­φό­ρων Μ.Μ.Ε.

6. Τις μέρες αυτές δια­βά­ζου­με και ακού­με πλή­θος δια­φη­μί­σε­ων για πακέ­τα εργα­στη­ρια­κών και κλι­νι­κών εξε­τά­σε­ων, υπο­τί­θε­ται φτη­νών και αξιό­πι­στων τα οποία «προ­σφέ­ρο­νται» από δια­γνω­στι­κά κέντρα και ομί­λους. Ανά­με­σα στις «προ­σφο­ρές» περι­λαμ­βά­νε­ται και ο προ­α­θλη­τι­κός έλεγ­χος που ξεκι­νά­ει από 50 και φτά­νει μέχρι και 150 ευρώ. Μάλι­στα περι­λαμ­βά­νει και εξε­τά­σεις που δεν είναι ανα­γκαί­ες, αυξά­νο­ντας έτσι την προ­κλη­τή ζήτηση.

Είναι όμι­λοι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί που δρουν με μονα­δι­κό κρι­τή­ριο το κέρ­δος. Μάλι­στα υπε­ρη­φα­νεύ­ο­νται πως συμ­βάλ­λουν στην … ανά­πτυ­ξη με μισο­πλη­ρω­μέ­νους ή απλή­ρω­τους για και­ρό εργαζόμενους.

Δεν συνε­χί­ζου­με την περι­γρα­φή του προ­βλή­μα­τος. Το ζουν άμε­σα οι λαϊ­κές οικο­γέ­νειες και το γνω­ρί­ζουν φυσι­κά όλες οι κυβερν­λη­σεις δια­χρο­νι­κά. Επα­νερ­χό­μα­στε ωστό­σο στο θέμα για­τί όσο το πρό­βλη­μα οξύ­νε­ται, τόσο η αδια­φο­ρία και ο εμπαιγ­μός αυξάνουν.

Οι σύλ­λο­γοι γονέ­ων, οι σχο­λι­κές επι­τρο­πές, οι υγειο­νο­μι­κοί, οι εκπαι­δευ­τι­κοί, οι μαθη­τές, οι ερα­σι­τε­χνι­κοί αθλη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, τώρα πρέ­πει να δρά­σουν!! Για το αυτο­νό­η­το. Για το ίδιο το μέλ­λον της νεολαίας.

Ο επερ­χό­με­νος βαρύς οικο­νο­μι­κός χει­μώ­νας των ψεύ­τι­κων ευρω­παϊ­κών ελπί­δων δεν πρέ­πει να σκε­πά­σει και τις συνει­δή­σεις μας!!!

Ηλί­ας Σιώρας
Καρδιολόγος
Μέλος  ΔΣ  ΕΙΝΑΠ
Μέλος  της Εκτε­λε­στι­κής Γραμ­μα­τεί­ας του Π.Α.ΜΕ. Υγεί­ας  Πρόνοιας
Αθή­να  21  Σεπτεμ­βρί­ου 2015

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο