Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχολική υγιεινή και προαθλητικός έλεγχος: ακριβοπληρωμένη πρόληψη, απρόσιτη για τα λαϊκά στρώματα

Σε λίγες μέρες εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες παι­διά θα ξεκι­νή­σουν τη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά. Οι υπη­ρε­σί­ες σχο­λι­κής υγιει­νής είναι ανύ­παρ­κτες, απο­τέ­λε­σμα της άγριας λιτό­τη­τας που επέ­βα­λαν οι «εταί­ροι» με όλες ανε­ξαί­ρε­τα τις κυβερ­νή­σεις και τις «συνι­στώ­σες» των κομ­μά­των να υπα­κού­ουν  στην πρά­ξη ευλα­βι­κά στα μνημόνια.

Ο προ­α­θλη­τι­κός έλεγ­χος των ενη­λί­κων και η σχο­λι­κή υγιει­νή – που είναι υπο­χρέ­ω­ση υπη­ρε­σιών ΠΦΥ – όπου γίνε­ται ακρι­βο­πλη­ρώ­νε­ται ή γίνε­ται πλημ­με­λώς ή δεν γίνε­ται καθό­λου. Ένα μέρος του πλη­θυ­σμού προ­στρέ­χει στα νοσο­κο­μεία όπου συρ­ρέ­ουν μαζι­κά γονείς με τα παι­διά τους ή και ενή­λι­κες για τις υπη­ρε­σί­ες που είναι ανα­γκαί­ες. (από καρ­διο­λό­γο, δερ­μα­το­λό­γο, οφθαλ­μί­α­τρο, ΩΡΛ, ορθο­πε­δι­κό και λοι­πές ειδι­κό­τη­τες). Επει­δή είναι γνω­στή η κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία από άπο­ψη όγκου δου­λειάς και επει­δή φυσι­κά δεν είναι έργο των νοσο­κο­μεί­ων η πρό­λη­ψη, αλλά εξω­νο­σο­κο­μεια­κών δομών, παρό­λα αυτά πολ­λοί υγειο­νο­μι­κοί, κυρί­ως ευαι­σθη­το­ποι­η­μέ­νοι για­τροί, ευγε­νώς προ­σφε­ρό­με­νοι στα πλαί­σια αλλη­λεγ­γύ­ης, φρο­ντί­ζουν όσο μπο­ρούν τους μαθη­τές και τους αθλούμενους.

ΑΥΤΟ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ. ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ.

Άλλοι για­τροί με την ευκαι­ρία της καλο­και­ρι­νής άδειας προ­σφέ­ρουν αφι­λο­κερ­δώς και χωρίς τυμπα­νο­κρου­σί­ες υπη­ρε­σί­ες πρό­λη­ψης στην ιδιαί­τε­ρη πατρί­δα τους ή στον τόπο των δια­κο­πών τους.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΡΚΕΙ

Σημειώ­νου­με τα εξής:

  • Κανέ­να κον­δύ­λι δεν προ­βλέ­πε­ται κάθε χρό­νο για υπη­ρε­σί­ες σχο­λι­κής υγιει­νής και προ­α­θλη­τι­κό έλεγ­χο, παρά το γεγο­νός ότι από  εξαγ­γε­λί­ες χορτάσαμε.
  • Για κάθε παι­δί που θα πάει στη 1η δημο­τι­κού η εξέ­τα­ση από καρ­διο­λό­γο και οφθαλ­μί­α­τρο κοστί­ζει 80 ευρώ όσο δηλα­δή είναι το ποσό που απαι­τεί­ται για γρα­φι­κή ύλη της σχο­λι­κής χρονιάς.
  • Πέρι­συ στο λαϊ­κό μαρα­θώ­νιο πάνω από 25 δρο­μείς προ­σε­κο­μί­σθη­σαν στα επεί­γο­ντα του Ευαγ­γε­λι­σμού, επει­δή ακρι­βώς δεν είχαν κάνει προ­α­θλη­τι­κό έλεγχο.
  • Ο αιφ­νί­διος θάνα­τος στην άθλη­ση είναι ένα ιδιαί­τε­ρα τρα­γι­κό γεγο­νός που μπο­ρεί να είναι σπά­νιο (ένας θάνα­τος ανά 100.000 αθλού­με­νους ανά έτος) όμως συγκλο­νί­ζει ολό­κλη­ρη την κοι­νω­νία αφού συνή­θως αφο­ρά νέες ηλικίες.
  • Ακό­μα και εθνι­κές ομά­δες νέων έρχο­νται στα νοσο­κο­μεία για προ­α­θλη­τι­κό έλεγ­χο μετά από παρά­κλη­ση των γονέ­ων και όχι μετά από υπεύ­θυ­νη παρέμ­βα­ση της ομοσπονδίας.
  • Οι αδιά­γνω­στες δια­τα­ρα­χές στην όρα­ση, στην ακοή, στο μυο­σκε­λε­τι­κό σύστη­μα οδη­γούν σε αμέ­τρη­τους τραυ­μα­τι­σμούς μαθη­τών και ενή­λι­κων αθλού­με­νων. Ποτέ μα ποτέ δεν υπήρ­ξε κατα­γρα­φή τέτοιων συμβάντων.
  • Πολ­λές συγ­γε­νείς καρ­διο­πά­θειες μένουν αδιά­γνω­στες για πολ­λά χρό­νια όταν πλέ­ον είναι πολύ αργά.

Δεν χρειά­ζε­ται να επι­χει­ρη­μα­το­λο­γή­σει κανείς επί μακρόν για τη σημα­σία των υπη­ρε­σιών πρό­λη­ψης στο σχο­λι­κό πλη­θυ­σμό, στους αθλού­με­νους γενι­κά αλλά και στο σχο­λι­κό περι­βάλ­λον. Επί­σης δεν πρέ­πει να κατα­φεύ­γου­με σε υπερ­βο­λές για διαρ­κείς ελέγ­χους δημιουρ­γώ­ντας προ­κλη­τή ζήτη­ση υπη­ρε­σιών ‚να μην υπο­κύ­πτου­με στον πει­ρα­σμό εικο­νι­κών ελέγ­χων ούτε να κατα­λή­γου­με σε υπερ­διά­νω­ση και να δημιουρ­γού­με πανι­κό στο περι­βάλ­λον του νέου παι­διού όταν π.χ. δια­πι­στώ­νου­με ένα αθώο φύση­μα στην καρδιά.

Όμως όλα τα παρα­πά­νω υπα­κού­ουν σε ένα γενι­κό κανόνα!!

ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΩΣ ΑΝΑΓΚΕΕΣ ΟΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ.

Είναι απο­κλει­στι­κή υπο­χρέ­ω­ση του κράτους.

Είναι απο­κλει­στι­κό θέμα ΠΦΥ και όχι των νοσοκομείων.

Για να γίνει αυτό πρέ­πει άμε­σα να λει­τουρ­γή­σουν με πλή­ρη στε­λέ­χω­ση ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ, ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ.

Όλες αυτές οι δομές να εντάσ­σο­νται σε ένα απο­κλει­στι­κά δημό­σιο δωρε­άν σύστη­μα υγεί­ας χωρίς επι­χει­ρη­μα­τι­κή δράση.

Η σωστή πρό­λη­ψη δεν μπο­ρεί να είναι προ­νό­μιο των λίγων.

Με αφορ­μή τη νέα σχο­λι­κή χρο­νιά πρέ­πει όλοι οι φορείς να διεκ­δι­κή­σουν τέτοιες υπη­ρε­σί­ες. Σ αυτόν τον αγώ­να οι σύλ­λο­γοι γονέ­ων, καθη­γη­τών, τα δεκα­πε­ντα­με­λή συμ­βού­λια μαθη­τών, δήμοι και φορείς υγειο­νο­μι­κών πρέ­πει να πρωτοστατήσουν.

Να διεκ­δι­κή­σουν μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου ιατρι­κού νοση­λευ­τι­κού και λοι­πού προ­σω­πι­κού στον ΕΟΠΥΥ και στα κέντρα υγείας.

Να απαι­τή­σουν δημιουρ­γία κέντρων υγεί­ας αστι­κού τύπου που θα είναι ο πυρή­νας όλων των υπη­ρε­σιών της ΠΦΥ.

Είναι υπο­κρι­σία μεγί­στη να προ­βάλ­λο­νται από αρκε­τά ΜΜΕ τρα­γι­κά συμ­βά­ντα όπως αιφ­νί­διοι θάνα­τοι αθλη­τών για κάλυ­ψη «τηλε­ο­πτι­κών ανα­γκών» και να απο­κρύ­πτε­ται η πραγ­μα­τι­κή αιτία αλλά και η λύση που πρέ­πει να δοθεί. Ή ακό­μα να απο­δί­δο­νται όλες οι ευθύ­νες σε γονείς σε καθη­γη­τές σε για­τρούς όταν το «οικο­δό­μη­μα» είναι εντε­λώς ΚΕΝΟ!

Αθή­να 25 Αυγού­στου 2015

Ηλί­ας Σιώ­ρας, Καρδιολόγος

Μέλος Δ.Σ. ΕΙΝΑΠ
Μέλος της γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ υγεί­ας πρό­νοιας Αττικής

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο