Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σχόλιο του ΚΚΕ για τη φωτιά στο πλοίο «EUROFERRY OLYMPIA»

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ για την πυρ­κα­γιά στο πλοίο «EUROFERRY OLYMPIA» ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η πυρ­κα­γιά στο πλοίο “EUROFERRY OLYMPIA”, που είναι σε εξέ­λι­ξη θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο τη ζωή των επι­βα­τών και μελών του πλη­ρώ­μα­τος, είναι η δεύ­τε­ρη παρό­μοια μέσα σε λίγα χρό­νια, μετά από αυτήν στο πλοίο “NORMAN ATLANTIC” το 2014.

Αυτά τα επα­να­λαμ­βα­νό­με­να περι­στα­τι­κά θέτουν σοβα­ρά ερω­τή­μα­τα για την ασφά­λεια των πλοί­ων σε συν­θή­κες “απε­λευ­θέ­ρω­σης” της ακτο­πλοϊ­ας, υπο­βάθ­μι­σης των μέτρων ασφα­λεί­ας και προ­στα­σί­ας της ανθρώ­πι­νης ζωής στη θάλασ­σα και μεί­ω­σης των οργα­νι­κών συν­θέ­σε­ων των πλοί­ων με κρι­τή­ριο των κερ­δο­φο­ρία των εφοπλιστών.

Χρειά­ζε­ται άμε­σα να ολο­κλη­ρω­θεί η επι­χεί­ρη­ση διά­σω­σης όλων των επι­βα­τών και μελών του πλη­ρώ­μα­τος. Να δοθεί άμε­σα κάθε βοή­θεια στους δια­σω­θέ­ντες προ­κει­μέ­νου να επι­στρέ­ψουν ασφα­λείς και υγιείς στα σπί­τια τους».

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο