Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Σύλληψη 40χρονου για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας — Πώς «παγίδευσε» έναν 14χρονο

Ένας 40χρονος συνε­λή­φθη στη Δρά­μα για κατο­χή οκτώ αρχεί­ων με υλι­κό παι­δι­κής πορνογραφίας.

Είχε προη­γη­θεί καταγ­γε­λία, σύμ­φω­να με την οποία από τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο, ο συγκε­κρι­μέ­νος άνδρας, με τη χρή­ση μέσου κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ήρθε σε επα­φή με 14χρονο, μέσω συνο­μι­λιών και ανταλ­λα­γής μηνυ­μά­των. Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την επι­κοι­νω­νία τους, ο 40χρονος απέ­στει­λε στον ανή­λι­κο φωτο­γρα­φί­ες με άσε­μνο υλι­κό, ζητώ­ντας και από εκεί­νον να πρά­ξει παρό­μοια, όπως και έκανε.

Στη συνέ­χεια, κατά την ίδια ανα­κοί­νω­ση, πρό­τει­νε στον ανή­λι­κο να συνα­ντη­θούν από κοντά, ενώ παράλ­λη­λα, τον προ­έ­τρε­ψε να του στεί­λει άσε­μνες φωτο­γρα­φί­ες συνο­μή­λι­κου φίλου του, με τον οποίο ο 40χρονος ήρθε επί­σης σε επι­κοι­νω­νία, με τον δεύ­τε­ρο ανή­λι­κο όμως να αρνείται.

Ενη­με­ρώ­θη­κε ο εισαγ­γε­λέ­ας Δρά­μας και ο συλ­λη­φθείς, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος του, θα οδη­γη­θεί ενώ­πιόν του.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο