Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τέμπη: Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου αύριο η πρώτη αγωγή αποζημίωσης για το τραγικό δυστύχημα

Η πρώ­τη αγω­γή απο­ζη­μί­ω­σης για το τρα­γι­κό δυστύ­χη­μα στα Τέμπη ανα­μέ­νε­ται να συζη­τη­θεί αύριο ενώ­πιον του Πολυ­με­λούς Πρω­το­δι­κεί­ου της Αθήνας,με συνο­λι­κό ποσό απο­ζη­μί­ω­σης που ζητούν οι συγ­γε­νείς του νεκρού ελεγ­κτή ειση­τη­ρί­ων του επι­βα­τη­γού τρένου,το 1 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ.

Την προ­σφυ­γή κατέ­θε­σαν η σύζυ­γος, οι δύο γιοί και η αδελ­φή του ελεγ­κτή και με αυτή στρέ­φο­νται κατά του ΟΣΕ και της εται­ρεί­ας Hellenic Train. Οι ενά­γο­ντες διεκ­δι­κούν από τις δύο εται­ρί­ες απο­ζη­μί­ω­ση για την ηθι­κή βλά­βη και την οδύ­νη που υπέ­στη­σαν από την απώ­λεια , σε ποσό 250 χιλιά­δων ευρώ ο καθένας.

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο