Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τίτλοι τέλους για την εφημερίδα «Documento»;

Τίτλους τέλους στην έντυ­πη έκδο­ση του Documento φαί­νε­ται πως απο­φά­σι­σε να βάλει ο Κώστας Βαξε­βά­νης. Μάλι­στα, χθες ενη­μέ­ρω­σε τους εργα­ζό­με­νους της εφη­με­ρί­δας για τις προ­θέ­σεις του ενώ απέ­στει­λε και σχε­τι­κή επι­στο­λή προς το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ, κατη­γο­ρώ­ντας το για μεθο­δεύ­σεις που στο­χεύ­ουν στο κλεί­σι­μο της εφημερίδας.

«Η διοί­κη­ση της ΕΣΗΕΑ κι εσύ προ­σω­πι­κά φέρε­τε την ευθύ­νη για το τέλος του Documento», λέει ο εκδό­της της εφη­με­ρί­δας Κώστας Βαξε­βά­νης με επι­στο­λή του προς την πρό­ε­δρο της ΕΣΗΕΑ, Μαρία Αντωνιάδου.

«Κάνουν θέμα μια νόμι­μη καταγ­γε­λία σύμ­βα­σης εργα­ζό­με­νου, η οποία μάλι­στα δε γίνε­ται στο πλαί­σιο περι­κο­πών, αλλά αντι­κα­θί­στα­ται από άλλον εργα­ζό­με­νο», λέει ο εκδό­της της εφη­με­ρί­δας, με αφορ­μή την από­λυ­ση της Αφρο­δί­της Ερμί­δη, συντά­κτριας από το πολι­τι­στι­κό ρεπορτάζ.

«Σκο­πός τους είναι να μου αφαι­ρέ­σουν το δικαί­ω­μα να διοι­κώ την εται­ρεία μου, πράγ­μα το οποίο δεν μπο­ρώ να απο­δε­χτώ», κατα­λή­γει ο Κ. Βαξε­βά­νης, κατη­γο­ρώ­ντας την διοί­κη­ση της ΕΣΗΕΑ για την εξέλιξη.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο