Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ σε Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά

Από την ΕΠ Δυτι­κής Ελλά­δας του ΚΚΕ ανα­κοι­νώ­νε­ται ότι τα ψηφο­δέλ­τια για τις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές της 7ης Ιού­λη, ανά νομό, είναι τα εξής:

Αχαΐα:

Αγγε­λό­που­λος Δημή­τρης, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας, πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Οικοδόμων.

Ασπρού­λιας Βασί­λης, νομικός.

Γκέ­στα Ειρή­νη, συμ­βο­λαιο­γρά­φος, δημο­τι­κή σύμ­βου­λος Πατρέων.

Ζαμπά­τη Αλέ­κα, αντι­πρό­ε­δρος του Αγρο­τι­κού Συλ­λό­γου Αιγίου.

Ζαρ­νά­βα­λου Σταυ­ρού­λα, νηπια­γω­γός, υπεύ­θυ­νη Παι­δι­κού Χορευ­τι­κού Τμή­μα­τος Δήμου Πατρέων.

Καρα­θα­να­σό­που­λος Νίκος, οικο­νο­μο­λό­γος, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ, βουλευτής.

Κων­στα­ντο­πού­λου Βάσια, ιδιω­τι­κή υπάλληλος.

Μάζης Ανδρέ­ας, ιατρός — χειρούργος.

Παρί­σης Σωτή­ρης, ιδιω­τι­κός υπάλ­λη­λος, οργα­νω­τι­κός γραμ­μα­τέ­ας Εργα­τι­κού Κέντρου Πάτρας.

Σκια­δάς Τάκης, συντα­ξιού­χος Δημο­σί­ου, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Ερυμάνθου.

Συμε­ω­νί­δης Γρη­γό­ρης, από­στρα­τος αντι­σμή­ναρ­χος ιπτά­με­νος Πολε­μι­κής Αεροπορίας.

Τζα­μα­λού­κα Πανα­γιώ­τα (Τέτη), δικηγόρος.

Αιτωλοακαρνανία:

Δήμας Δημή­τρης, πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αγρι­νί­ου, γραμ­μα­τέ­ας του Εργα­τι­κού Κέντρου.

Καζα­ρί­δη — Πατού­λα Σοφία, γραμ­μα­τέ­ας Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Ιμα­τι­σμού Αγρινίου.

Κατσι­γιάν­νης Μιχά­λης, οικο­δό­μος, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Αγρινίου.

Κοτο­πού­λης Σπύ­ρος, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Αιτα­λο­α­καρ­να­νί­ας, περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Δυτι­κής Ελλάδας.

Κου­τρού­μπα Αθη­νά, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Εκπαι­δευ­τι­κών Αιτωλοακαρνανίας.

Κων­στα­ντα­κο­πού­λου Ειρή­νη, συντα­ξιού­χος εκπαιδευτικός.

Λαμπρο­κω­στο­πού­λου Αλε­ξάν­δρα, γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Αιτωλοακαρνανίας.

Μωρα­ΐ­της Νίκος, μέλος του ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Αιτω­λο­α­καρ­να­νί­ας, βουλευτής.

Παπα­να­στά­σης Νίκος, αντι­συ­νταγ­μα­τάρ­χης εν απο­στρα­τεία, μέλος Εθνι­κού Συμ­βου­λί­ου της ΕΕΔΥΕ.

Ηλεία:

Αθα­να­σό­που­λος Τρύ­φων, πρό­ε­δρος ΕΛΜΕ Ηλείας.

Γιάν­να­ρος Χρή­στος, μηχα­νι­κός, μέλος του ΔΣ του Εμπο­ρι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ηλεί­ας, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Πύργου.

Γιαν­νό­που­λος Χρή­στος, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Ηλεί­ας, δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Ζαχάρως.

Καρα­πά­νος Γιώρ­γος, συντα­ξιού­χος αυτοαπασχολούμενος.

Ξενο­στά­θη Σία, συντα­ξιού­χος εργα­ζό­με­νη ΕΛΤΑ, πρό­ε­δρος Ομά­δας Γυναι­κών Πύρ­γου της ΟΓΕ.

Πανα­γιω­τά­ρα Νατά­σα, εμπο­ρο­ϋ­πάλ­λη­λος, πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Αμαλιάδας.

Τσά­ση Ζωή, πρό­ε­δρος Σωμα­τεί­ου Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων Κάστρου — Κυλ­λή­νης, αντι­πρό­ε­δρος Εργα­τι­κού Κέντρου Αμαλιάδας.

Ζάκυνθος:

Βρυώ­νης Αντώ­νης, ηλε­κτρο­λό­γος — μηχα­νο­λό­γος ΤΕ, αντι­πρό­ε­δρος ΔΣ Σωμα­τεί­ου Πτυ­χιού­χων Μηχα­νι­κών ΤΕΙ Ζακύνθου.

Καλο­γε­ρία Μαί­ρη, δικηγόρος.

Κων­στα­ντί­νου Γιώρ­γος, τρα­πε­ζο­ϋ­πάλ­λη­λος, πρό­ε­δρος του Εργα­τι­κού Κέντρου Ζακύνθου.

Κεφαλονιά:

Αλι­βι­ζά­τος Διο­νύ­σης, συντα­ξιού­χος ναυ­τερ­γά­της, γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Κεφα­λο­νιάς — Ιθάκης.

Μαν­τζου­ρά­τος Δημή­τρης, εκπαι­δευ­τι­κός, πρό­ε­δρος της ΕΛΜΕ Κεφα­λο­νιάς — Ιθάκης.

Ποτα­μιά­νου Σοφία, εκπαι­δευ­τι­κός, γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΕΛΜΕ Κεφα­λο­νιάς — Ιθάκης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο