Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζένη Βάνου, αξέχαστη για τη φωνή της και την προσφορά της στο τραγούδι

Στις 5 Φεβρυα­ρί­ου 2014, σε ηλι­κία 75 ετών, έφυ­γε η κορυ­φαία ερμη­νεύ­τρια Τζέ­νη Βάνου. 

Η κατά κόσμον Ευγε­νία Βρα­χνού γεν­νή­θη­κε το 1939 στην Αθή­να. Παι­δί χωρι­σμέ­νων γονιών, πέρα­σε άσχη­μα παι­δι­κά χρό­νια. Αν και όνει­ρό της ήταν να περά­σει στο πανε­πι­στή­μιο, μαθή­τρια ακό­μη την άκου­σε να τρα­γου­δά­ει ο Γιώρ­γος Κολο­κο­τρώ­νης και την πήγε στα ραδιο­φω­νι­κά «Κυρια­κά­τι­κα Πρω­ι­νά» που έκα­νε ο Γιάν­νης Οικο­νο­μί­δης με τον Μίμη Πλέσ­σα και τη Ρένα Ντορ. Ο Πλέσ­σας, αφού την άκου­σε, της είπε «αναμ­φι­σβή­τη­τα έχεις αξία». Της πρό­τει­νε να περά­σει ακρό­α­ση για να την προ­σλά­βουν στην Κρα­τι­κή Ραδιο­φω­νία ως τρα­γου­δί­στρια. Ετσι έκα­νε τα χαρ­τιά της με τις πλά­τες της μάνας της και κρυ­φά από τον πατέ­ρα της.

Ετσι ξεκί­νη­σε την καριέ­ρα της το 1959 ως τρα­γου­δί­στρια ελα­φράς ορχή­στρας στο ραδιο­φω­νι­κό σταθ­μό της ΕΡΤ. Τρα­γού­δη­σε πρώ­τη φορά μπρο­στά σε κοι­νό το 1964, οπό­τε με το τρα­γού­δι του Πλέσ­σα «Τώρα» πήρε το Α΄ βρα­βείο στο Φεστι­βάλ Ελα­φράς Μου­σι­κής της Θεσσαλονίκης. 

Σύντο­μα καθιε­ρώ­θη­κε ως τρα­γου­δί­στρια του ελα­φρού τρα­γου­διού και ερμή­νευ­σε ντου­έ­τα κυρί­ως με τον Γιάν­νη Βογια­τζή. Στα τέλη του 1970, κυριάρ­χη­σε το λαϊ­κό τρα­γού­δι και το 1982 συνα­ντά τον Τόλη Βοσκό­που­λο, ο οποί­ος της κλεί­νει συμ­βό­λαιο στην Columbia κι έτσι γνώ­ρι­σε μεγά­λη επι­τυ­χία και τρα­γου­δώ­ντας λαϊκά. 

Υπήρ­ξε βασι­κή ερμη­νεύ­τρια πολ­λών συν­θε­τών. Ερμή­νευ­σε τρα­γού­δια του Μίμη Πλέσ­σα, του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, του Γιώρ­γου Μου­ζά­κη, του Κώστα Γιαν­νί­δη, του Ζακ Ιακω­βί­δη, του Αττίκ, του Αλέ­κου Χρυ­σο­βέρ­γη, του Τάκη Μου­σα­φί­ρη. Εχει βρα­βευ­τεί για τη δου­λειά της στην Ισπα­νία, την Πολω­νία και την πρώ­ην Σοβιε­τι­κή Ενωση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο