Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τζούλιαν Πέρσι, χημικός με σημαντικές ανακαλύψεις

Στις 11 Απρι­λί­ου 1899 γεν­νιέ­ται ο Τζού­λιαν Πέρ­σι. Αμε­ρι­κα­νός χημι­κός. Σπού­δα­σε στα Πανε­πι­στή­μια ντε Πάου και Χάρ­βαρντ και έκα­νε τις μετα­πτυ­χια­κές του σπου­δές στο Πανε­πι­στή­μιο της Βιέν­νης υπό τον καθη­γη­τή Ερνστ Σπατ, ο οποί­ος συνέ­θε­σε τεχνη­τά τη νικο­τί­νη και την εφε­δρί­νη. Στη συνέ­χεια, δίδα­ξε Χημεία στο Πανε­πι­στή­μιο Φισκ της Δυτι­κής Βιρ­τζί­νια. Εγκα­τέ­λει­ψε την ακα­δη­μαϊ­κή του στα­διο­δρο­μία και ανέ­λα­βε τις έρευ­νες για τους σπό­ρους της σόγιας για λογα­ρια­σμό της εται­ρί­ας «Γκλί­ντεν». Στις έρευ­νές του προ­σπά­θη­σε και κατά­φε­ρε να απο­μο­νώ­σει από φυσι­κά προ­ϊ­ό­ντα διά­φο­ρες ουσί­ες και ενώ­σεις, όπως τις βιτα­μί­νες και τις ορμό­νες και προ­σπά­θη­σε να τις ανα­συν­θέ­σει τεχνη­τά. Ετσι, κατά­φε­ρε να συν­θέ­σει τη physostigmine, η οποία χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε από την ιατρι­κή για την αντι­με­τώ­πι­ση του γλαυ­κώ­μα­τος. Από την πρω­τε­ΐ­νη της σόγιας προ­χώ­ρη­σε στη σύν­θε­ση του αφρού, ο οποί­ος χρη­σι­μο­ποιεί­ται στους πυρο­σβε­στή­ρες. Μεγά­λης σπου­δαιό­τη­τας ήταν επί­σης η σύν­θε­ση προ­γε­στε­ρό­νης, τεστο­στε­ρό­νης και των φαρ­μά­κων της κορ­τι­ζό­νης. Πέθα­νε το 1975.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο