Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τι κι αν χτύπησε το κουδούνι;

Γρά­φει η Ελέ­νη Κακνα­βά­του //

Τι κι αν χτύ­πη­σε το κου­δού­νι; Οι γονείς και οι μαθη­τές τη Δευ­τέ­ρα 14/9 θα βρε­θούν μπρο­στά σε μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα. Μαθη­τές και Διευ­θυ­ντές στα σχο­λεία θα υπάρ­χουν. Δάσκα­λοι για να μάθουν στα παι­διά γραμ­μα­τα, οχι.

 Σε σχο­λείο όπου πήγε στην Ά ταξη φέτος το κορι­τσά­κι φίλης ο διευ­θυ­ντής έδω­σε στους γονεις πρό­γραμ­μα με την εκ περι­τρο­πής λει­τουρ­γία των 6 τάξε­ων. Δυο μέρες τη βδο­μά­δα η κάθε τάξη. Μέχρι να διο­ρι­στούν δάσκαλοι.
Τις υπό­λοι­πες μέρες στο σπί­τι τα παι­δια, να βλέ­πουν με τη για­γιά ή μόνα τους τηλεόραση.
Τι φταί­ει; Τι φταίει;
Δε διο­ρί­στη­καν λεει ανα­πλη­ρω­τές έγκαιρα.
 Ρωτάμε:
1ον για­τι δε διο­ρί­στη­καν μόνι­μοι εκπαι­δευ­τι­κοί, αφού χιλιά­δες είναι οι αδιό­ρι­στοι και αφού κενά οργα­νι­κά υπάρχουν;
2ο για­τι καθυ­στε­ρούν οι διο­ρι­σμοί αναπληρωτών ;
3ο τι σημαί­νουν οι χιλιά­δες κενές ώρες λόγω  της έλλει­ψης προσωπικού;
4ο λιτό­τη­τα και στην Παι­δεία. Για­τί; Δεν υπάρ­χουν λεφτά;

Η απά­ντη­ση στο 1ο ερώτημα:

Σύμ­φω­να με τις Συν­θή­κες που έχουν υπο­γρά­ψει οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις από τη δεκα­ε­τία του 1990 καθώς και τα μνη­μό­νια μαζί και με το τελευ­ταίο της ΠΦΑ,λοιπόν, στην εκπαι­δευ­ση πρέ­πει  να υπάρ­χουν ελα­στι­κές σχέ­σεις απα­σχό­λη­ςης. Όχι μόνι­μο εκπαι­δευ­τι­κό προ­σω­πι­κό, οχι διο­ρι­σμοί κι όταν αυτοί θα γίνο­νται,  αν υπάρ­χουν λεφτά, θα ειναι διο­ρι­σμοί εκπαι­δευ­τι­κών με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σιας, όπως ισχύ­ουν και στον ιδιω­τι­κό τομέα και στο εμπό­ριο, αφού κι η Εκπαι­δευ­ση στον καπι­τα­λι­σμό εμπό­ρευ­μα είναι.
Απά­ντη­ση στο 3ο ερώτημα:
Σημαί­νει ότι τα παι­διά που οι γονεις τους έχουν λεφτά θα καλύ­ψουν τα όποια κενά με την ιδιω­τι­κή εκπαί­δευ­ςη, τα υπό­λοι­πα θα μεί­νουν αμόρ­φω­τα. Μια παι­δεία πιο ταξι­κη απο καθε αλλη φορά δηλαδή.
Απα­ντη­ση στο  2ο και 4 ο ερώτημα
Λεφτά υπάρ­χουν για τους εφο­πλι­στές, τις τρα­πε­ζες, το κεφά­λαιο, για να πλη­ρω­θεί το χρέ­ος που δεν δημιούρ­γη­ςε ο λαός, οχι ομως για την παι­δεία και την υγεία.
 Λύση υπάρχει.
Κοι­νω­νι­κή συμ­μα­χία των λαϊ­κών στρω­μά­των για την ανα­τρο­πή αυτού του συστήματος
Μονο­με­ρής δια­γρα­φή του χρέους
Έξο­δος από την ΕΕ
Κοι­νω­νι­κο­ποί­η­ση των μέσων παραγωγής
Άμε­σα, τώρα, στό­χος πάλης για γονείς, μαθη­τές, εκπαιδευτικούς:
Διεκ­δι­κού­με το δικαί­ω­μα όλων των παι­διών στη μόρφωση.
Διο­ρι­σμοί για να καλυ­φθούν εδώ και τώρα όλα τα κενά . Να μη χαθεί ούτε μια ώρα μαθήματος.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο