Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τουρκία: Αλληλεγγύη στο ΚΚ Τουρκίας και τον αγωνιζόμενο τουρκικό λαό

Με επι­θέ­σεις και συλ­λή­ψεις, η αστυ­νο­μία επι­χεί­ρη­σε να δια­λύ­σει τις μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη για την επέ­τειο των μαζι­κών λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων πριν από εννέα χρό­νια στο πάρ­κο Γκε­ζί που ξέσπα­σαν με αφορ­μή τα σχέ­δια ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης μεγά­λου χώρου πρα­σί­νου, αλλά πήραν ευρύ­τε­ρες αντι­κυ­βερ­νη­τι­κές διαστάσεις.

Χθες το από­γευ­μα, σε δρό­μους γύρω από την πλα­τεία Ταξίμ και στη λεω­φό­ρο Ιστι­κλάλ, συγκε­ντρώ­θη­καν χιλιά­δες, πολ­λοί εκ των οποί­ων κρά­τα­γαν στα χέρια φωτο­γρα­φί­ες ανθρώ­πων που κατα­δι­κά­στη­καν να εκτί­σουν ποι­νές φυλά­κι­σης, ή φωτο­γρα­φί­ες ανθρώ­πων που έχα­σαν τη ζωή τους στην αστυ­νο­μι­κή κατα­στο­λή των κινη­το­ποι­ή­σε­ων του 2013. Το ΚΚ Τουρ­κί­ας (ΤΚΡ) συμ­με­τεί­χε στις κινη­το­ποι­ή­σεις με σύν­θη­μα «Στε­κό­μα­στε στα πόδια μας: Καμία δύνα­μη δεν μπο­ρεί να νική­σει έναν οργα­νω­μέ­νο λαό».

Δυνά­μεις της τουρ­κι­κής αστυ­νο­μί­ας, έστη­σαν μπλό­κα στους δρό­μους που οδη­γούν στην Ταξίμ, ενώ με επι­θέ­σεις και χρή­ση χημι­κών, επι­χεί­ρη­σαν να δια­λύ­σουν τις συγκε­ντρώ­σεις. Του­λά­χι­στον 170 άνθρω­ποι συνε­λή­φθη­σαν, μετα­ξύ τους και 16 μελών του ΚΚ Τουρ­κί­ας (ΤΚΡ), ενώ αδιευ­κρί­νι­στος αριθ­μός έχει τραυ­μα­τι­στεί από τις επι­θέ­σεις που σημειώ­νο­νταν μέχρι αργά το βράδυ.

Το ΤΚΡ, κατα­δί­κα­σε την κατα­στο­λή, τονί­ζο­ντας σε δήλω­σή του: «Καταγ­γέλ­λου­με την επί­θε­ση ενά­ντια σε όσους συγκε­ντρώ­θη­καν μετά από κάλε­σμα της “Αλλη­λεγ­γύ­ης της Ταξίμ”. Οι πολί­τες που συνε­λή­φθη­σαν μετά την επί­θε­ση της αστυ­νο­μί­ας, μετα­ξύ των οποί­ων και 16 μέλη του ΚΚ Τουρ­κί­ας, πρέ­πει να αφε­θούν άμε­σα ελεύ­θε­ροι».

Αντί­στοι­χα η ΚΝ Τουρ­κί­ας υπο­γραμ­μί­ζει: «Αφή­στε ελεύ­θε­ρους όλους τους συντρό­φους και φίλους μας που θέσα­τε υπό κρά­τη­ση παρά­νο­μα. Αυτή η χώρα δεν θα σκύ­ψει το κεφά­λι σε εσάς!».

Μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις διορ­γα­νώ­θη­καν επί­σης στην Σμύρ­νη, τα Άδα­να, την Αττα­λεια και σε άλλες πόλεις, με την συμ­με­το­χή του TKP και της ΚΝ Τουρκίας.

Από τη πλευ­ρά της κυβέρ­νη­σης ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών, Σου­λεϊ­μάν Σοϊ­λού, επι­κρό­τη­σε το όργιο κατα­στο­λής, ανα­φέ­ρο­ντας σε ανάρ­τη­σή του ότι οι αξιω­μα­τι­κοί της θα «αντα­μει­φθούν» για το έργο τους…

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του ΚΚΕ

Μήνυ­μα αλλη­λεγ­γύ­ης στον αγω­νι­ζό­με­νο τουρ­κι­κό λαό και στο ΚΚ Τουρ­κί­ας απέ­στει­λε το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ. Συγκε­κρι­μέ­να, σημειώνει:

«Το ΚΚΕ κατα­δι­κά­ζει τη βίαιη κατα­στο­λή της κυβέρ­νη­σης Ερντο­γάν ενα­ντί­ον δια­δη­λω­τών στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη με αφορ­μή την 9η επέ­τειο των μαζι­κών λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων στο πάρ­κο Γκεζί.

Εκφρά­ζει την αλλη­λεγ­γύη του στο ΚΚ Τουρ­κί­ας και τον τουρ­κι­κό λαό που αγω­νί­ζε­ται για τα κοι­νω­νι­κά και δημο­κρα­τι­κά του δικαιώματα.

Απαι­τού­με την άμε­ση απε­λευ­θέ­ρω­ση των δια­δη­λω­τών που παρα­μέ­νουν ακό­μα υπό κράτηση».

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο