Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ΑΤΕΧΝΩΣ με τους εργαζόμενους των σούπερ μάρκετ «Καρυπίδης»

Οι εργα­ζό­με­νοι της επι­χεί­ρη­σης «ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΑΒΕΕ» παρά τους εκβια­σμούς, τις απει­λές και την τρο­μο­κρα­τία των εργο­δο­τών υπε­ρα­σπί­ζο­νται τις θέσεις εργα­σί­ας τους και διεκ­δι­κούν τα δεδου­λευ­μέ­να τους.

Μέρες γιορ­τών είναι στο δρό­μο διεκ­δι­κώ­ντας τα αυτονόητα.

Μετά από πολύ­μη­νες κινη­το­ποι­ή­σεις δηλώ­νουν απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σουν και να κλι­μα­κώ­σουν τον αγώ­να τους κόντρα στα σχέ­δια της «Καρυ­πί­δης ΑΒΕΕ» για μετα­βί­βα­ση της επι­χεί­ρη­σης στη «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ» και συνέ­χι­ση λει­τουρ­γί­ας των κατα­στη­μά­των με τσα­κι­σμέ­να τα εργα­τι­κά δικαιώ­μα­τα. Οι εργο­δό­τες εκβιά­ζουν τους εργα­ζό­με­νους να απο­δε­χθούν μαζι­κές απο­λύ­σεις, μειώ­σεις μισθών 20% και «κού­ρε­μα» των δεδου­λευ­μέ­νων που τους οφεί­λο­νται κατά 50%.

Για όλα αυτά μιλή­σα­με με την πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στα σού­περ μάρ­κετ Καρυ­πί­δης (πρώ­ην Αρβα­νι­τί­δης) Νόπη Μουστακίδου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο