Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ηρώδειο, ο Ρουβάς και η Mercedes: Δεν δόθηκε καμία άδεια λέει το υπουργείο Πολιτισμού

«Συγνώ­μη» ζήτη­σε ο τρα­γου­δι­στής Σάκης Ρου­βάς μετά τις δικαιο­λο­γη­μέ­νες αντι­δρά­σεις που πρό­κα­λε­σε για την δια­φή­μι­ση της Mercedes στο Ηρώδειο.

Με ανάρ­τη­σή του (story) στο Instagram, ο τρα­γου­δι­στής και παρου­σια­στής σημεί­ω­σε πως «μια άστο­χη προ­ω­θη­τι­κή ανάρ­τη­ση στα social media μου, σχε­τι­κά με τη συνερ­γα­σία μου με εται­ρεία, η οποία ουδε­μία γνώ­ση είχε. Αμέ­σως μόλις αντι­λη­φθή­κα­με το σφάλ­μα, η ανάρ­τη­ση κατέ­βη­κε καθώς ο σεβα­σμός στα μνη­μεία και την πολι­τι­στι­κή μας κλη­ρο­νο­μιά είναι δεδο­μέ­νος και αναμ­φι­σβή­τη­τος. Ζητώ συγ­γνώ­μη για την όποια ανα­στά­τω­ση προκλήθηκε».

Βέβαια, όλο αυτό συνέ­βη αφού είχε γίνει η φωτο­γρά­φι­ση και μάλι­στα χωρίς την άδεια του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού! Σε ανα­κοί­νω­ση του, μια ολό­κλη­ρη μέρα μετά το συμ­βάν, το υπουρ­γείο έβγα­λε ανακοίνωση:

«Σύμ­φω­να με την ενη­μέ­ρω­ση των υπη­ρε­σιών του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, η δια­φή­μι­ση της Mercedes με τον κ. Σ. Ρου­βά δεν έτυ­χε σχε­τι­κής αδειο­δό­τη­σης. Ως εκ τού­του, η αρμό­δια Εφο­ρεία Αρχαιο­τή­των Πόλε­ως Αθη­νών θα εφαρ­μό­σει τις προ­βλε­πό­με­νες από τον Ν. 3028/2002 δια­τά­ξεις». (Για την προ­στα­σία των αρχαιο­τή­των και εν γένει της πολι­τι­στι­κής κληρονομιάς.)

Θυμί­ζου­με ότι το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του, στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης του τρα­γου­δι­στή ανέ­βη­κε φωτο­γρα­φία με τον ίδιο να δια­φη­μί­ζει ένα τζιπ της Mercedes στην κεντρι­κή είσο­δο του Ωδεί­ου Ηρώ­δου του Αττι­κού. Στο post, που έφε­ρε τα ανα­γκαία δια­φη­μι­στι­κά hashtags, ο Σ. Ρού­βας έγρα­φε πως είναι… «έτοι­μος για βόλ­τα» στην τοπο­θε­σία «Odeon of Herodes Atticus».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο