Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Ισραήλ ξεριζώνει 36.000 Παλαιστίνιους και αρπάζει την γη τους στην Δυτική Όχθη

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Σύμ­φω­να με τα ισραη­λι­νά μέσα ενη­μέ­ρω­σης, η ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση έχει ολο­κλη­ρώ­σει τις μελέ­τες για ένα τερά­στιο, μεγά­λης εμβέ­λειας Σχέ­διο που θα εκδιώ­ξει κατ εκτί­μη­ση 36.000 Παλαι­στί­νιους από τα «παρά­νο­μα» χωριά τους στην έρη­μο Negev. Εάν το Σχέ­διο εγκρι­θεί στην Βου­λή, στο Κνε­σέτ, το νομο­θε­τι­κό σώμα του Ισρα­ήλ, η κατα­σκευή θα μπο­ρού­σε να αρχί­σει το συντο­μό­τε­ρο εντός του έτους και θα διαρ­κέ­σει τέσ­σε­ρα χρό­νια για να ολο­κλη­ρω­θεί. Λεπτο­μέ­ρειες για το σχέ­διο δόθη­καν για πρώ­τη φορά από την εφη­με­ρί­δα Israel Hayom – την μεγα­λύ­τε­ρη σε εβραϊ­κή γλώσ­σα εφη­με­ρί­δα του Ισρα­ήλ, ιδιο­κτη­σί­ας του Sheldon Adelson, κορυ­φαίο χρη­μα­το­δό­τη του Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Ντό­ναλντ Τραμπ και του ισραη­λι­νού πρω­θυ­πουρ­γού Μπέν­τζα­μιν Νετα­νιά­χου, γρά­φει η Mint press.

Το Σχέ­διο καταρ­τί­στη­κε από τον Uri Ariel, υπουρ­γό Γεωρ­γί­ας του Ισρα­ήλ και προ­βλέ­πει την κατά­λη­ψη και κατά­σχε­ση μιας εκτι­μώ­με­νης έκτα­σης 260,00 dunams (64,247 στρέμ­μα­τα) από τους Βεδουί­νους της Παλαι­στί­νης. Το μέγε­θος της εν λόγω έκτα­σης και ο μεγά­λος αριθ­μός των Παλαι­στι­νί­ων που θα ξερι­ζω­θούν οδή­γη­σε ορι­σμέ­νους να απο­κα­λέ­σουν το σχέ­διο σαν την μεγα­λύ­τε­ρη «αρπα­γή γης» της Παλαι­στί­νης από το 1948, όταν ιδρύ­θη­κε το κρά­τος του Ισραήλ.

Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα Hayom, στο νέο Σχέ­διο προ­βλέ­πε­ται, να κατε­δα­φι­στούν τα παλαι­στι­νια­κά χωριά και τα ερεί­πια των σπι­τιών τους να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν στη συνέ­χεια σαν υπό­στρω­μα των «εθνι­κών σχε­δί­ων», έργων υπο­δο­μής και εγκα­τα­στά­σε­ων ασφα­λεί­ας μετά την «βίαιη μετα­φο­ρά» των σημε­ρι­νών κατοί­κων σε άλλους οικι­σμούς «εγκε­κρι­μέ­νους από το κρά­τος». Στην έκθε­ση σημειώ­νε­ται ότι ένα σημα­ντι­κό κίνη­τρο πίσω από την εκπό­νη­ση του σχε­δί­ου είναι η μετα­φο­ρά ενός εργο­στά­σιου βιο­μη­χα­νί­ας όπλων από μια άλλη περιο­χή του Ισρα­ήλ στην περιο­χή Negev, καθώς και η επέ­κτα­ση της Εθνι­κής οδού.

Συμπε­ρι­λαμ­βά­νει ακό­μη και αύξη­ση του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για την ενί­σχυ­ση της παρου­σί­ας των υπαλ­λή­λων επι­βο­λής του «νόμου», δικα­στι­κών και δυνά­με­ων κατα­στο­λής, που θα εκτε­λέ­σουν την βίαιη «μετα­φο­ρά» των κατοί­κων και την κατε­δά­φι­ση των παλαι­στι­νια­κών χωριών.

Καμία αναγνώριση, κανένα δικαίωμα

Οι Παλαι­στί­νιοι Βεδουί­νοι που κατοι­κούν σε αυτά τα εδά­φη αντι­με­τω­πί­ζουν μια μεγά­λη δυσκο­λία να αντι­τα­χθούν νομι­κά στο πρό­σφα­το σχέδιο.

Αυτό συμ­βαί­νει επει­δή τα χωριά τους εδώ και και­ρό δεν «ανα­γνω­ρί­ζο­νται» από το Ισρα­ήλ, που υπο­στη­ρί­ζει ότι οι Παλαι­στί­νιοι Βεδουί­νοι δεν μπο­ρούν να απο­δεί­ξουν την ιδιο­κτη­σία τους με χαρ­τιά και να διεκ­δι­κή­σουν την γη τους άνκαι μένουν εκεί από αιώ­νες πριν.

Αυτό το “επι­χεί­ρη­μα” των Ισραη­λι­νών έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για να δικαιο­λο­γή­σει την στέ­ρη­ση των βασι­κών υπο­δο­μών της περιο­χής όπως το τρε­χού­με­νο νερό και την παρο­χή ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας. Οι κάτοι­κοι στε­ρού­νται επί­σης διευ­θύν­σε­ων (!) και τα χωριά τους δεν εμφα­νί­ζο­νται στους επί­ση­μους ισραη­λι­νούς χάρ­τες παρό­λο που είναι Ισραη­λι­νοί πολί­τες. Έτσι κατη­γο­ρού­νται σαν «παρα­βά­τες» και «παρά­νο­μοι κατα­λη­ψί­ες» «κρα­τι­κών εδαφών».

Σαν συνέ­πεια είναι, να ζουν συνε­χώς κάτω από την απει­λή της κατε­δά­φι­σης, με την Ισραη­λι­νή κυβέρ­νη­ση να τους ανα­γκά­ζει και να πλη­ρώ­σουν ακό­μη και τα έξο­δα για την κατα­στρο­φή των σπι­τιών τους!!

Ο δρόμος για την πλήρη προσάρτηση και την εκκαθάριση

Το πρό­σφα­το Σχέ­διο που είδε επί­ση­μα την δημο­σιό­τη­τα είναι μέρος της ευρύ­τε­ρης πολι­τι­κής της Ισραη­λι­νής κυβέρ­νη­σης για την εκτό­πι­ση των Παλαι­στι­νί­ων από τα εδά­φη τους και την ιδιό­τυ­πη εθνι­κή εκκα­θά­ρι­ση που εφαρ­μό­ζουν στις περιο­χές που ήδη έχουν αρπάξει.

Με την υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ το Ισρα­ήλ προ­χω­ρεί στην πλή­ρη προ­σάρ­τη­ση των Παλαι­στι­νια­κών εδα­φών στην Δυτι­κή όχθη, που βρί­σκο­νται κάτω από στρα­τιω­τι­κή κατά­λη­ψη από το 1967 και ήδη σημα­ντι­κές εκτά­σεις της έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για την κατα­σκευή παρά­νο­μων εβραϊ­κών οικισμών.

Ο ΟΗΕ έχει προει­δο­ποι­ή­σει, χωρίς φυσι­κά να πάρει μέτρα, από τον περα­σμέ­νο Ιού­λιο, ότι η κυβέρ­νη­ση του Ισρα­ήλ είναι έτοι­μη να προ­σαρ­τή­σει επί­ση­μα την Δυτι­κή Όχθη τα προ­σε­χή χρόνια.

Για τον νόμο και την τάξη μιλά­ει ο υπουρ­γός Γεωρ­γί­ας Uri Ariel, για να μπει τέλος στην «αυθαι­ρε­σία και παρα­νο­μία», αλλά έχει ήδη διαρ­ρεύ­σει στον τύπο πως αυτό ήταν το όνει­ρο του εδώ και 40 χρό­νια, όταν ο ίδιος ήταν παρά­νο­μος έποι­κος την δεκα­ε­τία του 70 και δια­δή­λω­νε για την εκδί­ω­ξη των Παλαι­στι­νί­ων. Όπως και όταν πέρυ­σι δήλω­νε στο υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο πως το Ισρα­ήλ πρέ­πει να κατέ­χει το 60% των εδα­φών της Δυτι­κής όχθης.

Αυτό είναι το Ισρα­ήλ. Κρά­τος άρπα­γας, δολο­φό­νος και αδιά­φο­ρο για τις όποιες απο­φά­σεις κατα­δί­κης, συνε­χί­ζει το κατα­στρο­φι­κό του έργο ενά­ντια στους Παλαι­στί­νιους με μια επί­ση­μη διε­θνή κοι­νό­τη­τα που κάνει τα στρα­βά μάτια και τις ΗΠΑ που στη­ρί­ζουν αυτή την γενο­κτο­νία και αρπαγή.

Η ελπί­δα βρί­σκε­ται στον αγώ­να του λαού των Παλαι­στι­νί­ων για απε­λευ­θέ­ρω­ση από το Ισρα­ήλ αλλά και από την εκμετάλλευση.

Η ελπί­δα βρί­σκε­ται και στο παγκό­σμιο λαϊ­κό κίνη­μα συμπα­ρά­στα­σης που όπως και στην περί­πτω­ση της αγω­νί­στριας Ταμί­μι, που μετά από τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες και τις δια­δη­λώ­σεις που πρω­το­στά­τη­σε η ΚΝΕ και το ΚΚΕ, έγι­νε δυνα­τό να αρθεί η απα­γό­ρευ­ση εξό­δου που της είχε επι­βάλ­λει το Ισραήλ.

Με τον αγώ­να της συμπα­ρά­στα­σης κατά­φε­ρε να παρευ­ρε­θεί και να χαι­ρε­τί­σει στο Φεστι­βάλ της ΚΝΕ το περα­σμέ­νο φθινόπωρο.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο