Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το κράτος τρομοκράτης συνεχίζει τις δολοφονίες: Δύο νεκροί — Ένα 13χρονο αγόρι με σφαίρα στο κεφάλι

Δύο Παλαι­στί­νιοι, ο ένας 13χρονο αγό­ρι, σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα από ισραη­λι­νά πυρά σε συγκρού­σεις κοντά στα σύνο­ρα που χωρί­ζουν το Ισρα­ήλ και τη Λωρί­δα της Γάζας, ανέ­φε­ρε το υπουρ­γείο Υγεί­ας του παλαι­στι­νια­κού θύλακα.

Ο 13χρονος, το όνο­μα του οποί­ου δεν ανα­φέ­ρε­ται, δέχτη­κε σφαί­ρα στο κεφά­λι (το οποίο και διέ­λυ­σε) κοντά στην πόλη Χαν Γιου­νές, στο νότιο τμή­μα της Γάζας, σύμ­φω­να με τον εκπρό­σω­πο του παλαι­στι­νια­κού υπουρ­γεί­ου Ασραφ αλ Κούντρα.

Το δεύ­τε­ρο θύμα, ο 24χρονος Μοχά­μεντ αλ Χαμαϊ­ντα, σκο­τώ­θη­κε από πυρά που δέχτη­κε στο στο­μά­χι ανα­το­λι­κά της Ραφάχ, επί­σης στο νότιο τμή­μα του θύλα­κα, τόνι­σε ο εκπρόσωπος.

΄Ένας εκπρό­σω­πος του ισραη­λι­νού στρα­τού δήλω­σε ότι εξε­τά­ζει τις ανα­φο­ρές αυτές.

Επι­πλέ­ον 310 Παλαι­στί­νιοι τραυ­μα­τί­στη­καν στις συγκρού­σεις, 133 εκ των οποί­ων από πυρά.

Του­λά­χι­στον 137 Παλαι­στί­νιοι έχουν σκο­τω­θεί από τα ισραη­λι­νά πυρά από την έναρ­ξη των δια­δη­λώ­σε­ων κατά μήκος του τεί­χους που χωρί­ζει το Ισρα­ήλ από τη Γάζα στις 30 Μαρ­τί­ου. Κανέ­νας Ισραη­λι­νός δεν έχει σκο­τω­θεί στις κινη­το­ποι­ή­σεις αυτές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο