Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το ‘πε ο Βενιζέλος: «Μεταξύ ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές»

Μπα­κο­γιάν­νη, Τσα­πα­νί­δου, Απο­στο­λά­κης και τώρα Βενι­ζέ­λος… Ολοι μαζί εν χορώ δια­βε­βαιώ­νουν ότι αυτά που χωρί­ζουν τα αστι­κά κόμ­μα­τα, μικρή σημα­σία έχουν για τη ζωή του λαού και ότι, αντί­θε­τα, η πολι­τι­κή τους καθο­ρί­ζε­ται από τα μεγά­λα, στα οποία συναι­νούν και μάλι­στα …εντυ­πω­σια­κά.

Να πώς το εξέ­φρα­σε αυτό σε πρό­σφα­τη ομι­λία του ο πρώ­ην πρό­ε­δρος του ΠΑΣΟΚ, καλώ­ντας μάλι­στα να υπάρ­ξουν μετε­κλο­γι­κά ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρες συναι­νέ­σεις, σε θέμα­τα όπως η ανα­θε­ώ­ρη­ση του Συντάγ­μα­τος: «Οι συγκλί­σεις μετα­ξύ των συστη­μι­κών κομ­μά­των στην Ελλά­δα είναι εντυ­πω­σια­κά μεγά­λες, έχουν γίνει πάρα πολύ μεγά­λες συνα­ντή­σεις μετα­ξύ της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ. Και καμιά φορά, η υπερ­βο­λι­κή αύξη­ση της ρητο­ρι­κής οφεί­λε­ται στο γεγο­νός ότι δεν υπάρ­χουν επαρ­κείς, ουσια­στι­κές δια­φο­ρές, διό­τι υπάρ­χουν κατα­να­γκα­σμοί: Είμα­στε μία χώρα ευρω­παϊ­κή, είμα­στε μία χώρα που έχει δημο­σιο­νο­μι­κούς περιο­ρι­σμούς — αρκεί να τους θυμό­μα­στε για να μην τους ξεχνά­με — είμα­στε μία χώρα του ΝΑΤΟ, είμα­στε μία χώρα που έχει ανυ­ψώ­σει σε στρα­τη­γι­κή προ­τε­ραιό­τη­τα την εται­ρι­κή συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ, είμα­στε μία χώρα η οποία έχει περά­σει την εμπει­ρία της οικο­νο­μι­κής κρί­σης και μία χώρα που κατα­λα­βαί­νει ότι η φοβι­κή δημο­κρα­τία η ευρω­παϊ­κή είναι επι­κίν­δυ­νη, εάν δεν μπο­ρείς να δια­φυ­λά­ξεις την κοι­νω­νι­κή συνοχή».

… κι ο Βενιζέλος

Να λοι­πόν ποιο είναι το έδα­φος πάνω στο οποίο εξυ­φαί­νο­νται προ­ε­κλο­γι­κά τα σενά­ρια για διά­φο­ρους κυβερ­νη­τι­κούς συν­δυα­σμούς την επό­με­νη μέρα. Να ποιο είναι το έδα­φος των ψευ­το­κα­βγά­δων και της «τοξι­κής ρητο­ρι­κής» για την οποία αλλη­λο­κα­τη­γο­ρού­νται προ­ε­κλο­γι­κά η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ όλοι την τρο­φο­δο­τούν και την στη­ρί­ζουν. Να ποιο είναι το έδα­φος της κινη­τι­κό­τη­τας μετα­ξύ στε­λε­χών απ’ όλα τα αστι­κά κόμ­μα­τα προς άλλα, σαν να αλλά­ζουν δωμά­τιο στο ίδιο σπί­τι. Να ποια είναι και η βάση του συν­θή­μα­τος «Μόνοι τους και όλοι μας!» για πιο ισχυ­ρό ΚΚΕ στην κάλ­πη και παντού.

ΥΓ.: Σημειω­τέ­ον ότι στο πάνελ της εκδή­λω­σης βρί­σκο­νταν επί­σης ο Γ. Γερα­πε­τρί­της, υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας της κυβέρ­νη­σης και ο Γ. Κατρού­γκα­λος, βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ. Εννο­εί­ται βέβαια ότι δεν υπήρ­ξε η παρα­μι­κρή «ένστα­ση» σε όσα είπε ο Βενιζέλος…

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο