Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Πρωτοδικείο «έκοψε» το συνδυασμό της Χρυσής Αυγής για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Δημο­τι­κές εκλο­γές 2019: Η υπο­ψη­φιό­τη­τα του Αρτέ­μη Ματ­θαιό­που­λου, ο οποί­ος είναι επι­κε­φα­λής του συν­δυα­σμού «Ελλη­νι­κή Αυγή» που υπο­στη­ρί­ζε­ται από τη ναζι­στι­κή Χρυ­σή Αυγή, κόπη­κε από το Πρω­το­δι­κείο Θεσσαλονίκης.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της Voria.gr αυτό ανα­κοι­νώ­θη­κε πριν από λίγο στους εκπρο­σώ­πους των συν­δυα­σμών οι οποί­οι κατέρ­χο­νται στο δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης. Το ακρι­βές σκε­πτι­κό της από­φα­σης θα δημο­σιο­ποι­η­θεί εντός της ημέρας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι σήμε­ρα πρό­κει­ται να γίνει η ορι­στι­κή ανα­κή­ρυ­ξη των συν­δυα­σμών από το Πρωτοδικείο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο