Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το σχόλιο του Βασίλη Σκουρή για τα εξοντωτικά πρόστιμα Μπακογιάννη στο ΚΚΕ

Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με από το ieidiseis.gr το εύστο­χο σχό­λιο του δημο­σιο­γρά­φου Βασί­λη Σκου­ρή για τα πρό­στι­μα του Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη στο ΚΚΕ.

Από τον Γιώρ­γο Πατού­λη μπο­ρεί κάποιος να το περι­μέ­νει. Αλλά από τον Κώστα Μπα­κο­γιάν­νη, που ξεκί­νη­σε φιλε­λεύ­θε­ρος και ανε­κτι­κός σε ρεύ­μα­τα και ιδέες;

Πρό­στι­μα στο ΚΚΕ και σε άλλα κόμ­μα­τα για αφί­σες. Ειδι­κά για τον Περισ­σό το πρώ­το πρό­στι­μο για­τί υπήρ­ξε και δεύ­τε­ρο) από τον Δήμο Αθη­ναί­ων, αφο­ρά πετα­μέ­να φυλ­λά­δια. Αν ακού­σα­με καλά τον Νίκο Σοφια­νό, επι­κε­φα­λής της παρά­τα­ξης του ΚΚΕ στο Δήμο Αθη­ναί­ων, το πρό­στι­μο αφο­ρού­σε 70 φυλ­λά­δια που συνέ­λε­ξαν οι υπη­ρε­σί­ες του Δήμου επί 300 ευρώ σύνο­λο 21.000!

Εντυ­πω­σια­κό! Επι­βλή­θη­κε η καθα­ριό­τη­τα στην Αθή­να! Θα έλα­μπε αν δεν υπήρ­χαν τα φυλ­λά­δια του ΚΚΕ και των όποιων άλλων κομ­μά­των! Πρό­κει­ται, μάλι­στα, για κόμ­μα­τα που ο κάθε υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής τους δεν εκδί­δει προ­σω­πι­κά φυλ­λά­δια, όπως κάνουν πχ οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές της ΝΔ. Αλή­θεια κ. Δήμαρ­χε οι υπη­ρε­σί­ες σας δεν βρή­καν πετα­μέ­νο κανέ­να φυλ­λά­διο υπο­ψή­φιου βου­λευ­τή της ΝΔ στην Αθή­να; Θα είναι οι μόνοι που δεν τα είδαν, εκτός και αν έχουν …αχρω­μα­το­ψία στο …μπλε!

Αλή­θεια μήπως θα μπο­ρού­σαν να μας πουν ο Περι­φε­ρειάρ­χης και ο Δήμαρ­χος σε πόσα φρο­ντι­στή­ρια που βγά­ζουν φυλ­λά­δια έχουν βάλ­λει πρό­στι­μα; Σε πόσα ταχυ­φα­γεία ‑σου­βλα­τζί­δι­κα, πιτσα­ρί­ες, κινέ­ζι­κα κοκ;

Αυτά δεν πιά­νο­νται; Μόνο όταν έχουν συγκε­κρι­μέ­νο πολι­τι­κό περιε­χό­με­νο βρο­μί­ζουν την Αθήνα;

Για την Περι­φέ­ρεια δεν μιλά­με. Ποια Φυλή, ποιες παρά­νο­μες χωμα­τε­ρές; Γι΄ αυτά θα μιλού­με τώρα; Οι αφί­σες των κομ­μά­των κυρί­ες και κύριοι- όχι των κέντρων δια­σκέ­δα­σης κοκ!

ΥΓ: Δεν περί­με­να πως ο Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης θα με ανά­γκα­ζε να γρά­ψω τέτοιο κεί­με­νο. Κατά τη γνώ­μη μου, αδι­κεί τον εαυ­τό του- δεν ξέρω μάλι­στα γιατί!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο