Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το 35% των Ελλήνων οδηγεί ακόμη κι αν έχει καταναλώσει οινόπνευμα

Δυστυ­χώς, μεγά­λος αριθ­μός τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των οφεί­λε­ται σε υπερ­βο­λι­κή κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ. Στην Ευρώ­πη κατά μέσο όρο το 25% των οδη­γών που εμπλέ­κο­νται σε θανα­τη­φό­ρο τρο­χαίο ατύ­χη­μα, έχει κατα­να­λώ­σει αλκο­όλ, ανα­φέ­ρει η Ελλη­νι­κή Ιατρο­δι­κα­στι­κή Εται­ρία (ΕΙΕ). Σημειώ­νει ότι σύμ­φω­να με τα στοι­χεία έρευ­νας της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής, οι Έλλη­νες οδη­γοί αψη­φούν τους κιν­δύ­νους και πιά­νουν το τιμό­νι έπει­τα από κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ χωρίς να το ξανα­σκε­φτούν. Το 35% των Ελλή­νων οδη­γών απα­ντά ότι οδη­γεί ακό­μη κι αν έχει κατα­να­λώ­σει οινό­πνευ­μα, χωρίς να δίνει σημα­σία στις αρνη­τι­κές επι­πτώ­σεις που επι­φέ­ρει το αλκο­όλ στον οργα­νι­σμό και θέτο­ντας σε κίν­δυ­νο τη ζωή του, αλλά και τη ζωή άλλων συναν­θρώ­πων του. «Αλκο­όλ και οδή­γη­ση δεν πάνε μαζί.

Πρό­κει­ται για ένα συν­δυα­σμό που σκο­τώ­νει», τονί­ζει η ΕΙΕ, με αφορ­μή την έξο­δο για το Πάσχα και κρού­ει τον κώδω­να του κιν­δύ­νου στους οδη­γούς, σημειώ­νο­ντας ότι το επι­τρε­πό­με­νο όριο αιθυ­λι­κής αλκο­ό­λης στο αίμα μπο­ρεί να ξεπε­ρα­στεί πολύ εύκο­λα με την κατα­νά­λω­ση μικρής ποσό­τη­τας αλκο­ο­λού­χων ποτών. Για παρά­δειγ­μα, 55 ml ουί­σκι ή βότ­κα, 160 ml μαυ­ρο­δάφ­νη ή 490 ml μπύ­ρα είναι ικα­νά για να φτά­σουν το νόμι­μο όριο συγκέ­ντρω­σης αλκο­ό­λης στο αίμα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο