Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Το Twitter δεν θα απενεργοποιεί λογαριασμούς παγκόσμιων ηγετών

Η εται­ρεία Twitter Inc επα­νέ­λα­βε χθες την κατ? αρχήν θέση της ότι οι λογα­ρια­σμοί στο μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης που ανή­κουν σε παγκό­σμιους ηγέ­τες υπά­γο­νται σε ένα ειδι­κό καθε­στώς, αντι­κρού­ο­ντας αιτή­μα­τα χρη­στών που ζητού­σαν από την εται­ρεία να απε­νερ­γο­ποι­ή­σει τον επί­ση­μο λογα­ρια­σμό του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ.

«Απο­κλεί­ο­ντας έναν παγκό­σμιο ηγέ­τη από το Twitter ή δια­γρά­φο­ντας αμφι­λε­γό­με­νες αναρ­τή­σεις του θα απέ­κρυ­πταν σημα­ντι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες που ο κόσμος θα πρέ­πει να είναι σε θέση να έχει πρό­σβα­ση και να συζη­τά», ανέ­φε­ρε η εται­ρεία με ανάρ­τη­σή της στο επί­ση­μο ιστο­λό­γιό της.

Από τον Σεπτέμ­βριο η Twitter Inc είχε υπο­στη­ρί­ξει ότι το «δημο­σιο­γρα­φι­κό ενδια­φέ­ρον» και το κάτα πόσον ένα tweet είναι «δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος», είναι ανά­με­σα στους παρά­γο­ντες που εξε­τά­ζει πριν απε­νερ­γο­ποι­ή­σει έναν λογα­ρια­σμό, ή δια­γρά­ψει μια ανάρτηση.

Η εται­ρεία δεν ανα­φέρ­θη­κε ονο­μα­στι­κά σε κάποιον παγκό­σμιο ηγέ­τη, η τοπο­θέ­τη­σή της ωστό­σο ήρθε έπει­τα από την ανα­ζω­πύ­ρω­ση της συζή­τη­σης για τις αναρ­τή­σεις του Τραμπ στο λογα­ρια­σμό του (@realDonaldTrump) την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, όταν ο Ρεπου­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος με tweet του την Τρί­τη ειρω­νεύ­τη­κε τον Κιμ Γιονγκ Ουν, λέγο­ντας ότι «το δικό του» κου­μπί για την εκτό­ξευ­ση πυρη­νι­κών όπλων είναι «μεγα­λύ­τε­ρο» και «δυνα­τό­τε­ρο» από εκεί­νο του ηγέ­τη της Βόρειας Κορέας.

Επι­κρι­τές υπο­στή­ρι­ξαν ότι οι αναρ­τή­σεις και η συνε­χής παρου­σία του Τραμπ στην πλατ­φόρ­μα θέτει σε κίν­δυ­νο τον κόσμο και παρα­βιά­ζει τον κανο­νι­σμό του Twitter που απα­γο­ρεύ­ει απει­λές βίας. Αρκε­τοί χρή­στες του μέσου δια­δή­λω­σαν στα κεντρι­κά γρα­φεία του Twitter στο Σαν Φραν­σί­σκο την Τετάρτη.

Η εται­ρεία απά­ντη­σε με την ανάρ­τη­σή της ότι ακό­μη και αν απέ­κλειε έναν παγκό­σμιο ηγέ­τη, αυτό δεν τον έκα­νε να σιωπήσει.

Όπως σημεί­ω­σε, διε­ξά­γει ελέγ­χους σε tweets παγκό­σμιων ηγε­τών και εφαρ­μό­ζει τους κανό­νες της ανα­λό­γως, και αφή­νει ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο να αφαι­ρεί κάποιο περιε­χό­με­νο που έχει αναρτήσει.

«Κανε­νός λογα­ρια­σμός δεν απο­τε­λεί μοχλός ανά­πτυ­ξης του Twitter, ούτε επη­ρε­ά­ζει αυτές τις απο­φά­σεις», υπο­γράμ­μι­σε η εται­ρεία. «Εργα­ζό­μα­στε σκλη­ρά για να παρα­μέ­νου­με αμε­ρό­λη­πτοι λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη το δημό­σιο συμφέρον».

Κάποιοι χρή­στες του μέσου κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης εξέ­φρα­σαν τη στή­ρι­ξή τους για την από­φα­ση της εται­ρεί­ας, ενώ κάποιοι άλλοι την κατη­γό­ρη­σαν ότι εφαρ­μό­ζει δύο μέτρα και δύο σταθμά.

«Αν αναρ­τού­σα τα μισά από τα tweets του Τραμπ από τότε που ανέ­λα­βε τα προ­ε­δρι­κά του καθή­κο­ντα, θα είχα απο­κλει­στεί ορι­στι­κά από αυτή την πλατ­φόρ­μα», τόνι­σε ένας χρή­στης με το λογα­ρια­σμό @michaelranaii.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο