Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραγωδία στο Νέο Ηράκλειο: Νεκρά δύο αδέρφια

Συγκλο­νί­ζουν τα στοι­χεία για την οικο­γε­νεια­κή τρα­γω­δία που εκτυ­λί­χθη­κε το πρωί σε δια­μέ­ρι­σμα πολυ­κα­τοι­κί­ας στην οδό Ολυ­μπί­ας, στο Νέο Ηρά­κλειο, όπου έμε­ναν δύο αδέρ­φια, τα οποία εντο­πί­στη­καν νεκρά από τον τρί­το αδερ­φό της οικογένειας.

Τα δύο αδέρ­φια, ένας 33χρονος και μία 29χρονη, εικά­ζε­ται ότι αυτο­κτό­νη­σαν. Φέρε­ται να αντι­με­τώ­πι­ζαν ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα, αφού είχαν πρό­σφα­τα χάσει την μητέ­ρα τους μετά από μάχη με τον καρκίνο.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, στην τσέ­πη της ζακέ­τας του 33χρονου βρέ­θη­καν δύο ιδιό­χει­ρα σημειώ­μα­τα που υπέ­γρα­φαν με τα αρχι­κά τους ο ίδιος και η αδερ­φή του, και στα οποία εξέ­φρα­ζαν την πρό­θε­σή τους να αυτοκτονήσουν.

Παρά τις αρχι­κές εκτι­μή­σεις πως ο άνδρας πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε την αδελ­φή του, πριν στρέ­ψει το όπλο στον εαυ­τό του, φαί­νε­ται ότι έγι­νε το αντί­στρο­φο. Συγκε­κρι­μέ­να, ο ιατρο­δι­κα­στής που βρέ­θη­κε στο σημείο κατέ­λη­ξε ότι η βολή που δέχτη­κε η αδερ­φή ήταν περισ­σό­τε­ρο εξ επα­φής σε σχέ­ση με τον αδερ­φό και η δική του πιο μακρι­νή, και άρα πιθα­νώς η αδερ­φή πυρο­βό­λη­σε τον αδερ­φό και μετά αυτο­κτό­νη­σε. Την ορι­στι­κή απά­ντη­ση σε αυτό ανα­μέ­νε­ται να δώσουν τα εγκλη­μα­το­λο­γι­κά εργα­στή­ρια της ΕΛ.ΑΣ.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο