Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Τραμπ: Ο δολοφόνος κλόουν, ο παγκόσμιος τρομοκράτης

Γρά­φει ο Στέ­λιος Κανά­κης //

Ο παγκό­σμιος τρο­μο­κρά­της στέ­κει από πάνω μας. Απλώ­νει τη σκιά του και σκορ­πά θάνα­το. Φτυ­στός ο προ­κά­το­χός του φασί­στας Μου­σο­λί­νι και πιστό αντί­γρα­φο του Τζό­κερ της Γκό­θαμ σίτι. Επι­κίν­δυ­νος, θρα­σύς και συνά­μα γελοί­ος δήλωσε:

«Ετοι­μα­στεί­τε Ρώσοι, έρχο­νται νέοι, ωραί­οι και έξυ­πνοι πύραυλοι».

Σε οποια­δή­πο­τε άλλη περί­πτω­ση θα ήταν ένας θλι­βε­ρός κλό­ουν για φτύ­σι­μο. Συμ­βαί­νει όμως να είναι το ανδρεί­κε­λο της αστι­κής τάξης της χώρας του και του αντί­στοι­χου πανί­σχυ­ρου και αδη­φά­γου στρα­τιω­τι­κο­βιο­μη­χα­νι­κού της συμπλέγ­μα­τος. Η χώρα του είναι υπεύ­θυ­νη για την εκβα­ρά­θρω­ση πολ­λών άλλων χωρών κι εκα­τομ­μύ­ρια νεκρούς σ’ όλον τον κόσμο.

Είναι επι­κίν­δυ­νος, είναι τρο­μο­κρά­της, είναι δολο­φό­νος και πρέ­πει να απο­μο­νω­θεί. Αυτός η τάξη του κι όλα τα δου­λι­κά του ανά τον κόσμο.

Μαζί και τα δικά μας δου­λι­κά του. Που ξεπού­λη­σαν τα πάντα και μας φόρε­σαν τη Σού­δα (και τις άλλες βάσεις) που θα γίνει το επί­κε­ντρο του ολέ­θρου. Λεβέ­ντες Κρη­τι­κοί, Πελο­πον­νή­σιοι, Αθη­ναί­οι, Αιτω­λο­α­καρ­νά­νες, Θεσ­σα­λοί, περή­φα­νοι Μακε­δό­νες γρη­γο­ρεί­τε και συνε­γερ­θεί­τε. Επα­να­στα­τή­στε και διώξ­τε τους. Ως νεκροί δεν θα δύναστε.
Οι λαοί πρέ­πει — επι­βάλ­λε­ται να αντι­δρά­σουν πριν είναι πολύ αργά (αν δεν είναι). Ακό­μη και τα πρό­βα­τα, πριν τη σφα­γή, βελάζουν.

Η μεγά­λη αντί­φα­ση — αντί­θε­ση μετα­ξύ της οικο­νο­μι­κής πτώ­σης, που για την πρώ­τη χώρα του ιμπε­ρια­λι­σμού έχει αρχί­σει και της παρα­μέ­νου­σας στρα­τιω­τι­κής της ισχύ­ος, συνε­πι­κου­ρού­με­νη από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς των μεν και των δε, φέρ­νει τον κόσμο στο χεί­λος της αβύσσου.

Κι όταν γίνει, εξ αιτί­ας τους της Πουτ(ι)άνας, το αίμα που θα ρέει θα είναι το δικό μας.

_______________________________________________________________________________________________________

Στέλιος Κανάκης Διδάσκει στην επαγγελματική εκπαίδευση και παράλληλα δραστηριοποιείται στο χώρο του βιβλίου. Έχει γράψει, υπό μορφή ημερολογίων τα «Με τη μουσική του κόσμου», «Οι μουσικοί του κόσμου» και «Δώδεκα μήνες συνθέτες».  Επίσης το «Ιερές Βλακείες» Εμπειρία Εκδοτική 1η και 2η έκδοση – Εκδόσεις Εντύποις 3η και 4η και το «Η Αγρία Γραφή» Εκδόσεις ΚΨΜ.
[email protected] Facebook: Stelios Kanakis /ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο