Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φάρμακα βερεσέ…


M
ε δόσεις ανα­γκά­ζο­νται να πλη­ρώ­νουν τα φάρ­μα­κά τους οι Ελλη­νες ενώ πολ­λοί αν και χρειά­ζο­νται τα φάρ­μα­κα δεν πάνε να τα αγο­ρά­σουν. Και μιλά­με κυρί­ως για συντα­ξιού­χους και ανθρώ­πους μεγά­λης ηλι­κί­ας με χαμη­λό εισό­δη­μα που έχουν ανά­γκη τα φάρμακα.

Σύμ­φω­να με τους φαρ­μα­κο­ποιούς, πέρα από την οικο­νο­μι­κή στε­νό­τη­τα που ανα­γκά­ζει συντα­ξιού­χους, άνερ­γους και υπο­α­πα­σχο­λού­με­νους να αγο­ρά­ζουν φάρ­μα­κα με πίστω­ση και να περι­μέ­νουν τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες κάθε μήνα ή τις πρώ­τες δύο του επό­με­νου για να πλη­ρώ­σουν, βρα­χνά για τους πολί­τες απο­τε­λεί και η υψη­λή ή καθο­λι­κή συμ­με­το­χή, που καλού­νται να πλη­ρώ­σουν για τα φάρ­μα­κά τους.

Η κυβέρ­νη­ση, στην προ­σπά­θειά της να συρ­ρι­κνώ­σει τη δαπά­νη για τη φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη, όχι μόνο δεν κατάρ­γη­σε το 1 ευρώ ανά συντα­γή που είχε καθιε­ρω­θεί από την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση και το οποίο είχε καταγ­γεί­λει κατά κόρον, αλλά με τη μέθο­δο της τιμής ανα­φο­ράς, η οποία μετα­βάλ­λε­ται συνε­χώς, ανέ­βα­σε το ποσο­στό συμ­με­το­χής των ασφα­λι­σμέ­νων κατά μέσο όρο σε 35%, ενώ το 2010 ήταν 11%. Αυτό έχει ως συνέ­πεια πολ­λοί ασθε­νείς είτε να μην πηγαί­νουν καθό­λου στο για­τρό (για­τί στο τέλος με την πλη­ρω­μή του για­τρού και με το ποσο­στό συμ­με­το­χής στο φάρ­μα­κο πλη­ρώ­νουν περισ­σό­τε­ρα απ’ ό,τι αν απλώς πλή­ρω­ναν το φάρ­μα­κο απευ­θεί­ας από την τσέ­πη τους), είτε αν πάνε, να επι­βα­ρύ­νο­νται ακό­μη περισ­σό­τε­ρο, με απο­τέ­λε­σμα να μειώ­νε­ται περαι­τέ­ρω το ήδη χαμη­λό εισό­δη­μά τους.

(Από τις δηλώ­σεις του προ­έ­δρου των Φαρα­κο­ποιών Θεσ­σα­λο­νί­κης Κυριά­κου Θεοδοσιάδη)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο