Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Φ. Γ. Λόρκα «Περλιμπλίν και Μπελίσα» στο Θέατρο «Εκάτη»

Ο Μονα­χι­κός Περ­λι­μπλίν ζού­σε με τα βιβλία του και την αφο­σιω­μέ­νη οικο­νό­μο του Μαρ­κόλ­φα που ανη­συ­χού­σε για αυτόν και τον παρό­τρυ­νε να παντρευ­τεί πριν πεθά­νει και μεί­νει απρο­στά­τευ­τος και συναι­σθη­μα­τι­κά μόνος. Εκεί­νος αλύ­γι­στος πλού­σιος και ηλι­κιω­μέ­νος μαγεύ­τη­κε από την φωνή της όμορ­φης Μπε­λί­σα όταν την άκου­σε από το απέ­να­ντι σπί­τι να τρα­γου­δά την ερω­τεύ­τη­κε και απο­φά­σι­σε να την παντρευ­τεί. Η Μάνα της την συμ­βού­λε­ψε και την έπει­σε ότι πρέ­πει να δεχθεί για­τί ο γάμος αυτός θα την εξύ­ψω­νε και θα την έκα­νε ελκυ­στι­κή και περι­ζή­τη­τη και σε άλλους άνδρες. Την πρώ­τη νύχτα του γάμου της παρα­βί­α­σε το νυφι­κό κρε­βά­τι και ερω­το­τρο­πού­σε με κάποιον που τρι­γυρ­νού­σε κάτω από το παρά­θυ­ρο της και φορού­σε κόκ­κι­να ρού­χα και αντάλ­λασ­σε μαζί του λόγια τρυ­φε­ρό­τη­τας και ηδο­νής. Πάθος παρά­φο­ρο την  πολιόρ­κη­σε για τον άνδρα με τα κόκ­κι­να ρού­χα που δια­νυ­κτέ­ρευε τα βρά­δια μαζί της και όλη μέρα ονει­ρευό­ταν και πρόσμενε.

Ο μεταμ­φιε­σμέ­νος μυστη­ριώ­δης νέος που ερω­τεύ­τη­κε και πλά­νε­ψε την Μπε­λί­σα ήταν ο Περ­λι­μπλίν κι όταν πια βεβαιώ­θη­κε για το πάθος της αυτο­κτό­νη­σε, ξεψυ­χώ­ντας στην αγκα­λιά της. Η Μπε­λί­σα δεν θα απο­χω­ρι­σθεί ποτέ τον ωραίο νέο με τα κόκ­κι­να ρού­χα που λάτρε­ψε και ήταν ο γεν­ναιό­δω­ρος άνδρας της ο Περ­λι­μπλίν. Ο Περ­λι­μπλίν και η Μπε­λί­σα, είναι ένα δημιούρ­γη­μα της αρι­στουρ­γη­μα­τι­κής πένας του Ποι­η­τή του Έρω­τα, Φεδε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρκα.

Ένα έργο που υμνεί τον έρω­τα με ένα σπά­νιας ομορ­φιάς τρό­πο και δικαί­ως θεω­ρεί­ται από τα αρι­στουρ­γή­μα­τα του παγκό­σμιου θεάτρου.

Γρά­φτη­κε το 1928 και παί­χτη­κε για πρώ­τη φορά το 1933 τρία χρό­νια πριν την δολο­φο­νία του Φεδε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρκα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Συγ­γρα­φέ­ας: Φεδε­ρί­κο Γκαρ­θία Λόρκα
Μετά­φρα­ση ‑προ­σαρ­μο­γή :Θία­σος Λεπτουργείον
Σκη­νο­θε­σία: Βαλε­ντί­νη Λουρμπά
Φωτι­σμοι :Πανα­γιώ­της Μανούσης
Παί­ζουν οι ηθοποιοί
Χρή­στος Αυλω­νί­της: (Περ­λι­μπλίν)
Αργυ­ρώ Λογα­ρά:( Μπελίσα)
Δώρα Τζε­ρου­νιάν:( Μαρκόλφα)
Κώστας κοντα­ρά­τος (Μάν­να και πατέρας)
Βοη­θός σκη­νο­θέ­τη: Δώρα Τζερουνιάν
Ενδυ­μα­το­λό­γος — Σκη­νο­γρά­φος: Χρί­στος Ακριδας
Μου­σι­κή επι­μέ­λεια: Χρί­στος Ακρίδας
Δημό­σιες σχέ­σεις: Pandy Vapa
Φωτο­γρα­φία: Kostas Voliotis

Παρα­σκευή 7.15 Σαβ­βα­το 7.15 Κυρια­κή 9.15
διαρ­κεια 1 ωρα και 30 λεπτα
Θέα­τρο Εκά­τη Εκά­της 11 πλα­τεία κυψέλης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο