Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όλοι σήμερα στην απεργία📌 και στις 🚩συγκεντρώσεις

💥 🔊 📢  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ — ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ — ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ 🔻
🚩🚩 Όλοι σήμερα στην απεργία και τις συγκεντρώσεις — Κάτω τα χέρια από τις ΣΣΕ και τη συνδικαλιστική δράση! 📌

 • Απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις: Αθή­να 10.30 π.μ. Προ­πύ­λαια, Θεσ­σα­λο­νί­κη 10.30 π.μ. Αγαλ­μα Βενι­ζέ­λου, Πει­ραιάς 11 π.μ. πλα­τεία Καραϊ­σκά­κη και σε περισ­σό­τε­ρες από 50 ακό­μα πόλεις.
 • ΠΑΜΕ: Το πολυ­νο­μο­σχέ­διο με τον ψευ­δε­πί­γρα­φο τίτλο «Ανά­πτυ­ξη παντού» είναι νομο­σχέ­διο — σκού­πα για τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες. Την οργά­νω­σή μας και την απερ­γία δεν τα παρα­δί­δου­με στην κυβέρ­νη­ση και την εργοδοσία!
 • Απερ­γία έχουν κηρύ­ξει δεκά­δες δευ­τε­ρο­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, μετα­ξύ των οποί­ων τα Εργα­τι­κά Κέντρα Αθή­νας, Πει­ραιά, Πάτρας, Λάρι­σας κ.ά. Στά­ση εργα­σί­ας στο Δημόσιο.
 • Στη μάχη και οι ναυ­τερ­γά­τες, κόντρα στις κατά­πτυ­στες δικα­στι­κές απαγορεύσεις.
 • Κάλε­σμα συμ­με­το­χής στις συγκε­ντρώ­σεις από ΟΓΕ, ΜΑΣ, Σύλ­λο­γο Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων — Επαγ­γελ­μα­τιών και Εμπό­ρων Δήμου Αθήνας.

«Το πολυ­νο­μο­σχέ­διο με τον ψευ­δε­πί­γρα­φο τίτλο “ανά­πτυ­ξη παντού” είναι νομο­σχέ­διο — σκού­πα για τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων και τις συν­δι­κα­λι­στι­κές ελευ­θε­ρί­ες», σχο­λιά­ζει το ΠΑΜΕ. Μετα­ξύ άλλων, το νομο­σχέ­διο προ­βλέ­πει ορι­στι­κό εντα­φια­σμό των κλα­δι­κών Συμ­βά­σε­ων, με πλέγ­μα αντι­δρα­στι­κών δια­τά­ξε­ων, ενώ παράλ­λη­λα εισά­γο­νται δια­τά­ξεις για πιο ασφυ­κτι­κό έλεγ­χο των συν­δι­κά­των από το κρά­τος και την εργο­δο­σία, με προ­βλέ­ψεις για ηλε­κτρο­νι­κό μητρώο και ηλε­κτρο­νι­κές ψηφο­φο­ρί­ες, κου­ρε­λιά­ζο­ντας τα κατα­στα­τι­κά των σωμα­τεί­ων, βάζο­ντας εμπό­δια στη συλ­λο­γι­κή δράση.

Απερ­γία για σήμε­ρα έχουν προ­κη­ρύ­ξει πολ­λές δευ­τε­ρο­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, μετα­ξύ των οποί­ων τα Εργα­τι­κά Κέντρα Αθή­νας, Πει­ραιά, Πάτρας, Λάρι­σας κ.ά.

Η ΑΔΕΔΥ έχει προ­κη­ρύ­ξει στά­ση εργα­σί­ας (11 π.μ. έως τη λήξη του ωρα­ρί­ου), ενώ Σωμα­τεία και Ομο­σπον­δί­ες εργα­ζο­μέ­νων στο Δημό­σιο προ­κή­ρυ­ξαν στά­σεις εργα­σί­ας με έναρ­ξη μία ή δύο ώρες νωρί­τε­ρα, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λύ­νουν τη συμ­με­το­χή στις συγκεντρώσεις.

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής στις συγκε­ντρώ­σεις έχουν απευ­θύ­νει το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών, η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας και ο Σύλ­λο­γος Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων — Επαγ­γελ­μα­τιών και Εμπό­ρων Δήμου Αθή­νας.

 • Εικο­σι­τε­τρά­ω­ρη απερ­γία πραγ­μα­το­ποιούν σήμε­ρα και τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων στα ΜΜΕ.

Απεργία Ενότητα Αγώνας

🚩 «Στο πόδι» για την επιτυχία της απεργίας, απέναντι στην υπονόμευση

«Την οργά­νω­σή μας και την απερ­γία δεν τα παρα­δί­νου­με στην κυβέρ­νη­ση και την εργο­δο­σία»: Πανό με το σύν­θη­μα αυτό ανάρ­τη­σαν, χτες το πρωί, στην πρό­σο­ψη του κτι­ρί­ου της ΓΣΕΕ, στε­λέ­χη του ΠΑΜΕ, μέλη της διοί­κη­σης της Συνο­μο­σπον­δί­ας, με τις ταξι­κές δυνά­μεις να συνε­χί­ζουν μέχρι την τελευ­ταία στιγ­μή τη μάχη για την ενη­μέ­ρω­ση των εργα­ζο­μέ­νων και την επι­τυ­χία της σημε­ρι­νής απεργίας.

⚠️ Την ίδια ώρα, η ηγε­τι­κή ομά­δα της ΓΣΕΕ, που κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο μετέ­τρε­ψε τα γρα­φεία της τρι­το­βάθ­μιας συν­δι­κα­λι­στι­κής οργά­νω­σης σε εκλο­γι­κό περί­πτε­ρο της νέας κυβέρ­νη­σης, συνε­χί­ζει να της κάνει «πλά­τες» υπο­νο­μεύ­ο­ντας την απεργία.

⚠️ Δεν λεί­πουν οι περι­πτώ­σεις που συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις είτε δεν έχουν προ­κη­ρύ­ξει απερ­γία είτε δεν έχουν καν συνε­δριά­σει για να συζη­τή­σουν για την κινη­το­ποί­η­ση. Αντί­στοι­χα, σε μια σει­ρά από Εργα­τι­κά Κέντρα προ­κη­ρύσ­σουν απερ­γία «στα χαρ­τιά», ενώ στην πρά­ξη την υπο­νο­μεύ­ουν, δεν ανα­λαμ­βά­νουν την παρα­μι­κρή πρω­το­βου­λία για την ενη­μέ­ρω­ση και την κινη­το­ποί­η­ση των εργαζομένων.

Απεργώ !

Οι απεργιακές συγκεντρώσεις  📌

 • Αθή­να, 10.30 π.μ., Προπύλαια
 • Θεσ­σα­λο­νί­κη, 10.30 π.μ., Αγαλ­μα Βενιζέλου
 • Πει­ραιάς, 11 π.μ., πλα­τεία Καραϊσκάκη
 • Αγρί­νιο, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, 11 π.μ., δημαρχείο
 • Αλι­βέ­ρι, 10.30 π.μ., Αγαλ­μα Λιγνιτωρύχου
 • Αργος, 10.30 π.μ., πλα­τεία Αγί­ου Πέτρου
 • Αρτα, 10 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Βόλος, 10.30 π.μ., πλα­τεία Πανεπιστημίου
 • Βέροια, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ωρολογίου
 • Γιάν­νε­να, 10 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Γιαν­νι­τσά, 11 π.μ., πεζόδρομος
 • Γρε­βε­νά, 11 π.μ., πλα­τεία Λαχαναγοράς
 • Δρά­μα, 12 μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Ελευ­σί­να, 11 π.μ., πλα­τεία Ηρώων
 • Ζάκυν­θος, 10.30 π.μ., αντιπεριφέρεια
 • Ηγου­με­νί­τσα, 11 π.μ., ΟΤΕ
 • Ηρά­κλειο, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Ικα­ρία, 12 μ., πλα­τεία Ευδήλου
 • Καβά­λα, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Καλα­μά­τα, 10 π.μ., πλα­τεία 23ης Μαρτίου
 • Κάρυ­στος, 10.30 π.μ., πλατεία
 • Καστο­ριά, 11 π.μ., ένα­ντι παλιάς νομαρχίας
 • Κατε­ρί­νη, 11.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Κέρ­κυ­ρα, 10 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Κεφα­λο­νιά, 11 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Κιλ­κίς, 10.30 π.μ., πλα­τεία Ειρήνης
 • Κοζά­νη, 11 π.μ., πεζόδρομος
 • Κομο­τη­νή, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Κως, 10.30 π.μ., Ακτή Μιαούλη
 • Λαμία, 10 π.μ., πλα­τεία Πάρκου
 • Λάρι­σα, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Λαύ­ριο, 11 π.μ., Αγαλ­μα Μεταλλωρύχων
 • Λήμνος, 11 π.μ., λιμά­νι Μύρινας
 • Μυτι­λή­νη, 11 π.μ., πλα­τεία Σαπφούς
 • Νάου­σα, 10.30 π.μ., πλατεία
 • Ξάν­θη, 11.30 π.μ., πεζό­δρο­μος Δαγκλή
 • Πάτρα, 10.30 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Πολύ­γυ­ρος, 10.30 π.μ., δημαρχείο
 • Πρέ­βε­ζα, 10 π.μ., Φόρος
 • Πτο­λε­μα­ΐ­δα, 10.30 π.μ., παλιό Πάρκο
 • Ρέθυ­μνο, 10 π.μ., δημαρχείο
 • Ρόδος, 10.30 π.μ., πλα­τεία Κύπρου
 • Σάμος, 10 π.μ., Εργα­τι­κό Κέντρο
 • Σέρ­ρες, 11 π.μ., πλα­τεία Ελευθερίας
 • Τρί­πο­λη, 10.30 π.μ., πλα­τεία Πετρινού
 • Τρί­κα­λα, 10.30 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Φλώ­ρι­να, 11 π.μ., κεντρι­κή πλατεία
 • Χαλ­κί­δα, 10.30 π.μ., πλα­τεία Αγοράς
 • Χανιά, 10 π.μ., πλα­τεία Αγοράς
 • Χίος, 10.30 π.μ., είσο­δος Απλωταριάς
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο