Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Όχι στην ανάπτυξη και η διάδοση βιολογικών όπλων: Κοινή Ανακοίνωση Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων

Με πρω­το­βου­λία του Ενο­ποι­η­μέ­νου Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος Γεωρ­γί­ας (ΕΚΚΓ) και του Σοσια­λι­στι­κού Κινή­μα­τος Καζακ­στάν (ΣΚΣ), κομ­μά­των δύο χωρών στις οποί­ες οι ΗΠΑ έχουν ανα­πτύ­ξει στρα­τιω­τι­κά βιο­λο­γι­κά εργα­στή­ρια, εκδό­θη­κε στις 29/9 Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση Κομ­μου­νι­στι­κών και Εργα­τι­κών Κομ­μά­των, με την οποία καταγ­γέλ­λε­ται η έρευ­να και δημιουρ­γία βιο­λο­γι­κών όπλων και απαι­τεί­ται το κλεί­σι­μο των στρα­τιω­τι­κών εργα­στη­ρί­ων που έχουν ανα­πτύ­ξει οι ΗΠΑ σε πολ­λές χώρες.

Οπως σημειώ­νουν τα δύο κόμ­μα­τα στην εισα­γω­γι­κή επι­στιο­λή τους, ζητώ­ντας από τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα να στη­ρί­ξουν την Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση, οι ΗΠΑ έχουν χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τη δεκα­ε­τία του ’80 βιο­λο­γι­κά όπλα κατά της Κού­βας, έχουν παρα­δε­χτεί πως είχαν ανα­πτύ­ξει το μυστι­κό πρό­γραμ­μα «Project 112», πραγ­μα­το­ποιώ­ντας τις δεκα­ε­τί­ες του ’60 και του ’70 δοκι­μές βιο­λο­γι­κών όπλων σε διά­φο­ρες χώρες, ενώ σήμε­ρα έχουν ανα­πτύ­ξει πλη­θώ­ρα βιο­λο­γι­κών εργα­στη­ρί­ων σε δεκά­δες χώρες σε όλο τον κόσμο, το δε ζήτη­μα της κατα­σκευ­ής βιο­λο­γι­κών όπλων βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της αντι­πα­ρά­θε­σης μεγά­λων δυνάμεων.

Την Κοι­νή Ανα­κοί­νω­ση στη­ρί­ζουν μέχρι στιγ­μής 21 κόμ­μα­τα: ΚΚ Αλβα­νί­ας, ΚΚ Αυστρα­λί­ας, Γερ­μα­νι­κό ΚΚ, ΕΚΚ Γεωρ­γί­ας, ΚΚ στη Δανία, ΣΚ Καζακ­στάν, ΚΚ Ελλά­δας, ΚΚ Κουρ­δι­στάν — Ιράκ, ΚΚ (Ιτα­λία), ΣΚ (Λιθουα­νία), ΚΚ Μεξι­κού, ΚΚ Μπα­γκλα­ντές, ΝΚΚ Ολλαν­δί­ας, ΚΚ Πακι­στάν, ΚΚ Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας, Ενω­ση ΚΚ — ΚΚΣΕ, ΚΚ Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, ΚΚ Σρι Λάν­κα, Συρια­κό ΚΚ, ΚΚ Βοη­μί­ας — Μορα­βί­ας (Τσε­χία), Φιλιπ­πι­νέ­ζι­κο ΚΚ — 1930.

Το κεί­με­νο της Κοι­νής Ανα­κοί­νω­σης έχει ως εξής:

«Εμείς, τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα που, με αίσθη­μα ευθύ­νης απέ­να­ντι στους λαούς μας, παλεύ­ου­με για άμε­σα μέτρα για την προ­στα­σία της υγεί­ας και την παρο­χή πρό­σβα­σης όλων των εργα­ζο­μέ­νων σε δωρε­άν θερα­πεία και στο εμβό­λιο του κορο­νοϊ­ού, δεν μπο­ρού­με παρά να εκφρά­σου­με την ίδια ώρα και τη βαθιά ανη­συ­χία μας για την ύπαρ­ξη και λει­τουρ­γία στρα­τιω­τι­κών βιο­λο­γι­κών εργα­στη­ρί­ων, και δια­κη­ρύσ­σου­με ότι απαι­τού­με την απα­γό­ρευ­ση ανά­πτυ­ξης και δια­σπο­ράς βιο­λο­γι­κών όπλων.

Στο φόντο της παγκό­σμιας παν­δη­μί­ας Covid-19, της κρί­σης του καπι­τα­λι­σμού και της όξυν­σης των αντι­θέ­σε­ών του, βλέ­που­με για μια ακό­μα φορά τις βαθιές ελλεί­ψεις των υγειο­νο­μι­κών συστη­μά­των σε όλες τις καπι­τα­λι­στι­κές χώρες, όπως και την κατα­πά­τη­ση εργα­τι­κών δικαιω­μά­των, γενι­κό­τε­ρα την αντι­λαϊ­κή φύση του καπιταλισμού.

Ταυ­τό­χρο­να, είμα­στε ιδιαί­τε­ρα ανή­συ­χοι για το γεγο­νός ότι πολ­λές χώρες συνε­χί­ζουν να ανα­πτύσ­σουν βιο­λο­γι­κά όπλα. Μόνο στη βάση των προ­γραμ­μά­των του αμε­ρι­κα­νι­κού Πεντα­γώ­νου δημιουρ­γή­θη­καν 1.495 εργα­στή­ρια σε όλο τον κόσμο, τα οποία δεν λογο­δο­τούν στις κυβερ­νή­σεις των χωρών όπου λει­τουρ­γούν και δεν υπάρ­χει δια­φά­νεια στις δρα­στη­ριό­τη­τές τους. Τέτοια εργα­στή­ρια έχουν ιδρυ­θεί σε Ουκρα­νία, Γεωρ­γία, Αρμε­νία, Αζερ­μπαϊ­τζάν, Καζακ­στάν, Ουζ­μπε­κι­στάν και άλλες χώρες.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν υπο­γρά­ψει το πρω­τό­κολ­λο της διε­θνούς “Σύμ­βα­σης για την απα­γό­ρευ­ση της ανά­πτυ­ξης, παρα­γω­γής και απο­θή­κευ­σης βακτη­ριο­λο­γι­κών (βιο­λο­γι­κών) και τοξι­κών όπλων και την κατα­στρο­φή τους”, εμπο­δί­ζο­ντας έτσι τις προ­σπά­θειες ελέγ­χου της Σύμ­βα­σης, συνε­χί­ζο­ντας να ανα­πτύσ­σουν νέους τύπους θανα­τη­φό­ρων ασθενειών.

Οι κρα­τι­κοί πόροι που δια­τί­θε­νται για την ανά­πτυ­ξη βιο­λο­γι­κών και άλλων θανα­τη­φό­ρων όπλων, καθώς και το σύγ­χρο­νο επι­στη­μο­νι­κό και τεχνι­κό δυνα­μι­κό, θα πρέ­πει να κατευ­θύ­νο­νται πλή­ρως στην παρο­χή δωρε­άν ιατρι­κής περί­θαλ­ψης σε όλους τους εργα­ζό­με­νους και στα άλλα λαϊ­κά στρώ­μα­τα, και στη δωρε­άν δια­νο­μή εμβο­λί­ων Covid-19 σε όλους, χωρίς εξαίρεση.

Εμείς, τα Κομ­μου­νι­στι­κά και Εργα­τι­κά Κόμ­μα­τα απαιτούμε:

- Την απα­γό­ρευ­ση ανά­πτυ­ξης και διά­δο­σης βιο­λο­γι­κών όπλων.

- Το άμε­σο κλεί­σι­μο όλων των στρα­τιω­τι­κών βιο­λο­γι­κών εργα­στη­ρί­ων των ΗΠΑ σε όλες τις χώρες του κόσμου.

- Τη λήψη άμε­σων μέτρων για την προ­στα­σία της υγεί­ας των εργα­ζο­μέ­νων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων της δωρε­άν ιατρι­κής περί­θαλ­ψης και της λήψης εμβο­λί­ων κατά του κορονοϊού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο