Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

2 Σεπτεμβρίου 1945: Τελειώνει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

Στις 2 Σεπτέμ­βρη 1945 υπο­γρά­φε­ται πάνω στο αμε­ρι­κά­νι­κο θωρη­κτό «Μισού­ρι» που ναυ­λο­χού­σε στον κόλ­πο του Τόκιο η πρά­ξη για την άνευ όρων συν­θη­κο­λό­γη­ση της Ιαπω­νί­ας. Πρώ­τοι υπέ­γρα­ψαν το έγγρα­φο οι εκπρό­σω­ποι της Ιαπω­νί­ας, κατό­πιν εκ μέρους των Συμ­μά­χων ο αρχι­στρά­τη­γος Μακ Αρθουρ. Στη συνέ­χεια υπέ­γρα­ψαν οι εκπρό­σω­ποι των ΗΠΑ, της Κίνας, της Βρε­τα­νί­ας και της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης. Τέλος, το έγγρα­φο υπέ­γρα­ψαν οι εκπρό­σω­ποι της Αυστρα­λί­ας, του Κανα­δά, της Γαλ­λί­ας, της Ολλαν­δί­ας και της Νέας Ζηλανδίας.
Η πρά­ξη τόνι­ζε ότι η Ιαπω­νία δεχό­ταν τους όρους της Δια­κή­ρυ­ξης του Πότσ­δαμ, δήλω­νε ότι στα­μα­τού­σε τις εχθρο­πρα­ξί­ες και ότι συν­θη­κο­λο­γού­σαν άνευ όρων το γενι­κό επι­τε­λείο, όλες οι ιαπω­νι­κές ένο­πλες δυνά­μεις που τελού­σαν κάτω από ιαπω­νι­κό έλεγ­χο, ανε­ξάρ­τη­τα από το πού βρί­σκο­νταν. Η πρά­ξη τόνι­ζε ακό­μη ότι η ιαπω­νι­κή κυβέρ­νη­ση και αυτές που θα τη δια­δε­χτούν θα εκτε­λού­σαν τίμια τους όρους της Δια­κή­ρυ­ξης του Πότσδαμ.

Με την υπο­γρα­φή της πρά­ξης για τη συν­θη­κο­λό­γη­ση της Ιαπω­νί­ας ολο­κλη­ρώ­θη­καν οι πολε­μι­κές επι­χει­ρή­σεις στην Απω Ανα­το­λή και στη λεκά­νη του Ειρη­νι­κού Ωκε­α­νού. Ο Δεύ­τε­ρος Παγκό­σμιος Πόλε­μος έληξε.

Ακρι­βώς έξι χρό­νια και μια μέρα κρά­τη­σε η πολυαί­μα­κτη σύγκρου­ση, στην οποία είχε εμπλα­κεί σημα­ντι­κό τμή­μα του πλη­θυ­σμού της Γης. Ο Δεύ­τε­ρος Παγκό­σμιος Πόλε­μος σε ό,τι αφο­ρά την έκτα­ση του, τους τρο­μα­κτι­κούς συγκλο­νι­σμούς, τις κατα­στρο­φές και τα θύμα­τα δεν είχε όμοιό του στην ιστο­ρία της ανθρωπότητας.

Ο πόλε­μος αυτός αγκά­λια­σε την Ευρώ­πη, την Ασία, την Αφρι­κή, την Ωκε­α­νία — μια απέ­ρα­ντη έκτα­ση από 22 εκα­τομ­μύ­ρια τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα. Στην τρο­χιά του σύρ­θη­καν 1.700 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι, δηλα­δή πάνω από το ένα τρί­το του πλη­θυ­σμού της Γης. Ο πόλε­μος διε­ξα­γό­ταν σε εδά­φη 40 κρα­τών. Είχαν κλη­θεί υπό τα όπλα 110 εκα­τομ­μύ­ρια άτο­μα — 40 εκα­τομ­μύ­ρια περισ­σό­τε­ρα απ’ ό.τι στον Α‘ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Είναι αδύ­να­το να υπο­λο­γι­στούν με ακρί­βεια οι υλι­κές ζημιές που προ­ξέ­νη­σε ο πόλε­μος ή τα χρη­μα­τι­κά ποσά που κατα­βρό­χθι­σε, όπως εξί­σου αδύ­να­το είναι να καθο­ρι­στεί με ακρί­βεια πόσοι άνθρω­ποι κάη­καν στις φλό­γες του πολέ­μου. Σύμ­φω­να με ορι­σμέ­νους χοντρι­κούς υπο­λο­γι­σμούς χάθη­καν συνο­λι­κά 50 εκα­τομ­μύ­ρια άνθρω­ποι (πέντε φορές περισ­σό­τε­ροι απ’ ό,τι στον Α‘ Παγκό­σμιο Πόλε­μο), ενώ το οικο­νο­μι­κό κόστος ξεπέ­ρα­σε το αστρο­νο­μι­κό ποσό των 4 τρι­σε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολαρίων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο