Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

4ο Cuba Festival στην Αθήνα

Γρά­φει ο Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Η μου­σι­κή και ο χορός, η κουλ­τού­ρα της Κού­βας γενι­κό­τε­ρα, είναι ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους πρε­σβευ­τές της Κού­βας που έχουν δώσε τη δυνα­τό­τη­τα γνω­ρι­μί­ας με το νησί και τον πολι­τι­σμό του, σε χιλιά­δες ανθρώ­πους σε όλο τον κόσμο. Γι’ αυτό άλλω­στε, η πρε­σβεία της Κού­βας στην Ελλά­δα αγκα­λιά­ζει όλες τις πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες που έχουν ανα­φο­ρά στην τέχνη και τον πολι­τι­σμό του νησιού και φυσι­κά αγκα­λιά­ζει το μεγα­λύ­τε­ρο κου­βα­νι­κό πολι­τι­στι­κό γεγο­νός στην Ελλά­δα, το Cuba Festival.

cuba2Η κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση είναι λαός, είναι κουλ­τού­ρα. Ο κου­βα­νι­κός λαός είναι κουλ­τού­ρα και επα­νά­στα­ση. Και η κουλ­τού­ρα της Κού­βας είναι όλα αυτά μαζί. Κανέ­νας δεν μπο­ρεί να δια­χω­ρί­σει αυτά τα στοι­χεία. Αν παρ’ όλα αυτά επι­θυ­μεί κάποιος να το κάνει, και το κάνει, θα έχει ένα επι­λε­κτι­κό κομ­μά­τι του παζλ, δεν θα έχει όμως όλη η την εικό­να. Για­τί, η Κού­βα και ο λαός της, η κουλ­τού­ρα και η Επα­νά­στα­σή της, «πάνε πακέτο».

Αυτό το δια­πι­στώ­νει κανείς εύκο­λα, χωρίς καν να έχει πάει στην Κού­βα, αν έχει παρα­κο­λου­θή­σει την τετρά­χρο­νη πορεία της κορυ­φαί­ας κου­βα­νι­κής πολι­τι­στι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στην Ελλά­δα, το Cuba Festival. Χάρη στην αγά­πη και το μερά­κι κατ’ αρχήν των διορ­γα­νω­τών, στη συνέ­χεια των συντε­λε­στών του – των κου­βα­νών καλ­λι­τε­χνών που ζουν και δου­λεύ­ουν στη χώρα μας και των ελλή­νων καλ­λι­τε­χνών της λάτιν μου­σι­κής – αλλά και όλων των φίλων της Κού­βας που το αγκά­λια­σαν, το καλ­λι­τε­χνι­κό αυτό γεγο­νός του καλο­και­ριού κατα­γρά­φη­κε και κατα­ξιώ­θη­κε στην πολι­τι­στι­κή ζωή της Αθήνας.

cuba1Η μου­σι­κή και ο χορός στην Κού­βα είναι τρό­πος ζωής, αγκα­λιά­ζει όλες τις πλευ­ρές της κοι­νω­νι­κής ζωής ‚αλλά η πιο λαϊ­κή τους έκφρα­ση είναι η μου­σι­κή στο δρό­μο. Όχι «μου­σι­κή του δρό­μου» (παρε­ξή­γη­ση που θα μπο­ρού­σε να δημιουρ­γή­σει η ακρι­βής μετά­φρα­ση στα ελλη­νι­κά) αλλά η μου­σι­κή και ο χορός στο δρό­μο, στις γει­το­νιές, με παλ­λαϊ­κή συμ­με­το­χή σαν τρό­πος ζωής και έκφρα­σης. Στην Κού­βα δεν τρα­γου­δούν μόνο όσοι-όσες έχουν ωραία φωνή (αν και (πάρα)πολλοί-πολλές έχουν) , δεν χορεύ­ουν μόνο οι καλ­λί­γραμ­μοι – καλ­λί­γραμ­μες (αν και (πάρα)πολλοί-πολλές είναι) τρα­γου­δούν και χορεύ­ουν όλοι και όλες, και το κάνουν στη γει­το­νιά και στο δρό­μο, κάτι σαν το δικό μας παλιό πανη­γύ­ρι, μόνο που εκεί είναι διαρκείας.

Το Φεστι­βάλ που ξεκί­νη­σε ως «Calles de Cuba» (Δρό­μοι της Κού­βας) έβγα­λε τη μου­σι­κή του νησιού στους δρό­μους και τις γει­το­νιές της Αθή­νας και το έφτα­σε μέχρι τις μεγά­λες συναυ­λί­ες και εκδη­λώ­σεις. Δεν είναι άσχε­το με αυτό, ότι μόνο τα τελευ­ταία χρό­νια, 7 μεγά­λες συναυ­λί­ες των θρυ­λι­κών Buena Vista Social Club πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στη χώρα μας.

cuba3Το φετι­νό Φεστι­βάλ θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί σε ανοι­χτό χώρο, στον μεγά­λο προ­αύ­λιο χώρο του Ιδρύ­μα­τος Μεί­ζο­νος Ελλη­νι­σμού στον Ταύ­ρο (Πει­ραιώς 254) με τη συμ­με­το­χή πολ­λών καλ­λι­τε­χνών, όπως οι: JESUSCUTINO, MADELIN ALFONSO, JUAN CARLOS CALDERIN, FABIO CRUZ, ORQUESTA LATINA LL STARS MEETING, LOCA LATINA, PISTOLA LA ESENCIA ft MERLIN ALEXANDRA, BAILARTE SALSA, ANGELA THINA FUERA DE VISTA, CUBANIA DANCE HOUSE, OMARITO CUESTA EL CUBANITO, OMAR CUESTA EL PANTERA, DJ NICO MARINOU, DJ EL GENERAL, DJ MANOS DE BAILARTE, DJ ACEBES.ε

Πραγ­μα­το­ποιεί­ται με την υπο­στή­ρι­ξη της πρε­σβεί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα και εκτός από το καλ­λι­τε­χνι­κό του μέρος στο χώρο θα υπάρ­χουν περί­πτε­ρα και των ομά­δων αλλη­λεγ­γύ­ης: Tου Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Χοσέ Μαρ­τί, της Πολι­τι­στι­κής Αθλη­τι­κής Ομά­δας Hasta la Victoria Siempre, του Δίκτυου Βloggers La Red Solid@ria Griega, των Εκδό­σε­ων ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΗΜΑ κ.α

Το Cuba Festival συνε­χί­ζει λοι­πόν ακά­θε­κτο και θα είμα­στε πάλι εκεί!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο