Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

4o Cuba Festival: Αναβάθμιση τελευταίας στιγμής, Θέατρο Πέτρας 8/7 και Luis Frank Arias & Soneros De Verdad

Με μιά αλλα­γή – ανα­βάθ­μι­ση της τελευ­ταί­ας στιγμής,τo 4o Cuba Festival αλλά­ζει ημε­ρο­μη­νία και μετα­φέ­ρε­ται σε μεγα­λύ­τε­ρο χώρο διε­ξα­γω­γής (Τετάρ­τη 8 Ιου­λί­ου 2015 ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΤΡΑΣ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ) για να παρου­σιά­σει για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα τους ζωντα­νούς θρύ­λους της κου­βα­νέ­ζι­κης μου­σι­κής Luis Frank Arias & Soneros De Verdad!!

Επι­μέ­λεια: Βαγ­γέ­λης Γονα­τάς //

Δια­βά­ζου­με στη σελί­δα  του Φεστι­βάλ στο facebook:

Ο Luis Frank Arias τρα­γου­δι­στής και ηγέ­της των Soneros de Verdad υπήρ­ξε ιδρυ­τι­κό μέλος των θρυ­λι­κών Buena Vista Social Club, και τρα­γου­δι­στής μερι­κών εκ των μεγα­λύ­τε­ρων συγκρο­τη­μά­των της Κού­βας όπως οι Afro Cuban All Stars και Sons The Cuba όπου συνερ­γά­στη­κε και τρα­γού­δη­σε μαζί με τον θρύ­λο της κου­βα­νέ­ζι­κης και παγκό­σμιας Latin μου­σι­κής σκη­νής Pio Leiva.

Οι Soneros de Verdad απο­τε­λού­νται από 7 από τους καλύ­τε­ρους κου­βα­νούς μου­σι­κούς σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο και το κου­βα­νέ­ζι­κο πάθος στη μου­σι­κή τους και στις ζωντα­νές τους εμφα­νί­σεις είναι ένα ασύ­γκρι­το στοι­χείο κάτι που τους έχει χαρα­κτη­ρί­σει ως τη δεύ­τε­ρη γενιά των Buena Vista.

Από τότε που ξεκί­νη­σε η μεγά­λη ανα­ζω­πύ­ρω­ση της κου­βα­νέ­ζι­κης μου­σι­κής σε όλο τον κόσμο ο Luis Frank Arias με την φαντα­στι­κή φωνή και ερμη­νεία που δια­θέ­τει θεω­ρεί­ται δικαί­ως ένας από τους μεγα­λύ­τε­ρους ηγέ­τες και πρε­σβευ­τές της κου­βα­νέ­ζι­κης μου­σι­κής σε όλο τον κόσμο.

Όλα τα ΜΜΕ στις χώρες που περιο­δεύ­ουν ο Luis Frank Arias και οι Soneros de Verdad ανα­φέ­ρο­νται με διθυ­ραμ­βι­κά σχό­λια μετά από κάθε συναυ­λία τους.

“It literally gets everyone up on their feet and dancing. This music is impossible to resist.” (bloom.de) – “they play with overflowing exuberance” (WOM-Journal) – “This music penetrates you with its authenticity – it finally transports us back to the roots of the current wave of Cuban music.” (jazzdimensions.de) – “a thoroughly delightful example of timeless Cuban sounds” (Jazziz) – “their music exudes hot-blooded passion and a strong sense of tradition” (Billboard) – “another remarkable band drawing on Cuba’s rich musical heritage” – (cdnow.com) – “outstanding musicians” (Urban Mozaik Magazine)

soneros2

Όπως έχει ήδη γρα­φτεί, και το 4ο Cuba Festival, πραγ­μα­το­ποιεί­ται με την υπο­στή­ρι­ξη της πρε­σβεί­ας της Κού­βας στην Ελλά­δα και εκτός από το καλ­λι­τε­χνι­κό του μέρος στο χώρο θα υπάρ­χουν περί­πτε­ρα και των ομά­δων αλλη­λεγ­γύ­ης: Tου Πολι­τι­στι­κού Συλ­λό­γου Χοσέ Μαρ­τί, της Πολι­τι­στι­κής Αθλη­τι­κής Ομά­δας Hasta la Victoria Siempre, του Δίκτυου Βloggers La Red [email protected] Griega, των Εκδό­σε­ων ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΗΜΑ, του ηλε­κτρο­νι­κού περιο­δι­κού Ατέ­χνως και δεκά­δων άλλων φορέ­ων και μέσων ενημέρωσης.

Θα είναι λοι­πόν όλοι εκεί, όλοι όσοι αγα­πά­νε την Κού­βα, το λαό, την επα­νά­στα­ση, την μου­σι­κή και την τέχνη του νησιού.

Θα είναι, όπως κάθε χρό­νο, η κορυ­φαία καλ­λι­τε­χνι­κή εκδή­λω­ση λάτιν μουσικής.

Θα είναι η μαζι­κό­τε­ρη εκδή­λω­ση αγά­πης και αλλη­λεγ­γύ­ης στην Κού­βα, η ετή­σια συνά­ντη­ση των φίλων της Κού­βας στην Ελλά­δα: 8 Ιού­λη 2015, στο Θέα­τρο ΠΕΤΡΑΣ στην ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ!

 

Περισ­σό­τε­ρα: 4ο Cuba Festival στην Αθή­να  (6/6/2015)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο