Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι νέες τεχνολογίες επιτρέπουν το 6ωρο με πλήρη μισθό — Μια έρευνα χωρίς εφαρμογή στην Σουηδία

  Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Πολ­λές φορές εμφα­νί­ζε­ται ανα­λη­θώς στον Έλλη­νι­κό τύπο πως η Σου­η­δία είναι έτοι­μη να περά­σει στο 6ωρο με πλή­ρεις απο­δο­χές. Και μάλι­στα με την ευλο­γία των Εργο­δο­τών. Η αλή­θεια είναι ότι οι ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας ιδιαί­τε­ρα στον ιδιω­τι­κό τομέα έχουν επι­κρα­τή­σει πλή­ρως με ωρο­μί­σθιους, σπα­στά ωρά­ρια, συνε­χό­με­νες βάρ­διες και υπε­ρω­ρί­ες εδώ και πάρα πολ­λά χρό­νια. Είναι όμως ενδια­φέ­ρον να δού­με τι προ­σφέ­ρει η έρευ­να που διε­ξά­γε­ται στην Σου­η­δία για να βγούν συμπε­ρά­σμα­τα για την τερά­στια δυνα­τό­τη­τα που δίνει η εξέ­λι­ξη της τεχνο­λο­γί­ας. Ταυ­τό­χρο­να είναι στις μέρες μας ακό­μη πιο απα­ραί­τη­τος ο ελεύ­θε­ρος χρό­νος, η ανα­ψυ­χή και η ανά­κτη­ση δυνά­με­ων μετά την δου­λειά για την εργα­τι­κή τάξη και τους εργα­ζό­με­νους. Η έρευ­να δεί­χνει ότι υπάρ­χουν οι δυνα­τό­τη­τες και η ανά­γκη για να ισχύ­σει το 6ωρο του­λά­χι­στον σαν μια μικρή ανά­κτη­ση των απω­λειών των εισο­δη­μά­των των εργαζομένων.

byggarbetare

Αφόρητη κατάσταση

«Η κατά­στα­ση ήταν αφό­ρη­τη, έπρε­πε να κάνου­με κάτι. Είχα­με το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό από όλους τους άλλους δήμους όσον αφο­ρά τις αναρ­ρω­τι­κές άδειες και αυτό ήταν ένας τρό­πος για να κάνου­με μια ορι­στι­κή προ­σέγ­γι­ση στο θέμα. Η Σου­η­δία χρειά­ζε­ται 130 000 νοση­λευ­τές, πραγ­μα­τι­κά δεν ξέρω πού θα τους βρού­με εάν το επάγ­γελ­μα σημαί­νει χαμη­λά ημε­ρο­μί­σθια και ένα τρο­με­ρό εργα­σια­κό περι­βάλ­λον» ανα­ρω­τιέ­ται ο Jonas Α.Ζ πρό­ε­δρος του Δ.Σ. για την αγο­ρά εργα­σί­ας και την εκπαί­δευ­σης ενηλίκων.

Έτσι ξεκί­νη­σαν στο Γκε­τε­μπόργκ το 2016 στο γηρο­κο­μείο Svartedalen το 6ωρο με πλή­ρη μισθό, πει­ρα­μα­τι­κά για 18 μήνες.

Το 18μηνο έλη­ξε τον Ιού­νιο που μας πέρα­σε και τώρα βγαί­νουν τα συμπεράσματα.

Παράλ­λη­λα το Ινστι­τού­το για την κατα­πο­λέ­μη­ση του Στρες ξεκί­νη­σε την δική του έρευ­να. Σε αυτήν συμ­με­τεί­χαν 324 εργα­ζό­με­νοι δια­φό­ρων επαγ­γελ­μά­των στην εκπαί­δευ­ση, στην Υγεία και στην φρο­ντί­δα των γερό­ντων που δού­λε­ψαν 6ωρο με πλή­ρη μισθό για 18 μήνες. Παράλ­λη­λα συμ­με­τεί­χαν άλλοι 226 στον ίδιους τόπους δου­λειάς που δού­λευαν 8ωρο. Η έρευ­να είχε 3 τομείς παρα­κο­λού­θη­σης. Τον ύπνο, το άγχος και την υπε­ρέ­ντα­ση των εργαζομένων.

undersköterskor

Καλύτερη υγεία

Τα συμπε­ρά­σμα­τα και των δύο Ερευ­νών συγκλί­νουν. Όσοι δού­λευαν 6ωρο ήταν πιο ήρε­μοι, κοι­μού­νταν καλύ­τε­ρα και περισ­σό­τε­ρες ώρες και άρα είχαν περισ­σό­τε­ρο χρό­νο ανά­κτη­σης δυνά­με­ων σωμα­τι­κών και ψυχι­κών, ήταν πιο ξεκού­ρα­στοι. Οι απου­σί­ες λόγω ψυχι­κής και σωμα­τι­κής φθο­ράς είχαν μειω­θεί. Οι 226 συνέ­χι­σαν να έχουν τα ίδια συμ­πτώ­μα­τα κού­ρα­σης και άγχους όπως και πριν.

Στην περί­πτω­ση του Δήμου Γκε­τε­μπόργκ το 6ωρο με πλή­ρη μισθό κόστι­σε 1 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ παρα­πά­νω το 18μηνο. Οι ερευ­νη­τές υπο­λο­γί­ζουν ότι οι 500.000 ανα­κτή­θη­καν από την μεί­ω­ση των αναρ­ρω­τι­κών αδειών.

«Είναι αλή­θεια ότι η μεί­ω­ση του χρό­νου εργα­σί­ας χωρίς απώ­λεια μισθού θα σημαί­νει αύξη­ση του κόστους για τον εργο­δό­τη, αλλά η μεί­ω­ση του στρες και της κού­ρα­σης σημαί­νει επί­σης μειω­μέ­να προ­βλή­μα­τα και τραυ­μα­τι­σμούς στον χώρο εργα­σί­ας και μπο­ρεί έτσι να μειω­θεί το κόστος με την πάρο­δο του χρό­νου» δηλώ­νει η επι­κε­φα­λής της έρευ­νας Helena Schiller.

Τι λένε τα κόμματα και οι κοινωνικοί εταίροι

Ο Σύν­δε­σμος Εργο­δο­τών δεν θέλει να ακού­σει κου­βέ­ντα για το 6ωρο. Η μεγά­λη πλειο­ψη­φία του πολι­τι­κού κόσμου είναι ενά­ντια στην εφαρ­μο­γή του 6ώρου. Οι Συνο­μο­σπον­δί­ες των Εργα­ζο­μέ­νων δεν έχουν δεί­ξει μεγά­λο ενδια­φέ­ρον. Οι Συντη­ρη­τι­κοί, οι Φιλε­λεύ­θε­ροι και οι Χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες είναι αντί­θε­τοι στο εξά­ω­ρο με το επι­χεί­ρη­μα πως έτσι απαι­τεί­ται περισ­σό­τε­ρο προ­σω­πι­κό σε τομείς όπως στην φρο­ντί­δα των ηλι­κιω­μέ­νων και στην προ­σχο­λι­κή αγω­γή. Οι Συντη­ρη­τι­κοί επι­πρό­σθε­τα δεν βλέ­πουν καμία σύν­δε­ση μετα­ξύ ενός καλού περι­βάλ­λο­ντος εργα­σί­ας και μια μικρό­τε­ρης εργά­σι­μης ημέ­ρας, αλλά θέλουν να ωθή­σουν περισ­σό­τε­ρα άτο­μα να εργα­στούν περισ­σό­τε­ρο. Ένα άλλο επι­χεί­ρη­μα των δεξιών κομ­μά­των είναι ότι η προ­σπά­θεια αυτή είναι πολύ ακρι­βή και ότι ήδη λεί­πει προ­σω­πι­κό στις σχε­τι­κές επαγ­γελ­μα­τι­κές ομά­δες. Οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες έχουν μια παρό­μοια γραμ­μή, με το επι­χεί­ρη­μα ότι μια ημέ­ρα εργα­σί­ας έξι ωρών είναι πάρα πολύ ακρι­βή για τους φορο­λο­γού­με­νους προ­σθέ­το­ντας πως αυτή η συμ­φω­νία είναι ένα θέμα για τους κοι­νω­νι­κούς εταί­ρους, όχι για πολι­τι­κούς. Οι Πρά­σι­νοι είναι υπέρ για το μέλ­λον και το Αρι­στε­ρό κόμ­μα είναι υπέρ αλλά με αύξη­ση της δημο­τι­κής φορολογίας!

Το κομ­μου­νι­στι­κό κόμ­μα είναι υπέρ του 6ωρου για όλους τους εργα­ζό­με­νους χωρίς εργα­σια­κές υπο­χω­ρή­σεις συμπλη­ρώ­νο­ντας με νόη­μα ότι καμία κατά­κτη­ση δεν είναι μόνι­μη στον καπιταλισμό.

olycka

Εργα­τι­κό ατύχημα

Και στον ιδιωτικό τομέα

Και πάνω στην συζή­τη­ση για τον δημό­σιο τομέα και τους φορο­λο­γού­με­νους εμφα­νί­ζε­ται η Διευ­θύ­ντρια ενός του­ρι­στι­κού γρα­φεί­ου στο του­ρι­στι­κό νησί Γκό­τλαντ της Σου­η­δί­ας και δηλώ­νει πως και στον ιδιω­τι­κό τομέα μπο­ρεί να ισχύ­σει το 6ωρο με καλύ­τε­ρα παρα­γω­γι­κά αποτελέσματα.

“Είναι σχε­δόν αδύ­να­το να είναι κάποιος δημιουρ­γι­κός οκτώ ώρες. Είναι σαν να είσαι σε συνε­χή ζωντα­νή μετά­δο­ση, όταν πρό­κει­ται για τα δημιουρ­γι­κά επαγ­γέλ­μα­τα. Νομί­ζω ότι μπο­ρού­με να είμα­στε φρέ­σκοι στο κεφά­λι μας έξι ώρες την ημέ­ρα. Έχεις την ενέρ­γεια του 100% στις 6 ώρες που εργά­ζε­σαι, αντί για 80% σε 8 ώρες”. “Η νέα τεχνο­λο­γία και ένας καλύ­τε­ρος κατα­με­ρι­σμός εργα­σί­ας μπο­ρεί να έχει πολύ καλά απο­τε­λέ­σμα­τα” συνε­χί­ζει. “Είχα­με το καλύ­τε­ρο τρί­μη­νο στην ιστο­ρία του γρα­φεί­ου από το 1998 και πιο ευχα­ρι­στη­μέ­νους πελά­τες. Μειώ­σα­με τα διαλ­λεί­μα­τα και τις συνα­ντή­σεις και βρή­κα­με τρό­πο επι­κοι­νω­νί­ας για αύξη­ση της συλ­λο­γι­κής συνεί­δη­σης και της προ­σή­λω­σης στην δου­λειά. Έχου­με περισ­σό­τε­ρο χρό­νο για ανα­ψυ­χή και άσκη­ση και για τα παι­διά μας. Αυτό αυξά­νει την παρα­γω­γι­κό­τη­τα. Πολ­λές φορές βρί­σκεις λύσεις ακό­μη και εκτός ωρα­ρί­ου σε μια δημιουρ­γι­κή δου­λειά. Ανοί­γεις το κομπιού­τερ και τις κατα­γρά­φεις χωρις στρες. Έπρε­πε να το κάνου­με νωρί­τε­ρα”, μας λέει η κ. Bendelin που φυσι­κά είναι ειλι­κρι­νής αλλά απο­τε­λεί εξαί­ρε­ση στους Εργοδότες.

Η μεί­ω­ση της εργά­σι­μης ημέ­ρας είχε ξεκι­νή­σει από την δεκα­ε­τία του 30 , ίσως και νωρί­τε­ρα, στην Σοβ. Ένωση.

Η υπό­λοι­πη ανθρω­πό­τη­τα αν δεν είχε την αλυ­σί­δα του καπι­τα­λι­σμού δεμέ­νη στο πόδι της θα μπο­ρού­σε να το κάνει νωρί­τε­ρα όπως θάθε­λε η κ. Bendelin. Το πρό­βλη­μα είναι ο καπι­τα­λι­σμός επο­μέ­νως και η απαλ­λα­γή του ανθρώ­που απο αυτόν. Κάλ­λιο αργά παρά ποτέ.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο