Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

7 γνωστά τραγούδια σε στίχους της Μαριανίνας Κριεζή

Η Μαρια­νί­να Κριε­ζή γεν­νή­θη­κε στην Αθή­να το 1947, μεγά­λω­σε στο Ψυχι­κό και κατά­γε­ται από την Ύδρα. Σπού­δα­σε Αγγλι­κή Φιλο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών χωρίς να πάρει πτυ­χίο, και Δια­κο­σμη­τι­κή – Σκη­νο­γρα­φία στα εργα­στή­ρια της Ανω­τά­της Σχο­λής Καλών Τεχνών, όπου ολο­κλή­ρω­σε τις εκεί διε­τείς σπου­δές της.

Το 1969 πήγε στο Παρί­σι για να σπου­δά­σει σχέ­διο υφά­σμα­τος, επέ­στρε­ψε στην Ελλά­δα, εργά­στη­κε ως γρα­φί­στρια και την άνοι­ξη του 1977 άρχι­σε να συνερ­γά­ζε­ται με το Τρί­το Πρό­γραμ­μα όταν διευ­θυ­ντής ήταν ο Μάνος Χατζιδάκις.

Εκεί έγρα­ψε τους στί­χους όλων των τρα­γου­διών της ραδιο­φω­νι­κής εκπο­μπής «Εδώ Λιλι­πού­πο­λη» ενώ συμ­με­τεί­χε και στα κεί­με­να, ιδί­ως ως συγ­γρα­φι­κό δίδυ­μο με την ηθο­ποιό Άννα Πανα­γιω­το­πού­λου. Συνέ­πρα­ξε επί­σης, ως κει­με­νο­γρά­φος, σε επι­θε­ω­ρή­σεις της «Ελεύ­θε­ρης Σκηνής».

Στη μακρά στα­διο­δρο­μία της ως στι­χουρ­γός συνερ­γά­στη­κε, μετα­ξύ άλλων, με τους: Αρλέ­τα, Ελέ­νη Δήμου, Στρά­τος Διο­νυ­σί­ου, Μαρ­γα­ρί­τα Ζορ­μπα­λά, Σαβί­να Γιαν­νά­του, Μιχά­λης Μπα­ζά­κας, Δήμη­τρα Γαλά­νη, Βασί­λης Παπα­κων­στα­ντί­νου, Μιχά­λης Χατζη­γιάν­νης, ενώ στί­χους της έχουν μελο­ποι­ή­σει συν­θέ­τες όπως οι Λένα Πλά­τω­νος, Νίκος Κυπουρ­γός, Δημή­τρης Μαρα­γκό­που­λος, Νίκος Χρι­στο­δού­λου, Λάκης Παπα­δό­που­λος, Γιάν­νης Σπα­νός, Δήμη­τρα Γαλά­νη, Μιχά­λης Καπού­λας, Ευστα­θία, Τάκης Μου­σα­φί­ρης, Διο­νύ­σης Τσα­κνής κ.ά.

Ως παρα­γω­γός στην ΕΡΑ παρου­σί­α­σε διά­φο­ρες εκπο­μπές, όπως την φιλο­ζω­ι­κή «Μου το’πε ένα που­λά­κι», τη νυχτε­ρι­νή «Το νυχτι­κό του πύρ­γου» και την εκπο­μπή «Αύριο όλα θα είναι καλύτερα».

1. Τα ήσυχα βράδια (Το τραγούδι της ερήμου)

Μου­σι­κή: Λάκης Παπα­δό­που­λος. Ερμη­νεία: Αρλέτα.

2. Ένα λεπτό περιπτερά

Μου­σι­κή: Τάκης Μου­σα­φί­ρης. Ερμη­νεία: Στρά­τος Διονυσίου.

3. Batilda de coco

Μου­σι­κή: Λάκης Παπα­δό­που­λος. Ερμη­νεία: Αρλέτα.

4. Αυτόματος τηλεφωνητής

Μου­σι­κή: Λάκης Παπα­δό­που­λος. Ερμη­νεία: Αρλέτα.

5. Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι

Μου­σι­κή: Διο­νύ­σης Τσα­κνής. Ερμη­νεία: Διο­νύ­σης Τσα­κνής & Παι­δι­κή Χορω­δία Τυπάλδου.

6. Δεν έχω χρόνο

Μου­σι­κή-Ερμη­νεία: Μιχά­λης Χατζηγιάννης.

7. Σερενάτα

Μου­σι­κή: Λάκης Παπα­δό­που­λος. Ερμη­νεία: Αρλέτα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο