Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καισαριανή 🚩 Εκδήλωση για την Πυροπροστασία στην Αττική

Την ανά­γκη για τη μέγι­στη λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση και διεκ­δί­κη­ση στο μέτω­πο της πυρο­προ­στα­σί­ας και της δασο­πυ­ρό­σβε­σης ανέ­δει­ξε η εκδή­λω­ση που διορ­γά­νω­σε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στο Δημαρ­χείο της Και­σα­ρια­νής για την παρου­σί­α­ση των θέσε­ών της για την αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία στην Αττική.

Από τις ομι­λί­ες ανα­δεί­χθη­κε πως παρα­μέ­νουν οι τερά­στιες και εγκλη­μα­τι­κές ελλεί­ψεις με ευθύ­νη κυβέρ­νη­σης και Περι­φέ­ρειας (ΣΥΡΙΖΑ) κι ενώ ακό­μα είναι νωπές οι μνή­μες από την τρα­γω­δία στο Μάτι.

Kesarianh panelΣτην εκδή­λω­ση μίλη­σαν ο Γιάν­νης Πρω­τού­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής (δια­βά­στε παρα­κά­τω ανα­λυ­τι­κά), ο Μιχά­λης Μιχα­ήλ, ανθυ­πο­πυ­ρα­γός ε.α., υπο­ψή­φιος ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, ο Ηλί­ας Στα­μέ­λος, δήμαρ­χος Και­σα­ρια­νής και εκ νέου υπο­ψή­φιος με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» (δια­βά­στε παρα­κά­τω ανα­λυ­τι­κά) και ο Πανα­γιώ­της Δρί­τσας, πύραρ­χος ε.α. και εκπρό­σω­πος της Πανελ­λή­νιας Ενω­σης Απο­στρά­των Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος (ΠΕΑΠΣ). Την εκδή­λω­ση συντό­νι­σε ο Θύμιος Τσού­νας, ανθυ­πο­πύ­ρα­γος ε.α. και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος με τη «Λαϊ­κή Συσπείρωση».

Στην εκδή­λω­ση μετα­ξύ άλλων παρευ­ρέ­θη­καν οι: Τασία Τσα­τσού­λη, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και υπο­ψή­φια δήμαρ­χος Ηλιού­πο­λης, Βαγ­γέ­λης Γεί­το­νας υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Βύρω­να, Αννα Βασι­λά­κη και Κώστας Παπα­σω­τη­ρί­ου υπο­ψή­φιοι περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι, ο Γιάν­νης Μανου­σο­γιαν­νά­κης, μέλος της ΚΕ, περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος Αττι­κής και εκ νέου υπο­ψή­φιος, ο Γιώρ­γος Πέρ­ρος, μέλος της ΚΕ και υπο­ψή­φιος περι­φε­ρεια­κός σύμ­βου­λος, ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος Και­σα­ρια­νής Γιώρ­γος Σοφια­νό­που­λος, και πολ­λοί υπο­ψή­φιοι δημο­τι­κοί σύμ­βου­λοι της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» από την Και­σα­ρια­νή και άλλες πόλεις.

Η εκδή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μια βδο­μά­δα πριν την έναρ­ξη της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου ήταν ένα ακό­μα «σήμα κιν­δύ­νου» που εκπέ­μπει το ΚΚΕ, το οποίο καλεί το λαό να είναι σε ετοι­μό­τη­τα και να κάνει κρι­τή­ριο ψήφου την πολύ άσχη­μη κατά­στα­ση στην πυρο­προ­στα­σία, στην πρό­λη­ψη και αντι­με­τώ­πι­ση εκτά­κτων και επι­κίν­δυ­νων καταστάσεων.

kaisariani antipiriki prostasia Πρωτούλης

Η ομιλία του Γ. Πρωτούλη

«Φίλες και φίλοι, συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Σήμε­ρα ξανα­μι­λά­με για την αντι­πυ­ρι­κή προ­στα­σία της Αττι­κής. Η αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δος του 2019 ξεκι­νά σε μια βδομάδα.

Είναι γνω­στό ότι το ΚΚΕ δεν συνη­θί­ζει να κατα­πιά­νε­ται με καί­ρια ζητή­μα­τα που απα­σχο­λούν το λαό, όπως αυτό της προ­στα­σί­ας του δασι­κού οικο­συ­στή­μα­τος, την τελευ­ταία στιγ­μή για ψηφο­θη­ρία. Έχει συνε­χή παρου­σία και δρά­ση με κάθε τρό­πο, με συγκε­ντρώ­σεις δια­μαρ­τυ­ρί­ας, εκδη­λώ­σεις ενη­μέ­ρω­σης και καταγ­γε­λί­ας, με τις περιο­δεί­ες και επι­σκέ­ψεις σε υπη­ρε­σί­ες της Πυρο­σβε­στι­κής, με την ενερ­γό συμ­με­το­χή μελών και φίλων του Κόμ­μα­τος στα μέτω­πα κατά­σβε­σης των πυρ­κα­γιών κάθε χρό­νο, με συνε­χή και μόνι­μη αρθρο­γρα­φία του στον έντυ­πο και ηλε­κτρο­νι­κό Τύπο και την πιο έντο­νη παρέμ­βα­ση στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δια­δι­κα­σία των Ερω­τή­σε­ων και Επερωτήσεων.

Ας δού­με, όμως, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα.

 • Και για αυτή την αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο που ξεκι­νά έχου­με την εγκλη­μα­τι­κή γύμνια του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού στην πρό­λη­ψη και στην αντι­με­τώ­πι­ση έκτα­κτων και επι­κίν­δυ­νων καταστάσεων.
 • Απαι­τεί­ται η πιο μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση και διεκ­δί­κη­ση για να μη ζήσου­με όσα ζήσα­με και πέρυ­σι με την πυρ­κα­γιά στην Ανα­το­λι­κή και Δυτι­κή Αττι­κή, τους εκα­τό νεκρούς συμπο­λί­τες μας, τους τραυ­μα­τί­ες από την κόλα­ση της πυρ­κα­γιάς που ξεκλή­ρι­σε οικο­γέ­νειες, περιου­σί­ες, άφη­σε άστε­γους και απρο­στά­τευ­τους ανθρώ­πους και έκα­νε στά­χτη το Νέο Βου­τζά και το Μάτι Αττικής.
 • Τα τελευ­ταία ειδι­κά χρό­νια το ΚΚΕ με τους εκλεγ­μέ­νους του σε δήμους, Περι­φέ­ρεια Αττι­κής, με τους βου­λευ­τές του ανα­δει­κνύ­ει και καλεί σε διεκ­δι­κή­σεις και μέτρα για την αλλα­γή της απα­ρά­δε­κτης κατά­στα­σης, αλλά εισπράτ­τει από την κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ και τα στε­λέ­χη του ακό­μα και ειρωνείες!
 • Στις 10 Μάη του 2018, αρχή της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου πέρυ­σι, το ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποί­η­σε ημε­ρί­δα με τη συμ­με­το­χή επι­στη­μό­νων και ειδι­κών για την πυρα­σφά­λεια και δασοπροστασία.

Λέγα­με τότε:

 • “Επι­διώ­κου­με να χτυ­πή­σου­με καμπα­νά­κι κιν­δύ­νου προς τους κυβερ­νώ­ντες και τα άλλα κόμ­μα­τα, αλλά και συνο­λι­κά προς όλο τον ελλη­νι­κό λαό, για να απο­κτή­σουν προ­τε­ραιό­τη­τα τα ζητή­μα­τα της πυρα­σφά­λειας και της δασο­προ­στα­σί­ας στις διεκ­δι­κή­σεις, στους καθη­με­ρι­νούς αγώ­νες μας.
 • Οι αρνη­τι­κοί παρά­γο­ντες που συνέ­βα­λαν τα προη­γού­με­να χρό­νια στην εκδή­λω­ση και εξά­πλω­ση κατα­στρο­φι­κών πυρ­κα­γιών ‑όπως είναι οι ελλεί­ψεις σε μέσα, προ­σω­πι­κό, υπο­δο­μές, χρη­μα­το­δό­τη­ση- παρα­μέ­νουν. Τα όποια απο­σπα­σμα­τι­κά μέτρα έχουν ληφθεί, σε καμιά περί­πτω­ση δεν αρκούν για την έγκαι­ρη αντι­με­τώ­πι­ση των πυρκαγιών”…
 • “Στην κατά­στα­ση αυτή έρχε­ται να προ­στε­θεί η ανε­παρ­κής προ­ε­τοι­μα­σία για την αντι­με­τώ­πι­ση αυτών των κιν­δύ­νων. Το ζήτη­μα αφο­ρά ενδεικτικά:
 • Στην έλλει­ψη ολο­κλη­ρω­μέ­νων σχε­δί­ων αντι­με­τώ­πι­σης που να λαμ­βά­νουν υπό­ψη το σύνο­λο των κινδύνων.
 • Την ανε­πάρ­κεια υπο­δο­μών και μέσων αντι­με­τώ­πι­σης και προ­στα­σί­ας του πλη­θυ­σμού, όπως είναι για παρά­δειγ­μα η έλλει­ψη μέσων, δια­δι­κα­σιών και οδών δια­φυ­γής και εκκέ­νω­σης σε περί­πτω­ση ενός μεγά­λου τεχνο­λο­γι­κού ατυ­χή­μα­τος ή μιας φυσι­κής κατα­στρο­φής, που θα απει­λεί την ασφά­λεια του πληθυσμού”.
 • Επι­ση­μαί­να­με ότι δεν υπάρ­χει ούτε αντι­πυ­ρι­κός σχε­δια­σμός για τις περι­πτώ­σεις πολ­λών ταυ­τό­χρο­να δασι­κών πυρ­κα­γιών σε μια Περι­φέ­ρεια, γεγο­νός που έχει συμ­βεί πολ­λές φορές στο παρελθόν.

Η κυβέρ­νη­ση μας καθη­σύ­χα­ζε, ακό­μη και μετά από Ερω­τή­σεις στη Βου­λή, ότι τάχα όλα ήταν έτοι­μα και ότι δεν έχου­με να φοβό­μα­στε τίποτε!

Είναι τερά­στια υπο­κρι­σία, αλλά και πρό­κλη­ση ταυ­τό­χρο­να, οι υπεύ­θυ­νοι αυτού του δια­χρο­νι­κού εγκλή­μα­τος να χύνουν κρο­κο­δεί­λια δάκρυα πάνω στον πόνο και την κατα­στρο­φή.

Ανέ­λα­βε, βέβαια, η κυβέρ­νη­ση στα λόγια την πολι­τι­κή ευθύ­νη, έκα­νε και τις μακά­βριες φιέ­στες το βρά­δυ της κατα­στρο­φής που παρί­στα­ναν τους ανήξερους.

Η Περι­φε­ρεια­κή και η Τοπι­κή Διοί­κη­ση έρι­ξε τις ευθύ­νες είτε στα δια­χει­ρι­στι­κά λάθη κάποιων υπη­ρε­σια­κών στε­λε­χών είτε με περίσ­σιο θρά­σος, κυνι­σμό και αλα­ζο­νεία και στους ίδιους τους κατοί­κους που αυθαι­ρέ­τη­σαν και έκλει­σαν τους δια­δρό­μους προς τη θάλασ­σα είτε στην κλι­μα­τι­κή αλλαγή.

Τι έγι­νε όμως από τότε μέχρι σήμερα;

 • Ζήτη­σε έμπρα­κτα συγ­γνώ­μη η κυβέρ­νη­ση με αλλα­γή των όσων έφται­ξαν στα τρα­γι­κά συμβάντα;
 • Ελά­φρυ­νε τις τερά­στιες ανά­γκες των αστέ­γων από την κατα­στρο­φή των περιου­σιών τους; Τους στή­ρι­ξε οικονομικά;
 • Τους βοή­θη­σε για την ανοι­κο­δό­μη­ση των ερει­πω­μέ­νων σπι­τιών τους;
 • Η Περι­φέ­ρεια και η Τοπι­κή Διοί­κη­ση πήραν μέτρα προ­στα­σί­ας για τη νέα αντι­πυ­ρι­κή περίοδο;
 • Έφτια­ξαν αντι­πυ­ρι­κές ζώνες, δεξα­με­νές υδρο­λη­ψί­ας, απο­ψι­λώ­σεις, διά­νοι­ξη δασι­κών δρό­μων, αντι­πλημ­μυ­ρι­κή προ­στα­σία από τη διά­βρω­ση των εδαφών;
 • Εκπο­νή­θη­καν σχέ­δια έγκαι­ρης απο­μά­κρυν­σης των κατοί­κων σε περι­πτώ­σεις έκτα­κτης ανά­γκης; Επι­και­ρο­ποι­ή­θη­καν όσα υπήρ­χαν, αν υπήρχαν;
 • Έγι­ναν ασκή­σεις στην πρά­ξη με την παρου­σία και γνώ­ση των κατοί­κων για τον τόπο συγκέ­ντρω­σής τους, τα μέσα που θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν, αλλά και την πορεία δια­φυ­γής τους;
 • Χρη­μα­το­δο­τή­θη­κε με τα απα­ραί­τη­τα κον­δύ­λια η Δασι­κή Υπη­ρε­σία για έργα πρό­λη­ψης — προστασίας;
 • Εξα­σφα­λί­σθη­κε η επαρ­κής χρη­μα­το­δό­τη­ση από τον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας, για την κάλυ­ψη των ελλεί­ψε­ων, καθώς και του Εθνι­κού Συστή­μα­τος Υγεί­ας με το απα­ραί­τη­το προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μές που να μπο­ρούν να αντα­πο­κρι­θούν στις απαι­τή­σεις μεγά­λων βιο­μη­χα­νι­κών ατυ­χη­μά­των και κατα­στρο­φών από πλημ­μύ­ρες, πυρ­κα­γιές, σεισμούς;
 • Καταρ­γή­θη­κε η τρι­χο­τό­μη­ση του προ­σω­πι­κού του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος σε μόνι­μους, πεντα­ε­τούς θητεί­ας και εποχικούς;

Αρκεί να σκε­φτεί κανείς ότι μόνο το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα απώ­λε­σε τα τελευ­ταία δέκα χρό­νια αθροι­στι­κά πάνω από 1 δισ. ευρώ.

 • Μια εβδο­μά­δα πριν την έναρ­ξη της νέας αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου, δια­πι­στώ­νου­με ότι η κατά­στα­ση είναι επι­κίν­δυ­νη και βαρά­με ξανά καμπά­να! Ο φετι­νός βρο­χε­ρός χει­μώ­νας, που συνε­χί­ζε­ται και την άνοι­ξη μέχρι και στις μέρες μας, “έθρε­ψε” για τα καλά τη βλά­στη­ση, όπως πέρ­σι, στις δασι­κές περιο­χές. Η απου­σία προ­λη­πτι­κών παρεμ­βά­σε­ων και μέτρων φύλα­ξης στα δασι­κά οικο­συ­στή­μα­τα επι­βε­βαιώ­θη­κε πρό­σφα­τα από τη μεγά­λη πυρ­κα­γιά που εκδη­λώ­θη­κε στο δάσος της Στρο­φυ­λιάς στην Ηλεία, σε ένα νομό που συγκα­τα­λέ­γε­ται στις πλέ­ον πυρό­πλη­κτες περιο­χές και υπο­τί­θε­ται ότι θα έπρε­πε να είναι πιο αυξη­μέ­να τα μέτρα φύλα­ξης και πρόληψης.
 • Η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο για την ενί­σχυ­ση της πυρο­προ­στα­σί­ας της χώρας, παρά τις εξαγ­γε­λί­ες του πρω­θυ­πουρ­γού για τη σύστα­ση νέου φορέα αντι­με­τώ­πι­σης κατα­στρο­φών και τη χρη­μα­το­δό­τη­σή του με 500 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ.
 • Λόγια, δηλα­δή, για να ξεχα­στεί η κατα­στρο­φή και να πάμε παρα­κά­τω περι­μέ­νο­ντας την επό­με­νη. Τον προη­γού­με­νο μήνα όμως στην έδρα του ΝΑΤΟ βρα­βεύ­τη­κε από τον γενι­κό γραμ­μα­τέα του ΝΑΤΟ Στόλ­τεν­μπεργκ, από την Μέρ­κελ, τον Τραμπ.
 • Ο Αμε­ρι­κα­νός πρέ­σβης κάθε που μιλά­ει για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσί­πρα στά­ζει το στό­μα του μέλι για­τί για το ΝΑΤΟ δίνο­νται 4 δισ. ευρώ κάθε χρό­νο ακέ­ραια και στην ώρα τους για ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολε­μι­κούς τυχο­διω­κτι­σμούς, έχο­ντας μετα­τρέ­ψει όλη τη χώρα σε ένα απέ­ρα­ντο αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κό στρατόπεδο!
 • Η Επι­τρο­πή, που συστά­θη­κε με από­φα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού, για τη διε­ρεύ­νη­ση των αιτιών των δασι­κών πυρ­κα­γιών, έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα πόρι­σμα στο οποίο επι­ση­μαί­νει την έλλει­ψη Κτη­μα­το­λο­γί­ου και Δασο­λο­γί­ου, το δαι­δα­λώ­δες νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο, την “αξιο­ποί­η­ση” των πυρ­κα­γιών στα δάση και την ύπαι­θρο για τη διεκ­δί­κη­ση — κατα­πά­τη­ση πολ­λών δασών και δασι­κών εκτά­σε­ων, με σκο­πό την αλλα­γή χρή­σης, την ερή­μω­ση των αγρο­τι­κών περιοχών.
 • Δια­πι­στώ­νει, επί­σης, ότι ο δια­χω­ρι­σμός της πρό­λη­ψης από την κατα­στο­λή χει­ρο­τέ­ρευ­σε τα πράγ­μα­τα και τονί­ζει τα δια­χρο­νι­κά, υπαρ­κτά προ­βλή­μα­τα οργά­νω­σης, εκπαί­δευ­σης, συντο­νι­σμού των εμπλε­κό­με­νων φορέ­ων στα δασι­κά οικοσυστήματα.
 • Ζητή­μα­τα που έχου­με επι­ση­μά­νει και εμείς με Ερω­τή­σεις στην κοι­νο­βου­λευ­τι­κή δια­δι­κα­σία ελέγ­χου της κυβέρ­νη­σης, σε ημε­ρί­δες και επα­φές με συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις του χώρου.
 • Το εκπλη­κτι­κό όμως είναι ότι οι προ­τά­σεις της Επι­τρο­πής είναι για να συνε­χι­στεί και να μεγα­λώ­σει η υπάρ­χου­σα απα­ρά­δε­κτη κατά­στα­ση, δηλα­δή να μη μεί­νει τίπο­τα όρθιο σε μια νέα τέτοια αντί­στοι­χη κατα­στρο­φή! Συγκε­κρι­μέ­να προ­τεί­νει όχι κατάρ­γη­ση, αλλά δια­τή­ρη­ση(!!!) της επο­χι­κό­τη­τας ως σχέ­σης εργα­σί­ας για τη δασο­πυ­ρό­σβε­ση, τη μεγα­λύ­τε­ρη εμπλο­κή και επέ­κτα­ση των δημο­τι­κών εθε­λο­ντι­κών οργα­νώ­σε­ων στην κατα­στο­λή των δασι­κών πυρ­κα­γιών καθώς και των Ενό­πλων Δυνά­με­ων και για κατάρ­γη­ση του στα­θε­ρού χρό­νου εργα­σί­ας με την εφαρ­μο­γή ελα­στι­κού ωρα­ρί­ου για το υπάρ­χον προ­σω­πι­κό του ΠΣ!!! “Προ­τά­σεις” που κινού­νται στην ίδια εφαρ­μο­ζό­με­νη μέχρι σήμε­ρα αντι­δρα­στι­κή κατεύ­θυν­ση απο­δυ­νά­μω­σης του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, απο­σά­θρω­ση των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων και στα­δια­κή εκχώ­ρη­ση αρμο­διο­τή­των σε φορείς που “εθε­λο­ντι­κά” έρχο­νται να καλύ­ψουν πραγ­μα­τι­κά οργα­νι­κά κενά και να δημιουρ­γή­σουν νέες τομές στο ήδη “τρι­χο­το­μη­μέ­νο” Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα.

Επι­προ­σθέ­τως, θα πρέ­πει να επι­ση­μαν­θεί ότι η Επι­τρο­πή δεν προ­τεί­νει ενιαίο φορέα δασο­προ­στα­σί­ας και κατα­στο­λής με συγκε­κρι­μέ­νες αρμο­διό­τη­τες σε Δασι­κή και Πυρο­σβε­στι­κή Υπηρεσία!!!

 • Ο προ­τει­νό­με­νος πολυ­δαί­δα­λος γρα­φειο­κρα­τι­κός Οργα­νι­σμός Δια­χεί­ρι­σης Πυρ­κα­γιών δασών και υπαί­θρου (ΟΔΙΠΥ) και ο νέος παράλ­λη­λος με το ΠΣ μηχα­νι­σμός κατα­στο­λής δασι­κών πυρ­κα­γιών στο πλαί­σιο της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας θα έχουν ως απο­τέ­λε­σμα αυτό που είδα­με στο Μάτι, το από­λυ­το χάος, την ασυ­νεν­νοη­σία και τον αυτο­σχε­δια­σμό των εμπλε­κό­με­νων φορέων!
 • Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, ο κυβερ­νη­τι­κός στό­χος είναι η επι­τά­χυν­ση των ανα­διαρ­θρώ­σε­ων, που έχουν σχε­δια­στεί και από τις προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, στον τομέα της δασο­προ­στα­σί­ας και της πυρό­σβε­σης, οι οποί­ες προ­βλέ­πουν τη μετα­τό­πι­ση της ευθύ­νης από την ολο­κλη­ρω­μέ­νη δομή του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού στο όνο­μα του εθε­λο­ντι­σμού, με τη μετα­φο­ρά αρμο­διο­τή­των πυρα­σφά­λειας, με την ίδρυ­ση εθε­λο­ντι­κών πυρο­σβε­στι­κών υπηρεσιών.
 • Την ίδια στιγ­μή ο μηχα­νι­σμός πυρο­προ­στα­σί­ας και δασο­πυ­ρό­σβε­σης υπο­φέ­ρει χρό­νια από την έλλει­ψη μόνι­μου προ­σω­πι­κού, υπο­δο­μών, κατάλ­λη­λου μηχα­νο­λο­γι­κού και ατο­μι­κού εξο­πλι­σμού. Ο βαθ­μός ετοι­μό­τη­τάς του γίνε­ται εύκο­λα αντι­λη­πτός αν λάβου­με υπό­ψη ότι:

Οι πιστώ­σεις του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού για το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα που δια­τέ­θη­καν για το 2019 είναι αυξη­μέ­νες σε σχέ­ση με το 2018 μόνο κατά 18.528.000 ευρώ και δεν λύνουν το πρό­βλη­μα γιατί:

 • Μόνο από το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα έχουν περι­κο­πεί σωρευ­τι­κά από το 2010 μέχρι και σήμε­ρα 153.894.800 ευρώ, με σημείο ανα­φο­ράς τον προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό του 2009 που και αυτός υπο­λει­πό­ταν σε σχέ­ση με τις πραγ­μα­τι­κές και σύγ­χρο­νες ανά­γκες του!
 • Σχε­τι­κά με τη Δασι­κή Υπη­ρε­σία από το 1998 και μετά που έγι­νε ο αντιε­πι­στη­μο­νι­κός και κατα­στρο­φι­κός δια­χω­ρι­σμός πρό­λη­ψης — κατα­στο­λής, περιο­ρί­στη­καν τρα­γι­κά οι προ­λη­πτι­κές παρεμ­βά­σεις στα δασι­κά οικοσυστήματα.

Μπο­ρεί να ισχυ­ρι­σθεί κανείς στα σοβα­ρά ότι η κυβέρ­νη­ση δεν πρό­λα­βε να πάρει τα απα­ραί­τη­τα μέτρα ή ότι είχε οικο­νο­μι­κή δυσχέ­ρεια να κάνει όλα τα παρα­πά­νω ή έστω κάποια από τα στοι­χειώ­δη ακόμη;

 • Η μέχρι τώρα πολι­τι­κή της τη δια­ψεύ­δει. Σε όλα αυτά τα χρό­νια η κυβέρ­νη­ση “πρό­λα­βε” μαζί με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και τους φασί­στες και ψήφι­σε δεκά­δες μνη­μο­νια­κούς νόμους, έκο­ψε μισθούς, συντά­ξεις, επι­δό­μα­τα, φρό­ντι­σε για την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας και του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, απέρ­ρι­ψε τη νομο­θε­τι­κή ρύθ­μι­ση του ΚΚΕ για να μονι­μο­ποι­η­θούν όλοι οι 5ετείς και συμ­βα­σιού­χοι πυρο­σβέ­στες, όπως και να απο­ζη­μιω­θούν στο ακέ­ραιο οι πλη­γέ­ντες από τις πυρκαγιές.
 • Για την κάλυ­ψη της πυρα­σφά­λειας των ιδιω­τι­κο­ποι­η­μέ­νων αερο­δρο­μί­ων της “Fraport” απο­δυ­νά­μω­σε το ήδη συρ­ρι­κνω­μέ­νο προ­σω­πι­κό του Πυρο­σβε­στι­κού Σώματος.
 • Είναι ψέμα­τα όταν λένε ότι δεν υπάρ­χουν χρή­μα­τα την ίδια ώρα που χαρί­ζο­νται χρέη δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων σε συγκε­κρι­μέ­νους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους ή τους απαλ­λάσ­σουν από τη φορο­λο­γία ή ακό­μη επι­βάλ­λουν την εθε­λο­ντι­κή φορο­λο­γία των εφο­πλι­στών στη ναυτιλία!
 • Ισχυ­ρί­ζο­νται ότι για τις επι­κίν­δυ­νες πυρ­κα­γιές σαν αυτή στο Μάτι και την Κινέτ­τα με τους εκα­τό νεκρούς συμπο­λί­τες μας, όπως και τις πλημ­μύ­ρες στη Μάν­δρα που είχαν 25 θύμα­τα και κατα­στρο­φή λαϊ­κών περιου­σιών, φταί­ει η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να. Θέλου­με να πού­με δυο λόγια γι’ αυτό.
 • Εμείς δεχό­μα­στε ότι το περι­βάλ­λον έχει υπο­στεί από την καπι­τα­λι­στι­κή μανία των βιο­μη­χά­νων, του κέρ­δους, αλλοιώ­σεις τέτοιες που να ευνο­ούν την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή και ακραία και­ρι­κά φαινόμενα.
 • Αρνού­μα­στε, όμως, ότι σήμε­ρα ο άνθρω­πος που έχει κάνει άλμα­τα στο επί­πε­δο της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας δεν μπο­ρεί να προ­λαμ­βά­νει και να κατα­στέλ­λει τέτοια φαι­νό­με­να, ακό­μα και τα πραγ­μα­τι­κά ακραία φυσι­κά φαι­νό­με­να. Δεν μπο­ρεί να χωρέ­σει ο νους μας ότι ένας οικι­σμός λίγα χιλιό­με­τρα από την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος απο­τε­φρώ­θη­κε ολο­σχε­ρώς από φυσι­κό φαινόμενο!
 • Κάθε πυρ­κα­γιά θα μπο­ρού­σε να αντι­με­τω­πι­στεί υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι θα υπήρ­χε ένας σύγ­χρο­νος αντι­πυ­ρι­κός σχε­δια­σμός, σε επι­στη­μο­νι­κή βάση, που θα έδι­νε πρώ­τα απ’ όλα βάρος στην πρόληψη.

Ένα ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχέ­διο πρέ­πει να περι­λαμ­βά­νει και τα ακραία φαινόμενα.

Για να γίνουν, όμως, όλα αυτά απαι­τεί­ται μια πολι­τι­κή που θα βάζει στο επί­κε­ντρο τις ανθρώ­πι­νες ανά­γκες και όχι το κέρ­δος του κεφα­λαί­ου. Μια ανά­πτυ­ξη για τους πολ­λούς με έργα υπο­δο­μών, μέσων και υπη­ρε­σιών με κρι­τή­ριο τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες των ανθρώ­πων, την προ­στα­σία του φυσι­κού περι­βάλ­λο­ντος και της κοινωνίας.

Όχι όμως με το σημε­ρι­νό κρι­τή­ριο του κόστους — οφέ­λους όπου οι λαϊ­κές ανά­γκες δεν θεω­ρού­νται “επι­λέ­ξι­μες δαπάνες”.

Είναι γνω­στός ο ωμός κυνι­σμός της ΕΕ με το να μη θεω­ρεί “επι­λέ­ξι­μες” τις απο­ζη­μιώ­σεις από το “Ταμείο Αλλη­λεγ­γύ­ης” για τους πλη­γέ­ντες στο Μάτι, τους πλημ­μυ­ρο­πα­θείς στη Μάν­δρα και σε ανα­ρίθ­μη­τες άλλες περι­πτώ­σεις σει­σμο­πα­θών, πυρό­πλη­κτων και πλημ­μυ­ρο­πα­θών, επει­δή δεν υπα­κού­ουν στην αντι­δρα­στι­κή αντί­λη­ψη “κόστους — οφέλους”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρ­νη­σή του έχουν βαριές πολι­τι­κές ευθύνες.

 • Τα τελευ­ταία χρό­νια έχουν περά­σει πάνω από 3 νόμους για την τακτο­ποί­η­ση των αυθαιρέτων!
 • Νομο­θέ­τη­σαν τις “οικι­στι­κές πυκνώ­σεις” εντός δασι­κών εκτάσεων.
 • Κατάρ­γη­σαν ουσια­στι­κά τον κρα­τι­κό έλεγ­χο της δόμη­σης, μέσω της Πολε­ο­δο­μί­ας, μετα­το­πί­ζο­ντας την ευθύ­νη αυτή σε ιδιω­τι­κές τεχνι­κές εταιρείες.
 • Δεν είδαν ποτέ τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των κατοί­κων, για σύγ­χρο­νες υπο­δο­μές, για ένα νοσο­κο­μείο που τόσο έχει ανά­γκη η Ανα­το­λι­κή Αττι­κή. Αντί­θε­τα φρό­ντι­σαν για τη συρ­ρί­κνω­ση και ενο­ποί­η­ση των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων σε όλη την Αττική.
 • Συνέ­χι­σαν τη λει­τουρ­γία του ΧΥΤΑ Γραμ­μα­τι­κού σε αντί­θε­ση με όσα είχαν υπο­σχε­θεί για κατάρ­γη­ση και σχε­διά­ζουν να φέρουν εκεί τον μεγα­λύ­τε­ρο όγκο των απορ­ριμ­μά­των της Αττι­κής! Και καμέ­νοι και με μια ακό­μα Φυλή! Πώς αλλιώς να εξη­γη­θεί η πρε­μού­ρα τους να τελειώ­σει αυτό το έργο, για το οποίο μάλι­στα δαπα­νά­ται το 80% από το συνο­λι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής για τη δημιουρ­γία ΧΥΤΑ… και το οποίο κατα­σκευά­ζο­νταν πυρε­τω­δώς ακό­μα και όταν η περιο­χή καιγόταν!

Οι μεγά­λες ευθύ­νες της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης και των προ­κα­τό­χων της εντο­πί­ζο­νται ξεκά­θα­ρα σε συγκε­κρι­μέ­να ζητήματα:

 • Στην έλλει­ψη ουσια­στι­κά προ­λη­πτι­κών παρεμ­βά­σε­ων στα δασι­κά οικο­συ­στή­μα­τα με αντι­πυ­ρι­κές ζώνες και δασι­κούς δρό­μους, που η έλλει­ψή τους διευ­κο­λύ­νει την εξά­πλω­ση των πυρ­κα­γιών και δυσχε­ραί­νει την έγκαι­ρη πρό­σβα­ση των πυρο­σβε­στι­κών δυνάμεων.
 • Στην υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος, με απο­τέ­λε­σμα να μένουν ακι­νη­το­ποι­η­μέ­να δεκά­δες πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα μέσα στην αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δο, για­τί η κυβέρ­νη­ση δεν δια­θέ­τει τις απα­ραί­τη­τες πιστώ­σεις ούτε και για ελα­στι­κά!!! Οι πυρο­σβέ­στες να μην έχουν τα κατάλ­λη­λα ατο­μι­κά μέσα προ­στα­σί­ας ούτε δεύ­τε­ρη στο­λή για να αλλάξουν.
 • Την ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση τομέ­ων της πυρο­προ­στα­σί­ας και συγκε­κρι­μέ­να της αερο­πυ­ρό­σβε­σης όπου ένας εθνι­κός ενα­έ­ριος στό­λος σε δρα­μα­τι­κή κατά­στα­ση, πεπα­λαιω­μέ­νος και επι­κίν­δυ­νος, που επα­φί­ε­ται στον ηρω­ι­σμό των πιλό­των που τα χει­ρί­ζο­νται, παρά τις εκθέ­σεις επι­τε­λών για την αντι­κα­τά­στα­σή του, δίνει χώρο στις μισθώ­σεις ελι­κο­πτέ­ρων ιδιω­τών με ετή­σια δαπά­νη περί τα 17 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ!
 • Η ανά­θε­ση της παρο­χής υπη­ρε­σιών από το 2010 γίνε­ται μέσω της ΝΑΤΟι­κής NAMSA (NSPA), υπη­ρε­σί­ας συντή­ρη­σης και εφο­δια­σμού του ΝΑΤΟ, ως εκτε­λε­στι­κού οργά­νου του οργα­νι­σμού ΝΑΜSΟ / ΝΑΤΟ με κύρια απο­στο­λή την παρο­χή τεχνι­κο­ε­φο­δια­στι­κής υπο­στή­ρι­ξης σε χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. Να θυμί­σου­με ότι όχι τυχαία το 2010 έπαυ­σε η διε­νέρ­γεια διε­θνών δημό­σιων δια­γω­νι­σμών από το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα.
 • Τη διά­σπα­ση της πρό­λη­ψης από την κατα­στο­λή που παρα­μέ­νει από το 1998, επί δια­κυ­βέρ­νη­σης ΠΑΣΟΚ με παράλ­λη­λη απα­ξί­ω­ση της δασι­κής επι­στη­μο­νι­κής γνώ­σης και τη μη αξιο­ποί­η­ση των εκα­το­ντά­δων ειδι­κών επι­στη­μό­νων τόσο της Δασι­κής Υπη­ρε­σί­ας όσο και του Πυρο­σβε­στι­κού Σώματος.

Το ΚΚΕ θεω­ρεί ότι επεί­γει η αντι­με­τώ­πι­ση και η λύση προ­βλη­μά­των, όπως:

 • Να γίνει ριζι­κή αλλα­γή και εκσυγ­χρο­νι­σμός του αντι­πυ­ρι­κού σχε­δια­σμού και της πυροπροστασίας.
 • Η οργά­νω­ση της πυρα­σφά­λειας της χώρας σε επί­πε­δο δομής, υπο­δο­μών, εξο­πλι­σμού, σχε­δια­σμού και αντι­με­τώ­πι­σης να είναι απο­κλει­στι­κή μέρι­μνα και ευθύ­νη του κρά­τους, μέσω του Πυρο­σβε­στι­κού Σώματος.
 • Καμία εμπλο­κή των ιδιω­τών, αλλά και της Τοπι­κής Διοί­κη­σης. Ενιαί­ος αντι­πυ­ρι­κός σχε­δια­σμός με καθο­ρι­σμέ­νους ρόλους για το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα και τις άλλες εμπλε­κό­με­νες υπη­ρε­σί­ες και κρα­τι­κά όργανα.
 • Να καταρ­γη­θούν όλοι οι αντι­δα­σι­κοί νόμοι, που ψήφι­σαν οι κυβερ­νή­σεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ.
 • Να περά­σουν στην κρα­τι­κή ιδιο­κτη­σία, με όποιο πρό­σφο­ρο τρό­πο, ιδιο­κτη­σί­ες που έχουν απο­κτη­θεί με διά­φο­ρους τρό­πους από οικο­δο­μι­κούς συνε­ται­ρι­σμούς, ενώ­σεις, άλλες εται­ρεί­ες ή την Εκκλησία.
 • Να εξα­σφα­λι­σθούν οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για ολο­κλη­ρω­μέ­νη δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των δασών.
 • Να απο­ζη­μιω­θούν οι πυρό­πλη­κτοι στο 100% των ζημιών που έχουν υποστεί.
 • Να προ­χω­ρή­σει άμε­σα η τακτι­κή ενη­μέ­ρω­ση και εκπαί­δευ­ση των κατοί­κων, η δια­μόρ­φω­ση κατάλ­λη­λα εκπαι­δευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού έκτα­κτης ανά­γκης, η εγκα­τά­στα­ση και λει­τουρ­γία πλη­ρο­φο­ρια­κού συστή­μα­τος δια­χεί­ρι­σης κιν­δύ­νων σε κάθε περιο­χή με ευθύ­νη του κράτους.
 • Να γίνουν οι απα­ραί­τη­τες προ­σλή­ψεις μονί­μων υπαλ­λή­λων με στα­θε­ρές εργα­σια­κές σχέ­σεις και να μονι­μο­ποι­η­θούν οι πυρο­σβέ­στες πεντα­ε­τούς θητεί­ας και οι επο­χι­κοί για την πλή­ρω­ση των ανα­γκαί­ων οργα­νι­κών θέσε­ων στο Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα και τη Δασι­κή Υπηρεσία.
 • Να εφαρ­μο­στεί ένα σύγ­χρο­νο μισθο­λό­γιο, που θα λαμ­βά­νει υπό­ψη και το σημε­ρι­νό κόστος ζωής.
 • Να εφαρ­μο­στεί η πεν­θή­με­ρη εβδο­μά­δα εργα­σί­ας με πλή­ρη απο­ζη­μί­ω­ση των υπε­ρω­ριών, των νυχτε­ρι­νών, των εξαι­ρέ­σι­μων και αργιών και για τους πυροσβέστες.
 • Να ενι­σχυ­θούν οι αρμό­διες δυνά­μεις δασο­πυ­ρο­προ­στα­σί­ας με τα ανα­γκαία μέσα και να εξα­σφα­λι­σθούν τα απα­ραί­τη­τα χρή­μα­τα για τη βελ­τί­ω­ση των υπο­δο­μών των τεχνι­κών μέσων και επί­γειων, με ενί­σχυ­ση και ανα­νέ­ω­ση του μηχα­νο­λο­γι­κού εξο­πλι­σμού του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος σε πυρο­σβε­στι­κά οχή­μα­τα και σύγ­χρο­να πλω­τά μέσα για τους λιμε­νι­κούς πυρο­σβε­στι­κούς σταθμούς.
 • Να ενι­σχυ­θεί και να ανα­νε­ω­θεί ο ενα­έ­ριος στό­λος αερο­πυ­ρό­σβε­σης και διά­σω­σης, παίρ­νο­ντας υπό­ψη την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα της χρή­σης ως μέσου, καθώς και τις ιδιαί­τε­ρες γεω­μορ­φο­λο­γι­κές συν­θή­κες της χώρας μας.

Φίλοι και φίλες, συντρό­φισ­σες και σύντροφοι,

Την επό­με­νη των δημο­τι­κών, περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών και των ευρω­ε­κλο­γών όλα τα προ­βλή­μα­τα θα είναι εδώ. Ο λαός μας μπο­ρεί να έχει στο πλάι του περισ­σό­τε­ρους εκλεγ­μέ­νους με το ΚΚΕ, περισ­σό­τε­ρους ανυ­πο­χώ­ρη­τους αγω­νι­στές για την προ­στα­σία των λαϊ­κών οικο­γε­νειών, των λαϊ­κών περιου­σιών, των δασών, της φυσι­κής μας κληρονομιάς.

Στις ερχό­με­νες εκλο­γές ψηφί­ζου­με ατα­λά­ντευ­τα ΚΚΕ στις ευρω­ε­κλο­γές, τους συν­δυα­σμούς της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” σε δήμο και Περι­φέ­ρεια για να περά­σου­με στην αντε­πί­θε­ση».

kaisariani antipiriki prostasia Σταμέλος

Η ομιλία του Ηλ. Σταμέλου

«Με χαρά σας καλω­σο­ρί­ζου­με στην πόλη μας για ένα τόσο σοβα­ρό θέμα.

Δια­πι­στώ­νου­με και εμείς ότι παρά το γεγο­νός ότι την προη­γού­με­νη χρο­νιά είχα­με τα τρα­γι­κά γεγο­νό­τα με τους 100 νεκρούς στο Μάτι, δεν έχουν παρ­θεί τα ανα­γκαία μέτρα για να μη θρη­νή­σου­με ανθρώ­πι­νες ζωές.

Εμάς σαν Δήμο Και­σα­ρια­νής μας αφο­ρά ιδιαί­τε­ρα για­τί στα όρια του δήμου μας ανή­κει ένα σημα­ντι­κό κομ­μά­τι του δασι­κού οικο­συ­στή­μα­τος του Υμητ­τού, από τα λίγα που έχουν απο­μεί­νει μετά τις πυρ­κα­γιές των τελευ­ταί­ων χρό­νων, ένα δάσος που απο­τε­λεί σημα­ντι­κό πνεύ­μο­να όχι μόνο για την Και­σα­ρια­νή, αλλά για όλο το λεκα­νο­πέ­διο της Αττι­κής.

Αλλά και για­τί έχου­με το «βλη­τι­κό σταθ­μό» όπου κατοι­κούν πάνω από 120 συμπο­λί­τες μας και που παρά τις επα­νει­λημ­μέ­νες παρεμ­βά­σεις μας μέχρι σήμε­ρα δεν έχει ανοί­ξει αντι­πυ­ρι­κή ζώνη παρά γίνο­νται μόνο καθα­ρι­σμοί χόρτων.

Φίλες και φίλοι,

Δια­χρο­νι­κά οι εφαρ­μο­ζό­με­νες κυβερ­νη­τι­κές πολι­τι­κές εκφρά­ζο­νται με ανά­λο­γο τρό­πο και στο οικο­σύ­στη­μα του Υμητ­τού.

Για παρά πολ­λά χρό­νια δεν έχουν γίνει από την πλευ­ρά της δασι­κής υπη­ρε­σί­ας έργα πρό­λη­ψης (συντή­ρη­ση δασι­κού οδι­κού δικτύ­ου, καθα­ρι­σμοί κλπ.).

Η συνο­λι­κή μεί­ω­ση των πυρο­σβε­στι­κών δυνά­με­ων σε μέσα και προ­σω­πι­κό έχει ως απο­τέ­λε­σμα τη συνε­χώς μειού­με­νη χρό­νο με το χρό­νο προ­λη­πτι­κή παρου­σία και επι­τή­ρη­ση στο χώρο.

Τα οικο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα απο­τε­λούν δια­χρο­νι­κά την πιο εύφλε­κτη ύλη στον Υμητ­τό. Ένα πολύ σημα­ντι­κό κομ­μά­τι του έχει παρα­χω­ρη­θεί σε ιδιώ­τες κάτω από το μαν­δύα της Φιλο­δα­σι­κής Ένω­σης Αθη­νών, όπου φιγου­ρά­ρουν γνω­στοί εκπρό­σω­ποι του κεφα­λαί­ου, η οποία το αξιο­ποιεί και με το αζημίωτο.

Στη βάση αυτή προ­ω­θεί­ται συστη­μα­τι­κά η μετα­φο­ρά ευθυ­νών στους δήμους και τις εθε­λο­ντι­κές ομά­δες, καθή­κο­ντα που δεν τους ανα­λο­γούν και δεν έχουν τα μέσα για να τα στη­ρί­ξουν, για­τί οι περι­κο­πές στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση είναι τερά­στιες τα τελευ­ταία χρόνια.

Η κατά­στα­ση θα γίνει ακό­μα χει­ρό­τε­ρη από την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης για ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση τομέ­ων των δασών με την πολι­τι­κή του απο­χα­ρα­κτη­ρι­σμού της γης.

Η ακύ­ρω­ση του Προ­ε­δρι­κού Δια­τάγ­μα­τος για την προ­στα­σία του Υμητ­τού αφή­νει τον Υμητ­τό έρμαιο στις ορέ­ξεις του κεφα­λαί­ου. Υπήρ­χαν δημο­τι­κές αρχές που πρω­το­στά­τη­σαν να εκπέ­σει το Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα και επε­δί­ω­ξαν να χωρο­θε­τή­σουν εντός της Β’ Ζώνης Υμηττού.

Εξάλ­λου δεν έχουν περά­σει πολ­λά χρό­νια που έγι­ναν προ­σπά­θειες οικο­δό­μη­σης του δάσους από την Εκκλη­σία και με αγώ­νες του λαού αποτράπηκε.

Το ζήτη­μα της προ­στα­σί­ας του Υμητ­τού απο­τέ­λε­σε για τους κατοί­κους της Και­σα­ρια­νής πρω­τεύ­ον ζήτη­μα. Είναι πάμπολ­λες οι φορές που κινη­το­ποι­ή­θη­καν για να απο­τρέ­ψουν τις κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες πυρκαγιών.

Εμείς ως δημο­τι­κή αρχή προ­χω­ρή­σα­με σε συνερ­γα­σία με την Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση και δημιουρ­γή­σα­με στο κέντρο του Υμητ­τού το Κέντρο Περι­βαλ­λο­ντι­κής Ευαι­σθη­το­ποί­η­σης με τη σημα­ντι­κή συμ­βο­λή των εθε­λο­ντών της δασο­προ­στα­σί­ας στη δια­μόρ­φω­σή του, που στον πρώ­το χρό­νο λει­τουρ­γί­ας του εκα­το­ντά­δες το έχουν επισκεφτεί.

εθελοντική δασοπροστασία 1

Η ανά­γκη προ­στα­σί­ας του Υμητ­τού οδή­γη­σε το 1985 τη δημο­τι­κή αρχή με δήμαρ­χο τον Π. Μακρή να δημιουρ­γή­σει την Εθε­λο­ντι­κή Δασο­προ­στα­σία Δήμου Καισαριανής.

Στό­χος ήταν να προ­στα­τεύ­ε­ται σε στα­θε­ρή βάση το δάσος με τη συμ­με­το­χή του λαού, να μπο­ρέ­σει να στα­θεί εμπό­διο απέ­να­ντι στα οργα­νω­μέ­να συμ­φέ­ρο­ντα (Σκο­πευ­τι­κή Εται­ρεία, Φιλο­δα­σι­κή Ένω­ση Αθη­νών, μεγα­λο­ερ­γο­λά­βοι, Πανε­πι­στη­μιού­πο­λη, Εκκλησία).

Η δημιουρ­γία της ομά­δας άνοι­ξε έναν κύκλο διεκ­δι­κή­σε­ων του λαού και της δημο­τι­κής αρχής σε μέσα και ταυ­τό­χρο­να προ­χώ­ρη­σε απο­φα­σι­στι­κά η συνερ­γα­σία με ειδι­κούς επι­στή­μο­νες, τη Δασι­κή Υπη­ρε­σία, την Πυρο­σβε­στι­κή, για εκπαί­δευ­ση των εθε­λο­ντών σε βασι­κά πράγ­μα­τα που αφο­ρούν το δάσος, την προ­στα­σία του, την ίδια τους τη συμπε­ρι­φο­ρά σε μια πυρ­κα­γιά, την επα­γρύ­πνη­ση σε προ­σπά­θειες εμπρη­σμών κ.λπ.

Από την αρχή της ίδρυ­σης μέχρι σήμε­ρα ήταν καθα­ρό στη δρά­ση της ομά­δας ότι:

 • Σε καμιά περί­πτω­ση δεν θέλου­με να υπο­κα­τα­στή­σου­με τις ευθύ­νες του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού στην προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος και των δασών.
 • Η προ­σφο­ρά των μελών της ομά­δας έχει ως βασι­κό χαρα­κτη­ρι­στι­κό της την εθε­λο­ντι­κή στρά­τευ­ση. Διέ­πε­ται από αξί­ες όπως η ανι­διο­τέ­λεια, η συλ­λο­γι­κό­τη­τα, η κοι­νω­νι­κή αλλη­λεγ­γύη χωρίς καμιά προσ­δο­κία ατο­μι­κής ωφέ­λειας ή αντα­πό­δο­σης της βοή­θειας, παρά με μονα­δι­κό γνώ­μο­να να προ­στα­τεύ­σουν τον σημα­ντι­κό αυτό πνεύ­μο­να ζωής για όλη την Αττική.
 • Είναι μια δοκι­μα­σμέ­νη στην πρά­ξη μορ­φή συλ­λο­γι­κής δρά­σης, αλλη­λεγ­γύ­ης και ανθρω­πιάς στην Και­σα­ρια­νή, ιδιαί­τε­ρα μετά την εγκα­τά­στα­ση των προ­σφύ­γων το 1922, αλλά και μετέ­πει­τα στα χρό­νια της κατο­χής, αλλά και τα χρό­νια των διώ­ξε­ων από το μετεμ­φυ­λια­κό καθεστώς.
 • Είναι ξένες προς εμάς οι διά­φο­ρες θεω­ρί­ες και ιδε­ο­λο­γή­μα­τα, περί εθε­λο­ντι­σμού, κοι­νω­νία αλλη­λεγ­γύ­ης, κοι­νω­νία συνο­χής, περί ευθύ­νης πολι­τών, που θέλει πρώ­τα απ’ όλα να συγκα­λύ­ψει τον ταξι­κό χαρα­κτή­ρα του συστή­μα­τος και τις δικές της ευθύ­νες για τα τερά­στια κοι­νω­νι­κά προ­βλή­μα­τα που βιώ­νουν η εργα­τι­κή τάξη και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα και ιδιαί­τε­ρα ορι­σμέ­νες κοι­νω­νι­κές ομά­δες, όπως ηλι­κιω­μέ­νοι, ανά­πη­ροι, χρό­νια πάσχο­ντες, άνερ­γοι κ.λπ.
 • Είναι ξένη η πολι­τι­κή που ασκεί­ται από το αστι­κό κρά­τος για “εθε­λο­ντές”, που επει­δή θα ασκούν δήθεν κοι­νω­νι­κό έργο θα “αμεί­βο­νται” υπο­τυ­πω­δώς, χωρίς εργα­σια­κά και κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα, αλλά θα έχουν αμοι­βές (βεβαιώ­σεις παρα­κο­λού­θη­σης, ενι­σχύ­σεις για ανάλη­ψη παρό­μοιων δρα­στη­ριο­τή­των κλπ.).

εκπαίδευση 2019 1

Η λαϊ­κή συμ­με­το­χή στο δήμο μας απο­τυ­πώ­νε­ται με την ενερ­γό συμ­με­το­χή εκα­το­ντά­δων εθε­λο­ντών σε στα­θε­ρή βάση. Την περί­ο­δο που μας πέρασε:

 • Πραγ­μα­το­ποί­η­σαν συνο­λι­κά 7.748 ώρες επι­τή­ρη­σης με καθη­με­ρι­νές βάρ­διες στον Υμηττό.
 • Συμ­με­τεί­χαν συνο­λι­κά σε 31 επι­χει­ρή­σεις τόσο εντός Και­σα­ρια­νής όσο και σε άλλες περιοχές.
 • Ταυ­τό­χρο­να, προ­χώ­ρη­σαν σε ενη­με­ρώ­σεις σε σχο­λεία της Και­σα­ρια­νής, καθώς και στα παι­διά που συμ­με­τεί­χαν στο καλο­και­ρι­νό camp του δήμου.

ΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΛΗΣ

Πέρα από τους γενι­κούς στό­χους διεκ­δί­κη­σης, ειδι­κό­τε­ρα για τον Υμητ­τό:

 • Παλεύ­ου­με να μετα­τρα­πεί σε κρα­τι­κή περιού­σια η ιδιο­κτη­σία που υπάρ­χει στον Υμητ­τό (Φιλο­δα­σι­κή κ.λπ). Να είμα­στε σε ετοι­μό­τη­τα για την επέ­κτα­ση των ιδιω­τι­κών οδι­κών δικτύ­ων στον Υμητ­τό και τη χάρα­ξη νέων αυτο­κι­νη­τό­δρο­μων που θα κατα­στρέ­ψουν το ενιαίο του οικο­συ­στή­μα­τος και θα μειώ­σουν την δασοκάλυψη.
 • Να καλυ­φτούν τα κενά σε προ­σω­πι­κό όλων των συναρ­μό­διων φορέ­ων που εμπλέ­κο­νται στη δασο­προ­στα­σία, με μόνι­μη και στα­θε­ρή εργα­σία όλων των βαθ­μί­δων, επι­στη­μο­νι­κό, εργα­το­τε­χνι­κό, πυρο­σβε­στι­κό κ.λπ.
 • Να εξα­σφα­λι­στούν τα απα­ραί­τη­τα κον­δύ­λια για έργα που είναι ανα­γκαία από τις μελέ­τες αντι­πυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας (συντή­ρη­ση δασι­κών δρό­μων, μέσων πυρό­σβε­σης, εξο­πλι­σμός των δήμων και των εθε­λο­ντι­κών ομά­δων προ­κει­μέ­νου να μπο­ρούν να συμ­βάλ­λουν στα μέτρα πρό­λη­ψης όλο το χρό­νο, αλλά και σε περί­πτω­ση πυρκαγιάς)».

Στρατηγική όλων των κυβερνήσεων η «αποδόμηση» της πυροπροστασίας

Ο Μ. Μιχα­ήλ ανέ­δει­ξε την επι­κίν­δυ­νη πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται στην πυρα­σφά­λεια και δασο­προ­στα­σία και από τη σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, όσο και από τις προη­γού­με­νες, από το 1998 ήδη που άρχι­σε να υλο­ποιεί­ται ο στρα­τη­γι­κός σχε­δια­σμός απο­δό­μη­σης της πυρο­προ­στα­σί­ας γενι­κό­τε­ρα, προς όφε­λος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμφερόντων.

Σημεί­ω­σε ότι ενώ το ελλη­νι­κό κρά­τος δίνει το 2% του ΑΕΠ για στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες του ΝΑΤΟ, για το Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα δίνει 18 εκα­τομ­μύ­ρια, που μόνο τα 3.800.000 είναι για λει­τουρ­γι­κές ανά­γκες, τα υπό­λοι­πα είναι για μισθο­δο­σία και εισφο­ρές των υπαλλήλων.

Ανέ­φε­ρε ότι ο στρα­τη­γι­κός σχε­δια­σμός της άρχου­σας τάξης «είναι η ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση, η οποία επε­τεύ­χθη με τη μερι­κή ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση των μέσων αερο­πυ­ρό­σβε­σης, η εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση που ήταν στό­χος επε­τεύ­χθη με το να “ενοι­κιά­ζουν” σήμε­ρα 700 πυρο­σβέ­στες στη “Fraport” και στη “Χόχτιφ”. Το επό­με­νο στά­διο είναι η αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα, αφού έχουν προ­βλέ­ψει και με νόμο να ιδρύ­ο­νται εθε­λο­ντι­κές δημο­τι­κές πυρο­σβε­στι­κές υπη­ρε­σί­ες με ευθύ­νη των δήμων, με εθε­λο­ντές και 2 — 3 μόνι­μους πυρο­σβέ­στες». Ανέ­δει­ξε ότι η «συνέ­χεια» προ­βλέ­πει την κατάρ­γη­ση πυρο­σβε­στι­κών υπη­ρε­σιών, τη μετα­τό­πι­ση αρμο­διο­τή­των πυρα­σφά­λειας στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση κ.λπ., σχέ­δια στα οποία μόνο το ΚΚΕ έχει αντι­στα­θεί. Οπως εξή­γη­σε, «αυτό συμ­βαί­νει και στην Ευρώ­πη και στις ΗΠΑ, που βλέ­πε­τε τι γίνε­ται. Το μοντέ­λο Καλι­φόρ­νια. Παρό­τι πλη­ρώ­νουν καί­γο­νται…».

Ο Πανα­γιώ­της Δρί­τσας σημεί­ω­σε ανά­με­σα σε άλλα: «Αρχί­ζει, λοι­πόν, μια νέα αντι­πυ­ρι­κή περί­ο­δος, που έχει ως χαρα­κτη­ρι­στι­κή την περ­σι­νή τρα­γι­κή χρο­νιά, ένα Πυρο­σβε­στι­κό Σώμα μου­δια­σμέ­νο και ανέ­τοι­μο να αντε­πε­ξέλ­θει με επι­τυ­χία σε ένα σκη­νι­κό μεγά­λων δασι­κών πυρ­κα­γιών παράλ­λη­λων ή δια­δο­χι­κών, που γειτ­νιά­ζουν σε περιο­χές με αυθαί­ρε­τη δόμη­ση και πολε­ο­δο­μι­κές ανε­πάρ­κειες. Από την άλλη μεριά έχου­με μια κυβέρ­νη­ση που, παρά τις υπο­σχέ­σεις της μετά τις φονι­κές πυρ­κα­γιές πέρ­σι, συνε­χί­ζει στην ίδια ρότα, όπως οι προ­κά­το­χοί της, με εμφα­νείς αδυ­να­μί­ες να στή­σει έναν κρα­τι­κό μηχα­νι­σμό ικα­νό στην πρό­λη­ψη και στην αντι­με­τώ­πι­ση έκτα­κτων και επι­κίν­δυ­νων κατα­στά­σε­ων».

Αφού ανέ­δει­ξε τις ελλεί­ψεις του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος και τις ευθύ­νες κυβέρ­νη­σης, Περι­φε­ρεια­κής και Τοπι­κής Διοί­κη­σης, κατέ­λη­ξε σημειώ­νο­ντας: «Απαι­τεί­ται ένας άλλος δρό­μος ανά­πτυ­ξης, όπου πρό­λη­ψη και κατα­στο­λή δασι­κών πυρ­κα­γιών και γενι­κό­τε­ρα η δια­χεί­ρι­ση εκτά­κτων κατα­στά­σε­ων να γίνε­ται με γνώ­μο­να τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες της κοι­νω­νί­ας και όχι να χαρί­ζο­νται στη δρά­ση της ιδιω­τι­κής πρω­το­βου­λί­ας που απο­κλει­στι­κό σκο­πό έχει το κέρδος».


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog


Όλο το θέμα σε .pdf |>εδώ<|

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο