Περιήγηση: Επιστήμη

Επικαιρότητα
Ανακαλύφθηκε τεράστιος ποταμός που κρυβόταν σε βάθος 460 χιλιομέτρων κάτω από την Ανταρκτική 

Οι επι­στή­μο­νες έμει­ναν έκπλη­κτοι καθώς βρή­καν ένα τερά­στιο ποτά­μι κρυμ­μέ­νο κάτω από στρώ­μα­τα πάγου στην Ανταρ­κτι­κή. Ομά­δα παγε­τω­νο­λό­γων κατά τη…

Επιστήμη
Για πρώτη φορά ακούστηκε ο ήχος του μαγνητικού πεδίου της Γης και θυμίζει… θρίλερ

Κάπως τρο­μα­κτι­κός, θυμίζοντας…θρίλερ, είναι ο ήχος του προ­στα­τευ­τι­κού μαγνη­τι­κού πεδί­ου της Γης. Για πρώ­τη φορά, όπως ανα­κοί­νω­σε ο Ευρω­παϊ­κός Οργανισμός…

Επιστήμη
Δημιουργήθηκε υβριδικός εγκέφαλος αρουραίου με λειτουργικούς ανθρώπινους νευρώνες

Τα αυτο­ορ­γα­νω­μέ­να νευ­ρι­κά οργα­νοει­δή (Self-organizing neural organoids) αντι­προ­σω­πεύ­ουν μια πολ­λά υπο­σχό­με­νη πλατ­φόρ­μα in vitro με την οποία μοντε­λο­ποιεί­ται η ανθρώπινη…

Επιστήμη
Featured Video Play Icon
Η Ai-Da, μίλησε…

Αυτή τη φορά στο αγγλι­κό κοι­νο­βού­λιο –μετά τα έργα και ημέ­ρες με την  απο­θα­νού­σα βασί­λισ­σα και τον διά­δο­χο ένα ρομπότ…