Περιήγηση: Επιστήμη

Επιστήμη
Άλογο και άνθρωπος πριν από χιλιάδες χρόνια: πώς βρήκαν το δρόμο τους ο ένας στον άλλο;

Συγ­γρα­φείς: Vera Klontza-Jaklova, Romilda Nevěčná, Manolis Klontzas [ Τα κεί­με­να απο­τε­λούν μέρος από σει­ρά αντί­στοι­χων δημο­σιεύ­σε­ων στο περιο­δι­κό της Ιππο­λο­γι­κής Ομοσπονδίας…