Περιήγηση: Διεθνή

Διεθνή
Χιλιάδες Ισραηλινοί αποδοκίμασαν την κυβέρνηση, απαιτώντας συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων

Χιλιά­δες άνθρω­ποι δια­δή­λω­σαν το βρά­δυ του Σαβ­βά­του σε πολ­λές πόλεις του Ισρα­ήλ, με βασι­κό αίτη­μα την επί­τευ­ξη συμ­φω­νί­ας για την…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Δράση: Η παρέμβαση του ΚΚΕ στη διάσκεψη για τα δύο χρόνια από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Το Σάβ­βα­το 17/2 το ΚΚ Τουρ­κί­ας φιλο­ξέ­νη­σε στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη διά­σκε­ψη των κομ­μά­των της Ευρω­παϊ­κής Κομ­μου­νι­στι­κής Δρά­σης με θέμα «Δύο χρό­νια από τον ιμπεριαλιστικό…

Διεθνή
Ενταφιασμός

Διαιώ­νι­ση της κατο­χής και εντα­φια­σμός κάθε ελπί­δας του Παλαι­στι­νια­κού λαού να απο­κτή­σει πατρί­δα είναι το σχέ­διο που παρου­σί­α­σε η κυβέρνηση…

Διεθνή
Ισπανία: Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους μια τετραμελής οικογένεια με δύο μικρά τα θύματα της φωτιάς σε πολυκατοικία

Δέκα άνθρω­ποι, ανά­με­σά τους μια τετρα­με­λής οικο­γέ­νεια με δύο μικρά αλλά και ένα ηλι­κιω­μέ­νο ζευ­γά­ρι, είναι μέχρι τώρα ο μακάβριος…