Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Επίσκεψη Ερντογάν στην Ελλάδα: Μπίζνες στο Αιγαίο, με θύματα τους λαούς

Στην Αθή­να κατα­φτά­νει σε λίγες ώρες ο τούρ­κος πρό­ε­δρος Ερντο­γάν προ­κει­μέ­νου να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει επί­ση­μη επί­σκε­ψη. Η ατζέ­ντα της διή­με­ρης επί­σκε­ψης (την Παρα­σκευή ο Ερντο­γάν θα μετα­βεί στην Κομο­τη­νή) περι­λαμ­βά­νει μια σει­ρά θέμα­τα: ελλη­νο­τουρ­κι­κά, Αιγαίο, Κυπρια­κό, το Προ­σφυ­γι­κό — Μετα­να­στευ­τι­κό, οι οικο­νο­μι­κές σχέ­σεις, το εμπό­ριο, οι Μετα­φο­ρές, η Ενέργεια.

«Αυτό το οποίο προσ­δο­κού­με, ως ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, είναι μια ουσια­στι­κή ανα­βάθ­μι­ση των σχέ­σε­ών μας με την Τουρ­κία, καθώς κάτι τέτοιο σε μία περί­ο­δο ευρύ­τε­ρης απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης στην περιο­χή θα παί­ξει κατα­λυ­τι­κό ρόλο και για την οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη, αλλά και για τη βελ­τί­ω­ση των ειδι­κών σχέ­σε­ων, τόσο της Ελλά­δας με την Τουρ­κία όσο και της Τουρ­κί­ας με την Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση. Σε αυτό το επί­πε­δο, λοι­πόν, θα διε­ξα­χθεί η συγκε­κρι­μέ­νη επί­σκε­ψη και ανα­μέ­νου­με να έχου­με εξαι­ρε­τι­κά εποι­κο­δο­μη­τι­κές συζη­τή­σεις» ανέ­φε­ρε σχε­τι­κά με την επί­σκε­ψη του τούρ­κου προ­έ­δρου ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Δ.Τζανακόπουλος.

Η ουσία ωστό­σο της επί­σκε­ψης του Ερντο­γάν βρί­σκε­ται στην προ­σπά­θεια των αστι­κών τάξε­ων Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας να ανα­βαθ­μί­σουν- η κάθε μια από την πλευ­ρά της- το ρόλο τους ως περι­φε­ρεια­κές δυνά­μεις. Στο πλαί­σιο αυτό θα κινη­θούν και οι συνο­μι­λί­ες Τσί­πρα-Ερντο­γάν. Δεν είναι τυχαίο ότι σε συνέ­ντευ­ξη του στο πρα­κτο­ρείο Anadolu ο έλλη­νας πρω­θυ­πουρ­γός έδω­σε έμφα­ση σε μια σει­ρά από «σημα­ντι­κά έργα» που έχουν μπρο­στά τους οι δύο χώρες στους τομείς των μετα­φο­ρι­κών δικτύ­ων, της Ενέρ­γειας, του Εμπο­ρί­ου, του Πολι­τι­σμού και του Τουρισμού. 

Το ερώ­τη­μα που τίθε­ται είναι «ποιόν αφο­ρούν αυτές οι μπιζ­νες»; Σίγου­ρα πάντως όχι τους δύο λαούς που και στις δύο ακτές του Αιγαί­ου υφί­στα­ται μια σει­ρά αντι­λαϊ­κές-αντερ­γα­τι­κές πολι­τι­κές. Απε­να­ντί­ας, αφο­ρούν μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους σε Ελλά­δα και Τουρ­κία, πολι­τι­κοί εκπρό­σω­ποι των οποί­ων είναι τόσο η συγκυ­βέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και η κυβέρ­νη­ση του Ταγίπ Ερντογάν. 

Όσο για τις κορώ­νες περί «αμοι­βαί­ου σεβα­σμού στο διε­θνές δίκαιο» και τα ευχο­λό­για για λύση του Κυπρια­κού και διευ­θέ­τη­σης των γκρί­ζων ζωνών στο Αιγαίο, η ιστο­ρι­κή πεί­ρα δεί­χνει ότι στο πλαί­σιο της ΝΑΤΟϊ­κής λυκο­συμ­μα­χί­ας μόνο δυσά­ρε­στες εξε­λί­ξεις μπο­ρεί να περι­μέ­νει ο λαός. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο