Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αναγνώριση της προσφοράς στην Εθνική Αντίσταση έχει ημερομηνία λήξης;!

Με επι­στο­λή της η κόρη μιας 95χρονης συντα­ξιού­χου καταγ­γέλ­λει ότι το κρά­τος ζητά­ει από τη μητέ­ρα της να επι­στρέ­ψει 16.000 ευρώ, ποσό που αντι­στοι­χεί στη χορή­γη­ση τιμη­τι­κής σύντα­ξης για την προ­σφο­ρά της στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση, κατά το διά­στη­μα των τελευ­ταί­ων 20 χρόνων.

Μετά… την ανα­κά­λυ­ψη της κυβέρ­νη­σης να εξαϋ­λώ­νει τις συντά­ξεις… χωρίς να τις μειώ­νει, φαί­νε­ται ότι κάποιοι «εγκέ­φα­λοι» ανα­κά­λυ­ψαν έναν ακό­μα τρό­πο…  για να εξοι­κο­νο­μή­σει το κρά­τος πόρους και να μειώ­σει τα ελλείμ­μα­τα… Ανα­μέ­νου­με με ενδια­φέ­ρον τη θέση του αρμό­διου υπουρ­γού της κυβέρνησης.

Η επι­στο­λή δημο­σιεύ­τη­κε στο cretalive.gr:

“Αγα­πη­τό Cretalive,

Την από­φα­σή μου να επι­κοι­νω­νή­σω μαζί σας, προ­κει­μέ­νου να εκθέ­σω το θέμα μου, πήρα μετά από πολύ σκέ­ψη, ωστό­σο νομί­ζω ότι η υπό­θε­ση αυτή είναι ενδει­κτι­κή του τι ζούμε!

Η μητέ­ρα μου, ηλι­κί­ας άνω των 95 ετών, συντη­ρεί­ται από μια χαμη­λή σύνταξη.

Στην νεα­νι­κή της ηλι­κία, κατά την διάρ­κεια της Γερ­μα­νι­κής Κατο­χής, είχε ανα­πτύ­ξει έντο­νη αντι­στα­σια­κή  δρά­ση, για την οποία και  φυλα­κί­στη­κε. Η προ­σφο­ρά στην πατρί­δα και η ανά­γκη της να ζει σε μια ελεύ­θε­ρη χώρα, ήταν η μονα­δι­κή της επι­δί­ω­ξη. Την προ­σφο­ρά της αυτή δεν την εξαρ­γύ­ρω­σε με τίτλους ούτε για τον εαυ­τό της ούτε για οποιον­δή­πο­τε άλλον γύρω της.

Αργό­τε­ρα το κρά­τος, ανα­γνω­ρί­ζο­ντας τόσο την δική της προ­σφο­ρά, όσον και των τόσων άλλων αγω­νι­στών, σαν ελά­χι­στη τιμή, απο­φά­σι­σε να της κατα­βά­λει σύντα­ξη «Εθνι­κής Αντί­στα­σης», η οποία της εδί­δε­το παράλ­λη­λα με την σύντα­ξη του ΟΓΑ. Την σύντα­ξη του ΟΓΑ  εδι­καιού­το να λαμ­βά­νει αφού συνέ­χι­σε να ασχο­λεί­ται με την γη, αυτή τη γη,  που και με τη δική της δύνα­μη και τη δική της ψυχή ‚κατά­φε­ρε να την χαί­ρε­ται ελεύθερη.

Μετά τον θάνα­το του πατέ­ρα μου, παραι­τή­θη­κε από το δικαί­ω­μα της σύντα­ξης του ΟΓΑ και επέ­λε­ξε να λαμ­βά­νει την σύντα­ξη του συζύ­γου της. Το κρά­τος ωστό­σο συνέ­χι­σε παράλ­λη­λα να τηε απο­δί­δει την σύντα­ξη της Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Από εμάς θεω­ρή­θη­κε ως σύντα­ξη  καθα­ρά προ­σω­πι­κή και ότι σ’ αυτόν τον λόγο οφει­λό­ταν το γεγο­νός πως δεν διεκόπη.

Το ίδιο όμως το κρά­τος σήμε­ρα, απαι­τεί την επι­στρο­φή 16.000 ευρώ, που αντι­στοι­χεί στη συγκε­κρι­μέ­νη σύντα­ξη των τελευ­ταί­ων 20 χρόνων !

Στο σημείο αυτό, παρα­θέ­τω τις απο­ρί­ες που δημιουρ­γή­θη­καν τόσο  στη μητέ­ρα μου, όσο και στην υπό­λοι­πη οικογένεια:

α.   Άρα­γε θεω­ρεί­ται δόλος να λαμ­βά­νεις μια σύντα­ξη, που το ίδιο το        κρά­τος απο­φά­σι­σε ότι νόμι­μα πρέ­πει να σου κατα­βάλ­λε­ται, και σε τιμω­ρεί με την υπο­χρέ­ω­ση της επι­στρο­φής της;

β.   Η Ανα­γνώ­ρι­ση της προ­σφο­ράς έχει Ημε­ρο­μη­νία Λήξε­ως και πέραν αυτής δεν Ισχύει;

γ.   Θεω­ρεί­ται ιδιαί­τε­ρα κολά­σι­μο να λαμ­βά­νεις μια χαμη­λή σύντα­ξη, που απέ­κτη­σες χωρίς ψεύ­τι­κα δικαιο­λο­γη­τι­κά, ενώ το να ξεχά­σει κάποιος να δηλώ­σει υψη­λά εισο­δή­μα­τα έχει λιγό­τε­ρη σημα­σία και θεω­ρεί­ται «συγ­χω­ρη­τέο λάθος» χωρίς συνέπειες;

δ,   Τι σημαί­νει προ­ο­δευ­τι­κή Κυβερ­νη­τι­κή Αντί­λη­ψη; Na κλεί­νου­με τα μάτια στις αξί­ες του παρελ­θό­ντος και να φυλα­κί­ζου­με τις Ιδέες;

Κύριοι,

Δεν είναι το χρέ­ος των 16.000 (!) που θα κλη­ρο­νο­μή­σου­με από την μητέ­ρα μας. Κλη­ρο­νο­μιά μας θα είναι οι ιδέ­ες τις, οι αγώ­νες της, η δύνα­μη της ψυχής που φύτε­ψε και στις δικές μας ψυχές.

Στο μόνο σημείο που θα δια­φο­ρο­ποι­η­θού­με, είναι το θέμα της Εμπι­στο­σύ­νης σ΄αυτούς που έλε­γαν ή που θα πουν: «ανα­γνω­ρί­ζω την προ­σφο­ρά σου»

Εμείς πλέ­ον, θα αμφι­σβη­τού­με την βαρύ­τη­τα των λεγο­μέ­νων τους…

Μ.Κ. ”

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο