Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

KKE: 74 χρόνια από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι 🔴 πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις αιτίες που τον γεννούν

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου της ΚΕ για τα 74 χρό­νια από τη ρίψη των ατο­μι­κών βομ­βών στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκασάκι

🔴  Η επικίνδυνη κατάσταση και οι ανταγωνισμοί στην περιοχή επιβάλλουν την πάλη ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και τις αιτίες που τον γεννούν

kke

«Συμπλη­ρώ­νο­νται φέτος 74 χρό­νια από το ιμπε­ρια­λι­στι­κό έγκλη­μα των ΗΠΑ στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι, το οποίο στέ­ρη­σε τη ζωή σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες ανθρώ­πους και σε χιλιά­δες άλλους τα επό­με­να χρό­νια, λόγω των συνε­πειών της ραδιενέργειας.

Η ρίψη των ατο­μι­κών βομ­βών το 1945, στη νέα κατά­στα­ση που δια­μορ­φώ­θη­κε με τη λήξη του Β’ Παγκό­σμιου Πολέ­μου, είχε ως πραγ­μα­τι­κό στό­χο τον εκφο­βι­σμό των λαών, αλλά και της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης, του ανερ­χό­με­νου τότε σοσια­λι­στι­κού συστή­μα­τος και κομ­μου­νι­στι­κού κινήματος.

Σήμε­ρα, 74 χρό­νια μετά, η επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στην Ανατ. Μεσό­γειο, στη Μ. Ανα­το­λή, στον Περ­σι­κό Κόλ­πο και σε άλλες περιο­χές, με τους οξυ­μέ­νους αντα­γω­νι­σμούς και τις αντι­θέ­σεις ανά­με­σα σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές δυνά­μεις και μονο­πώ­λια για τη μοι­ρα­σιά και τον έλεγ­χο των αγο­ρών και των πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κών πηγών, επι­βάλ­λει την πάλη των λαών ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τις αιτί­ες που τον γεν­νούν.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, βαδί­ζο­ντας στα χνά­ρια της προη­γού­με­νης κυβέρ­νη­σης του ΣΥΡΙΖΑ, θα πρω­το­στα­τή­σει στους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιο­χή, με το ίδιο πρό­σχη­μα, ότι απο­τε­λούν ασπί­δα προ­στα­σί­ας του λαού μας, εμπλέ­κο­ντας ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τη χώρα μας σε ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους, επεμ­βά­σεις και συγκρούσεις.

Η υιο­θέ­τη­ση από το ΝΑΤΟ του “πρώ­του πυρη­νι­κού πλήγ­μα­τος”, που μετα­τρέ­πει την Ευρώ­πη και τον κόσμο όλο σε ένα πυρη­νι­κό πεδίο, αλλά και η από­συρ­ση των ΗΠΑ από τη Συμ­φω­νία Απα­γό­ρευ­σης των Πυρη­νι­κών Μικρού και Μεσαί­ου Βελη­νε­κούς μεγα­λώ­νουν τους κιν­δύ­νους συνο­λι­κά για τους λαούς.

🔴  Ο καπιταλισμός δεν εξανθρωπίζεται, δεν μπορεί να δώσει λύση στα βασικά λαϊκά προβλήματα ούτε να εξασφαλίσει ειρήνη για τους λαούς.

🔴  Η αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, η πάλη για την υπεράσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, για απεμπλοκή από ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, είναι αναπόσπαστη με την πάλη για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, με τους λαούς κυρίαρχους και τη δική τους εξουσία, που θα μπορεί να διασφαλίζει την ειρήνη, τη φιλία και την αλληλεγγύη 📌

Mε το σύν­θη­μα «Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στον πόλε­μο, τη φτώ­χεια και τις νέες πυρη­νι­κές απει­λές», η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη καλεί σήμε­ρα Τρί­τη στη συγκέ­ντρω­ση στον Ιερό Βρά­χο της Ακρό­πο­λης, στις 8 μ.μ. για τα 74 χρό­νια από το έγκλη­μα των ΗΠΑ σε Χιρο­σί­μα και το Ναγκασάκι.

ΕΕΔΥΕ ~Δυναμώνουμε τον αγώνα ενάντια στον πόλεμο, τη φτώχεια και τις νέες πυρηνικές απειλές

Αντί­στοι­χη εκδή­λω­ση διορ­γα­νώ­νει στη Θεσ­σα­λο­νί­κη η ΕΔΥΕΘ, επί­σης σήμε­ρα, στις 7.30 μ.μ. στον Λευ­κό Πύρ­γο, επί­σης στα Χανιά και σε άλλες πόλεις

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο