Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κυβερνητικό πολυνομοσχέδιο: Σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και απεργία στις 12 Γενάρη καλεί το ΠΑΜΕ

Σε απερ­γία στις 12 Γενά­ρη καλούν Ομο­σπον­δί­ες και Εργα­τι­κά Κέντρα για να δοθεί απά­ντη­ση στο το νέο αντι­λαϊ­κό πολυ­νο­μο­σχέ­διο που φέρ­νει η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ για το κλεί­σι­μο της τρί­της «αξιο­λό­γη­σης», στα «προ­α­παι­τού­με­να» της οποί­ας, μαζί με άλλα αντι­λαϊ­κά μέτρα, περι­λαμ­βά­νε­ται και η επί­θε­ση στο απερ­για­κό δικαί­ω­μα. Το ΠΑΜΕ καλεί σε μαζι­κή, μαχη­τι­κή, αγω­νι­στι­κή δρά­ση τους εργα­ζό­με­νους και τις εργα­ζό­με­νες, τη νεο­λαία, τους συντα­ξιού­χους, τους ανέρ­γους, τους αγρό­τες, τους ελεύ­θε­ρους επαγ­γελ­μα­τί­ες, όλο το λαό. Η κυβέρ­νη­ση που φέρ­νει ένα νέο πολυ­νο­μο­σχέ­διο — φωτιά τις επό­με­νες μέρες να πάρει δυνα­μι­κή απάντηση.

Σε ανα­κοί­νω­ση του, το ΠΑΜΕ ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων: «Υλο­ποιούν κατά γράμ­μα τις παραγ­γε­λί­ες του μεγά­λου κεφα­λαί­ου, φέρ­νο­ντας νέο γύρο ασφυ­κτι­κών μέτρων «δημο­σιο­νο­μι­κής προ­σαρ­μο­γής» αλλά και κατα­στο­λής των εργα­τι­κών-λαϊ­κών αγώ­νων, με προ­με­τω­πί­δα το χτύ­πη­μα τους δικαιώ­μα­τος στην απερ­γία, την επέ­κτα­ση των πλει­στη­ρια­σμών, δου­λεύ­ο­ντας για την προ­στα­σία της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Βγαί­νου­με από αύριο στους δρό­μους του αγώ­να. Παίρ­νου­με μέρος στις αγω­νι­στι­κές πρω­το­βου­λί­ες των Συν­δι­κά­των, Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών Κέντρων και των άλλων φορέ­ων του λαϊ­κού κινή­μα­τος, ως και τη μέρα που θα φέρουν προς ψήφι­ση τα νέα μέτρα».

Το αγω­νι­στι­κό πρόγραμμα:

Τρί­τη 9/1, μέρα μαζι­κής εξόρ­μη­σης και ενη­μέ­ρω­σης στους κλά­δους, στους χώρους δου­λειάς, στις βιο­μη­χα­νι­κές περιο­χές, στα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα, στις γει­το­νιές. Στις 4μμ όλες και όλοι σε συγκέ­ντρω­ση στην Ομό­νοια, αντί­στοι­χες συγκε­ντρώ­σεις οργα­νώ­νο­νται σε όλη τη χώρα.

Την Τετάρ­τη 10/1, Συνε­χί­ζου­με τις συγκε­ντρώ­σεις, εξορ­μή­σεις, συζη­τή­σεις στους χώρους δου­λειάς. Στις 3.30μμ καλού­με τους εργα­ζό­με­νους, στα ειρη­νο­δι­κεία όλης της χώρας ώστε να απο­τρέ­ψου­με τους πλει­στη­ρια­σμούς, να απα­ντή­σου­με μαχη­τι­κά στην ποι­νι­κο­ποί­η­ση της δρά­σης όσων αγω­νί­ζο­νται για να προ­στα­τεύ­σουν την εργα­τι­κή-λαϊ­κή κατοι­κία, να καταγ­γεί­λου­με την επέ­κτα­ση των πλει­στη­ρια­σμών που βρί­σκε­ται στο πολυνομοσχέδιο.

Την Πέμ­πτη 11/1, προ­ε­τοι­μά­ζου­με την αγω­νι­στι­κή απερ­για­κή απά­ντη­ση της επό­με­νης μέρας, με περιο­δεί­ες, συσκέ­ψεις, εξορ­μή­σεις σε χώρους δου­λειάς. Αξιο­ποιού­με κάθε τρό­πο να φτά­σει το αγω­νι­στι­κό-απερ­για­κό κάλε­σμα παντού, στα δια­λείμ­μα­τα, στην έναρ­ξη και τη λήξη των βαρ­διών. Στη­ρί­ζου­με τις συγκε­ντρώ­σεις που οργα­νώ­νο­νται στις γει­το­νιές από Σωμα­τεία και φορείς του λαϊ­κού κινήματος.

Η Παρα­σκευή 12/1 είναι μέρα ΑΠΕΡΓΙΑΣ των Ομο­σπον­διών, Εργα­τι­κών ΚέντρωνΣτην Αθή­να η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ στις 12μμ στην Ομό­νοια και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη την ίδια ώρα στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου. Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους να πάρουν μέρος στην απερ­γία, στις στά­σεις εργα­σί­ας και τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις που έχουν κηρύ­ξει δευ­τε­ρο­βάθ­μιες και πρω­το­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, κόντρα στα εμπό­δια που βάζει ο κυβερ­νη­τι­κός και εργο­δο­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Το Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή 13–14/1, σωμα­τεία αλλά και άλλοι φορείς του μαζι­κού-λαϊ­κού κινή­μα­τος προ­χω­ρά­με σε ενη­με­ρω­τι­κές εξορμήσεις.

Τη Δευ­τέ­ρα 15/1 μέρα ψήφι­σης των μέτρων, το ΠΑΜΕ καλεί τους εργα­ζό­με­νους και τις εργα­ζό­με­νες, τους ανέρ­γους, τους συντα­ξιού­χους, τη νεο­λαία σε μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στις 6μμ στην Ομό­νοια και στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στο Άγαλ­μα Βενιζέλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο