Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ (πατέρας των Τούρκων)

Στις 12 Μαρ­τί­ου 1881 γεν­νιέ­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ο Μου­στα­φά Κεμάλ Ατα­τούρκ. Τούρ­κος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός, ανα­μορ­φω­τής του τουρ­κι­κού κρά­τους που δια­δέ­χτη­κε τη δια­λυ­θεί­σα Οθω­μα­νι­κή Αυτο­κρα­το­ρία, μετά τον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο. Φοί­τη­σε ως το 1904 στη Στρα­τιω­τι­κή Σχο­λή της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης. Πήρε μέρος στην επα­νά­στα­ση των Νεό­τουρ­κων που κατέ­λη­ξε στη φυλά­κι­ση του Αβδούλ Χαμίτ το 1909. 

Στον Α’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο δια­κρί­θη­κε στην επι­τυ­χή αντι­με­τώ­πι­ση της επι­χεί­ρη­σης των δυνά­με­ων της Αντάντ για την κατά­λη­ψη των Στε­νών. Μετά τη διά­λυ­ση της Οθω­μα­νι­κής Αυτο­κρα­το­ρί­ας άρχι­σε να οργα­νώ­νει πλα­τιά επα­να­στα­τι­κή κίνη­ση. Ερχε­ται σε ρήξη με τη σουλ­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση και το 1919 κηρύσ­σει ανοι­χτά τον πόλε­μο ενα­ντί­ον της. Το 1920 τίθε­ται επι­κε­φα­λής των τουρ­κι­κών δυνά­με­ων κατά των ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των που είχαν εκστρα­τεύ­σει κατά της Μικράς Ασίας. 

Με επι­δέ­ξιους πολι­τι­κούς και στρα­τιω­τι­κούς ελιγ­μούς πέτυ­χε την υπο­στή­ρι­ξη της Γαλ­λί­ας, ενώ η Σοβιε­τι­κή Ενω­ση υπο­στή­ρι­ξε το εθνι­κο­α­πε­λευ­θε­ρω­τι­κό τουρ­κι­κό κίνημα. 

Η νίκη επί των ελλη­νι­κών στρα­τευ­μά­των το 1922 και η εκδί­ω­ξή τους εδραί­ω­σε τη θέση του Κεμάλ, ο οποί­ος κατάρ­γη­σε τον σουλ­τα­νά­το και απο­μά­κρυ­νε τον Χαλί­φη από την Τουρ­κία ενώ επέ­βα­λε σει­ρά μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων, πολ­λές από τις οποί­ες ήταν προ­ο­δευ­τι­κού χαρακτήρα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο