Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

O Δήμος Ικαρίας φιλοξενεί το «Άρμα Θέσπιδος» του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. του δήμου Πατρών για τρεις παραστάσεις

O Δήμος Ικα­ρί­ας συνε­χί­ζο­ντας την συνερ­γα­σία που ξεκί­νη­σε τον Ιανουά­ριο του 2017 με τον Πολι­τι­στι­κό Οργα­νι­σμό του δήμου Πατρών, φιλο­ξε­νεί το θεα­τρι­κό σχή­μα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας «Άρμα Θέσπι­δος», για τρεις μονα­δι­κές παρα­στά­σεις με ελεύ­θε­ρη είσο­δο για το κοινό.

Θα παρου­σιά­σουν το έργο του Jean Giraudoux «Τρε­λή του Σαγιό», που ετοί­μα­σαν για την θεα­τρι­κή περί­ο­δο 2017–18.

sagio2

Οι παρα­στά­σεις θα δοθούν:

  • Παρα­σκευή 22/6/2018 στο Χρι­στό Ραχών ώρα 21:15 (Γήπε­δο μπάσκετ)
  • Σάβ­βα­το 23/6/2018 στον Ευδη­λο ώρα 21:15 (προ­αύ­λιο Λυκείου)
  • Κυρια­κή 24/6/2018 στον Άγιο Κήρυ­κο ώρα 21:15 (δημο­τι­κός Κινηματογράφος)

Η υπό­θε­ση του Έργου: Η Ωρε­λί, μια εκκε­ντρι­κή  Παρι­ζιά­να, μαθαί­νει το σχέ­διο μιας ομά­δας μαφιό­ζων επι­χει­ρη­μα­τιών να σκά­ψουν συθέ­με­λα το Παρί­σι,  για να αντλή­σουν το  πετρέ­λαιο που  φημο­λο­γεί­ται ότι κρύ­βε­ται στο υπέ­δα­φός του. Γνω­ρί­ζο­ντας την απλη­στία  των επι­χει­ρη­μα­τιών για εύκο­λο χρή­μα, η Ωρε­λί,  κατα­στρώ­νει ένα σχέ­διο για να τους εξα­φα­νί­σει: πρώ­τα δια­δί­δει πως γνω­ρί­ζει πού ακρι­βώς βρί­σκε­ται το πετρέ­λαιο και έπει­τα με τη συνερ­γα­σία των φίλων της, περ­νά­ει  τους μαφιό­ζους από  μια δίκαιη δίκη και τους εγκλω­βί­ζει σε ένα σκο­τει­νό υπό­γειο.  Έτσι, η  Ωρε­λί, έχει τη μονα­δι­κή  ευκαι­ρία να τους εξο­ντώ­σει και να προ­τεί­νει έναν κόσμο ελευ­θε­ρί­ας και αλλη­λεγ­γύ­ης απέ­να­ντι στην τυραν­νία του χρήματος.

sagio1

Η Ταυ­τό­τη­τα της παράστασης

Μετά­φρα­ση: Μίνως Βολανάκης
Δια­σκευή – Δρα­μα­τουρ­γι­κή Επε­ξερ­γα­σία- Σκη­νο­θε­σία: Χρή­στος Στρέπκος
Σκη­νι­κά-κοστού­μια:  Θάλεια Ιστικοπούλου
Κίνη­ση:  Μαρι­μίλ­λη Ασημακοπούλου
Σχε­δια­σμός Φωτι­σμών: Νίκος Σωτηρόπουλος
Παί­ζουν οι ηθο­ποιοί: Κατε­ρί­να Κολ­λυ­ρο­πού­λου, Βασί­λης Κόκ­κα­λης, Γιάν­νης Τσά­κω­νας, Διο­νύ­σης  Κλά­δης,  Βιβή Αλεξάνδρου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο